Kino og kulturhus nok en gang

I et leserinnlegg etterlyser Venstres Einar Vandvik fokus på ny kino og kulturhus i Levanger. Kino, bibliotek og kulturhus vil imøtekomme et stort behov for kulturell opplevelse og utfoldelse og vil ytterlige øke bolysten og gjøre Levanger attraktiv som bosted, skriver han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Innlegg av Einar Vandvik – Levanger Venstre

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

På kommunestyrets møte 23.3. i år ble kinoen i Levanger debattert. I møtet fremmet Venstre forslag om at "kino/kulturhus på havna/Røstad og eventuelt andre aktuelle prosjekt i Levanger" skulle utredes sammen med ny kino. Bakgrunnen for forslaget er at Venstre er av den oppfatning at kulturhus og kino må sees i sammenheng og samlokaliseres med biblioteket.

Før kommunestyrets møte kom Kulturhusets venner med tilbud om utredning av kino, kulturhus og bibliotek på Røstadområdet kostnadsfritt for kommunen. Forslaget ble avvist av flertallet med bl.a. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkepart i spissen. Forstå det den som kan!
Etter dette kom saken opp i formannskapet, men også her gikk Arbeiderpartiet mot utredning av kulturhus sammen men ny kino. Jeg forstår dette slik at Arbeiderpartiet har bestemt seg for at Levanger ikke har behov for kulturhus i overskuelig framtid. Dette til tross for at partiet har flere sterke kulturpersoner blant sine medlemmer.

Kino er mest presserende, men dersom en nå ikke utreder en framtidig samlokalisering av kino, kulturhus og bibliotek, så har de tre partiene som nå styrer kommunen, skuslet bort en gylden mulighet. Samlokalisering av disse funksjonene vil gi synergieffekter som over tid vil være driftsmessig fordelaktige. Griper vi ikke denne muligheten i dag, så vil ettertida klandre oss.
Det er nå ca 40 år siden tanken om kulturhus i Levanger ble lansert for første gang. I løpet av denne tiden har det vært fremmet fire konkrete forslag. Alle er blitt nedstemt med forskjellig begrunnelse. Det siste konkrete forslaget var samlokalisering med HINT.

Trønderhallen er nå realisert sammen med en fantastisk svømmehall. Dette er et betydelig løft for kommunen og vil føre med seg positive ringvirkninger for innbyggerne i form at økt bolyst. Og nå må det alminnelig kulturlivet bli prioritert. Kino, bibliotek og kulturhus vil imøtekomme et stort behov for kulturell opplevelse og utfoldelse og vil ytterlige øke bolysten og gjøre Levanger attraktiv som bosted.Teatergrupper, kor og orkester må få hensiktsmessige lokaler for øving og framføring. Levanger må ha et kulturhus slik at vi kan ta imot Riksteatret og andre kulturutøvere som turnerer rundt i landet. I dag reiser disse forbi Levanger og vi må oppsøke nabokommunene for å få del i denne delen av kulturen.

Dersom det politiske flertallet velger å "selge" kinoen til Berg eiendom og plassere den på Moanområdet, vil en viktig brikke mangle og synergien mellom kino, bibliotek og kulturhus vil bli redusert. Moanområdet er regulert til handel og næring og må forbeholdes dette. Etter min menig bør kinoen forsatt ligge i den gamle bykjernen. Et framtidig Kulturhuskvartal rundt Festiviteten med alle de tre kulturfunksjonene må utredes. Bygging og drift kan samordnes med private.
Jeg ser forøvrig av avisinnlegg at Arbeiderpartiets Elin Aune er usikker på hvor sentrum i Levanger er Da vil jeg anbefale at hun blir med på en byvandring i regi av Bymuset. Kanskje kan hun da oppdage hvor sentrum er?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**