Verran Venstres program for perioden 2011-2015

Helse, omsorg og sosiale tjenester:
Verran Venstre vil jobbe for å:

Legge til rette for kompetanseheving og styrke pleie- og omsorgstjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Verran Venstres program for perioden 2011-2015, vedtatt i medlemsmøte 22.05.2011

Helse, omsorg og sosiale tjenester.

Verran Venstre vil jobbe for å:

Legge til rette kommunelegeordningen snarest, samt jobbe for full legedekning i kommunen.

Innføre egenprodusert mat på kjøkkenet på sykeheimen som en prøveordning i 2012.

Fjerne uønsket deltid

Legge til rette for kompetanseheving og styrke pleie- og omsorgstjenesten.

Styrke forebyggende tiltak for barn og unge.

Bidra til at syke og eldre selv gis mulighet til å velge om de vil ha sykeheimsplass/omsorgsbolig eller hjemmebasert omsorg.

2. Skole

Verran Venstre vil jobbe for:

En god skole for alle.

Rett til leirskoleopphold minst en gang i løpet av grunnskolen.

Å styrke elevbedriftsarbeidet i ungdomsskoletrinnet.

Rett til kompetanseheving for alle lærere.

Å bedre resultatene.

3. Tekniske tjenester

Verran Venstre vil jobbe for å:

Få billigere og mer effektive tekniske tjenester i kommunen.

Få til en grundig gjennomgang av gebyrsatsene i kommunen, med sikte på en reduksjon av de samlede kommunale avgiftene.

Heving av standarden på kommunale veier.

4. Bolyst

Verran Venstre vil jobbe for å:

Innføre pendlerstøtte for tilflyttere de første 2 åra.

Bidra sammen med frivillige organisasjoner til å styrke muligheten for alle til å drive idrett, friluftsaktiviteter og kulturaktiviteter.

Åpne bassenget i Follafoss for allmenheten.

Gi større mulighet for å bruke snøscooter i rekreasjonsøyemed.

Trinnvis nedtrapping av eiendomsskatten fra dagens nivå på 7 promille.

5. Samferdsel

Verran Venstre vil jobbe for å:

Utbedre samt øke innsatsen på rassikring på F720.

Starte opp vei- og bruprosjektet "ny vei F17" via Malm.

Utbygging/oppgradering av bredbånd/fiber i hele kommunen.

6. Næring

Verran Venstre vil jobbe for å:

Styrke og videreutvikle eksisterende bedrifter og legge til rette for ny aktivitet, samt opprettholde og utvikle landbruk- og skogbruksbasert næring.

Gi alternative muligheter for utmarksbasert næring.

Legge til rette for enkeltpersoner som ønsker å starte egen virksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**