2.0 Utfordringer for kommunen 2011-2015

Kommunen vil i kommende periode stå overfor flere store utfordringer som stiller krav til god planlegging og kyndig økonomisk styring. I dette programmet viser Sarpsborg Venstre hvordan vi vil møte disse utfordringene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Byggingen av sykehuset på Kalnes vil bringe med seg mange utfordringer. Sykehuset blir arbeidsplass for flere tusen ansatte og kommunen må derfor være forberedt på økt tilflytting, økt utbygging av boliger, økt press på skoler og barnehager, samt økt etterspørsel etter tjenester og kulturtilbud. Dette krever en gjennomtenkt og god arealplanlegging.

Skoleelever i Sarpsborg presterer dårligere enn landsgjennomsnittet. Resultatene fra nasjonale prøver viser at vi er nødt til å satse mer på skole. Skolene trenger flere lærere per elev, bedre tilgang på læringsressurser og et godt læringsmiljø. Kommunen må bidra til å bedre samarbeidet mellom skole og hjem, for på den måten å hjelpe foreldrene i å følge opp barnas utdanning.

Forfall i veinettet og sprengt kapasitet i byens knutepunkter er problemer som kommunen må løse. Kommunen er nødt til å arbeide aktivt med å utbedre veier, oppgradere veibanen og etablere rundkjøringer for å unngå trafikkfarlige veistrekninger. Vi må også bygge ut nettverket av gang og sykkelstier. I tillegg må det også gjøres enklere og mer lønnsomt å bruke kollektivtrafikk. Den mest realistiske måten å finansiere utbygging og oppgradering på, vil være ved bompengefinansiering.

Vedlikehold av kommunale eiendommer legger beslag på store midler hvert år. Reduksjon av kommunalt eierskap der det ikke foreligger særskilte grunner for å eie, vil kunne frigjøre midler til investeringer og kutte kostnader. Videre skal kommunal eiendom forvaltes på en forsvarlig måte og det må legges langsiktige planer for vedlikehold og oppgradering av disse.

Konkurranseutsetting av kommunens tjenester kan både heve kvaliteten og senke kostnadene, og er et tiltak som kan bidra til en sunnere kommuneøkonomi. Det er viktig at kvalitet kommer først, og det skal derfor utarbeides kvalitetskriterier for alle tjenester. Disse skal oppfylles uavhengig om tjenesten er levert av kommunen eller av ikke-kommunale aktører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**