-Startskudd for å sikre mer verneverdig bebyggelse

-Denne planen er et godt stykke arbeid, sa Venstres Helge Solum Larsen da kommunalstyret for byutvikling behandlet kommunedelplanen for kulturminner i kveld. -Planen er på mange måter starskuddet for en intensivering av kulturminnevernet i Stavanger, sa han og fikk støtte fra et enstemmig kommunalstyre for å starte sikring av flere områder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Thor Erik Skarpen

Helge Solum Larsen, som er nestleder i kommunalstyret fremmet forslag om å få avklart vernet for de områdene som ikke er sikret dette i dag.

Venstre foreslo derfor:
•Områder vist som hensynssoner (1-34) er prioritert til vern i framtidige reguleringer. Det legges fram en egen sak for kommunalstyret for byutvikling som drøfter framdriften for slikt reguleringarbeid og et eventuelt behov for egen prosjektorganisering for å sikre gjennomføringen.
•Forslag til tiltak som er i strid med retningslinjene for hensynssoner Bevaring av kulturmiljø (PBL § 11-8 c) skal legges fram for politisk behandling.

Gamle Stavanger trehus

Foto: SL

Forslaget ble enstemmig vedtatt. -Med dette gjør vi kulturminneplanen forpliktende for det arbeidet som nå skal utføres, sier Solum Larsen. Planens bestemmelser skal senere i år også bli vedtatt innlemmet i kommuneplanen for Stavanger.

Les hele sakforelegget her >>

Til tross for gjennomslag for forpliktende oppfølging av kulturminneplanen kom et tilbakeslag i en senere enkeltsak i møtet. Venstre ble da stående alene om å avvise riving av den unike Magasinbygningen fra 1880 ved Madlaleiren mot Hafrsfjord. De øvrige partiene ville rive selv om bygget er av stor kulturminnehistorisk interesse og det er ikke finnes tilsvarende bygninger i regionen. Høyst sannsynlig er dette bygget det eneste i sitt slag utenom ett på Evjemoen.

Venstre avviste riving og ba om at bygningen ble sett i sammenheng med øvrig kulturminnehistorisk bebyggelse i Møllebukta. Det er lenge vært ønske om å også gjenoppsette den gamle mølla.
Les saken her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**