10.0 Miljø

Tilgang til ren natur er en grunnleggende rettighet for alle, også for våre etterkommere. Derfor er det viktig for Sarpsborg Venstre å fokusere på miljøet. Dette vil kreve en omstilling fra dagens situasjon, men det vil også gi oss nye muligheter. I en verden hvor miljøproblemene blir tydeligere, vil bedrifter og kommuner som satser på miljø bli morgendagens vinnere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Venstre + Miljø = Sant

Foto: Akershus Venstre

Vi må skape et samfunn hvor det er lønnsomt å velge mer miljøvennlige alternativer for å møte fremtidens utfordringer.

Sarpsborg Venstre vil:
Arbeide for at kommunens bilpark erstattes med elektriske biler eller andre miljøvennlige alternativer, ved uskifting.
Opprette ladestasjoner ved sentrale offentlige bygg og parkeringsanlegg.
Arbeide for at nye bygg, oppvarming og transport i kommunens regi skal være klimavennlig.
Øke satsingen på ENØK-informasjon og veiledning i kommunen.
Arbeide for å redusere andelen arbeidsreiser med bil.
Dempe trafikken i sentrum gjennom å tilrettelegge løsninger for bedre innfartsparkering.
Forebygge forurensning av innsjøer og vassdrag.
Arbeide for å bevare dyrket mark.
Legge bedre til rette for at private eiendommer kan koble seg på det kommunale avløpsnettet.
Videreutvikle dagens kildesortering til å bli mer miljø- og brukervennlig.
At det skal utarbeides en helhetlig strandsoneplan for Sarpsborg kommune.
Arbeide for at Sarpsborg skal bli en Fairtrade-kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**