Kommuneplanen: Bybane og flere boliger

Venstre satte sitt preg på kommuneplanen da kommunalstyret for byutviklling ga sin innstilling til bystyret. Venstres Helge Solum Larsen fremmet forslagene som skjerper opp arealstrukturen i byutviklingen og legger grunnlaget for flere boliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum larsen stavanger rogaland

Foto: 2020park, Tone Eldøy

På vegne av Venstre, Høyre og Krf fremmet Solum Larsen forslagene som tar kommuneplanarbeidet i en enda mer miljø – og klimavennlig retning.
Partiene slo fast behovet for enda sterkere fokus på arealstrukturering i områder tilstøtende til de miljøvennlige transportmidlene Jærbanen og den skinnegående bybanen. Det er derfor nødvendig med fortetting og en balansert utvikling av boliger og arbeidsplasser langs bybanetraseen og holdeplassene for Jærbanen, vedtok kommunalstyret kun mot FrPs stemme.

Flere boliger
Kommunalstyret slo fast at Forrusstransden nord skal fortettes og at det kan bygges boliger der.
Arealbruksavklaring for Forusstranden nord må skje før neste kommuneplanrevisjon. Kommunedelplan eller områderegulering for området igangsettes i løpet av 2011, med sikte på transformasjon og innpassing av en vesentlig andel boliger.

Andelen boliger i nærheten av Forus må økes ytterligere. Ved neste rullering skal flere rene næringsområder som området 2020park vises markert som omforming eller kombinert formål bolig/næring, slik at boliger kan innpasses.

Disse forslagene som vil kunne gi mange nye boliger miljøriktig plassert i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes ble vedtatt mot stemmene til Arbeiderpartiet som gikk mot boliger på Forus uten å si noe om hvor nye boliger da skal komme.

Felleforslaget gjorde også endringer i kommuneplanens arealdel som alle ble enstemmig vedtatt.

1. Golfbanen ved Store Stokkavatn opprettholdes som friområde. Arealformålet må vurderes pånytt ved neste rullering.
2. Det legges opp til utvidelse av Øyane sykehjem, dette gjennom egen områderegulering.
3 Det legges til rette for innpassing av boliger i områdene Skårane og Meling vest på Austre Åmøy. Spørsmålet må om nødvendig avklares av departementet.
4 Madlamarkveien 2 og 2a opprettholdes som del av lokalsenter.
5 En utvidelse av lokalsenteret Tinnfabrikken vurderes i kommunedelplanen for Stavanger sentrum som del av en avklaring om sentrumsutvidelse.
6 Turstien langs Dusavikveien vurderes samlet for eiendommene 95a -109.

Det gjøres følgende endringer av retningslinjer og bestemmelser:
Endring av 1.01 "Generelle retningslinjer med krav om reguleringsplan", underpunkt "Boligstørrelse", punkt 2, side 88:
I nye reguleringsplaner skal inngangsplanet i alle boliger være tilgjengelige (jmf TEK) og et flertall av boligene skal være minimum 55 m2

Tillegg til "Bestemmelser og retningslinjer knyttet til hensynsoner", side 98
Nytt strekpunkt under 3.02, punkt 1:
-Boganesvågen (gruntvannsområde, beitområde sjøfugl) (regulert til naturvernområde sjø i plan 1811)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**