Kommentar: Vi trenger flere boliger

Vi trenger mange flere boliger. Vi trenger nok gode rekreasjonsområder. Dette er dette Venstre vil ha gjennomført når Stavanger denne uken starten sluttbehandlingen av kommuneplanen, skriver Venstres Helge Solum Larsen i denne kommentaren. Solum Larsen er nestleder i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tilgang på boliger er avgjørende hvis regionen vår skal fortsette å utvikle seg positivt. Vi har landets fremste næringsliv innen mange fagområder. Vi lever av verdensledende bedrifter innen petroleumssektoren. Disse og alle underleverandørene skaper fantastiske verdier og vil spille en avgjørende rolle også i framtidens nye energiproduksjon. Bedriftene er avhengige av å kunne rekruttere gode medarbeidere. Disse nye ansatte må vi gi mulighet til å etablere seg her. Hvis ikke, taper bedriftene i den internasjonale konkurransen. Hvis bedriftene taper, taper vi alle.

Kommuneplanen er den overordnede planen Stavanger styres etter. Kommuneplanen for 2010-2025 er delt i to hoveddeler: Samfunnsdelen som beskriver mål og strategier for byens utvikling for perioden, og arealdelen med arealplankart som viser hvordan kommunen skal utnytte og utvikle sine arealer.
Hovedproblemet i Stavanger er for få boliger i forhold til etterspørselen. Veksten i regionen er stor, og beklageligvis har byen tapt tid i arbeidet med å skaffe nye boliger. Venstre i Stavanger har over flere år pekt på hvor disse kan komme. Hadde de øvrige partiene lyttet, hadde boligbyggingen for lengst vært i gang og vi hadde ikke vært i en så presset situasjon som vi er nå. Stavanger har tapt fem år i forhold i å få på plass boliger i det store området Forusstranden nord, som ligger miljøriktig plassert ved nye Gausel stasjon og traseen for bybanen. Venstre tok opp forslag våren 2006 om å omforme området til boliger og flytte asfaltverket. Da forslaget kom til behandling i bystyret i mars 2006, ble det stemt ned av Høyre, Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti og KrF. Dette området var vurdert til å kunne gi opptil 2000 nye boliger.

Kommuneplanen er nå klar til å bli sluttbehandlet etter at den har blitt revidert etter merknader fra fylkeskommunen og Fylkesmannen. Kommuneplanavdelingen i Stavanger tar nå også til orde for at området på Forusstranden nord skal omformes til til boliger. Venstre vil igjen vurdere mulighetene for å gå enda fortere fram, slik at deler av området straks kan tas i bruk til boligbygging.
Venstre har arbeidet lenge for boligområder som gir nærhet til Forus. Selv om det er beklagelig at vi ikke har vunnet fram før og at vi dermed har tapt tid, er det selvsagt gledelig at flere av de andre partiene nå ser ut til å snu. Arbeidsplassveksten i Forus-området har i mange år vært større enn boligandelen, og det er ikke framtidsrettet miljøriktig byutvikling. Analyser viser at en av de mest effektive virkemidlene for å påvirke transportutfordringene, ved siden av å satse på bybanen, er å øke andelen boliger i rimelig avstand fra regionens største arbeidsplassområde, Forus.
Kommuneplanen gjør nå en rekke viktige grep for å svare på de areal- og transportmessige utfordringene vi står overfor sett i et klimaperspektiv. Konsekvensutredningene som nå følger planen viser dette klart og tydelig. Venstre har vært målrettet og satt fokus på behovet for fortetting langs bybåndet Stavanger-Sandnes i en rekke saker. Venstre får aksept for at en stor andel, hele 70 prosent av utbyggingsbehovet skal skje som fortetting i bybåndet, og ikke som ny feltutbygging. Forusstranda nord som vi nå håper på gjennomslag for, er et av disse viktige grepene. Venstre har også pekt på behovet for å igangsette planprosesser for å se på fortettingsmuligheter i gangavstand fra jernbanestoppene på Jærbanen og langs den øvrige delen av den kommende bybanetraseen.

Det åpner seg muligheter for boliger også andre steder i og omkring Forus. Det er full utvikling av den gamle Bryggeriparken. 2020park som nå prosjektet heter, driver en seriøs planlegging av miljøriktige arbeidplasser og boliger. 2020park sier selv at deres prosjekter skal utvikles etter bærekraftige prinsipper og at de ønsker å implementere BREEAM-sertifisering i prosjekt- og byggefasen. Det vil sikre bygg med en miljøstandard langt utover pålagte myndighetskrav. Det vil være prosjektutvikling i verdensklasse. Slike planer vil Venstre også arbeide for at skal kunne realiseres raskt.
Det finnes også andre områder som har potensiale til å kunne løse den boligmanglen Stavanger nå opplever. Stavanger bør ha som ambisjon å raskt få fram boligbygging i de resterende delene av Jåttåvågen. Her planlegges det framtidsrettede boliger som er i tråd med de miljøabisjoner Venstre ivrer for. Boligene kan få passivhusstandard og trenger dermed ikke varme fra naturgass eller fra søppelforbrenning som skaper nye negative utslipp.
Sentralt plassert, mellom Våland og Storhaug, i Paradis på den gamle godsterminalen ligger det også til rette for mange nye boliger. Her har planene stoppet opp grunnet uenighet med jernbanemyndighetene. Venstres ønske er at planer for boliger i deler av dette området raskt kan bli besluttet. Håpet er at de andre partiene også her kan være med på å få boligbyggingen i gang.

Vi trenger god infrastruktur, bybane, kollektivfelt for buss, vegutbedringer og gang- og sykkelveger. Vi må sikre gode store friområder. Boganes og hele Vaulen er områder Venstre håper de øvrige partiene kan gi oss støtte til å opparbeide som store gode friområder når vi skal bygge tett i bybåndet.
Alle de mulighetene for nye boliger som er beskrevet her, baserer seg på noen vesentlige poeng: Det handler om vilje til å tenke langsiktig og fatte beslutninger. Og det handler om å ville bygge bybanen. Bybanen er ikke et mål i seg selv, men den muligheten vi trenger for å skape god arealutvikling i områdene rundt den. Venstre har lenge vært alene om å se sammenhengen i dette. Partiene som ikke ser denne sammenhengen gir heller ikke svar på regionens viktigste utfordring. Det handler om å skaffe folk plass å bo.

Kommentaren har også stått på trykk i Rogalands Avis her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**