3.0 Skole

Utdanning danner grunnlaget for enkeltmenneskets fremtid og er en nøkkel til velferd. Å styrke grunnskolene er derfor avgjørende for kommunen. Skolens fremste oppgave er å legge til rette for at hver enkelt elev skal kunne oppnå høyest mulig kunnskapsnivå, og kunne utvikle sine evner i trygge omgivelser. Sarpsborg Venstre ønsker å skape en skole hvor elevene skal kunne lykkes ut i fra egne forutsetninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sarpsborg Venstre vil:
Sikre flere lærere per elev.
Forebygge skoletretthet ved å arbeide for at basisfagene får en mer praktisk profil.
Styrke det faglige fokuset i grunnskolen gjennom utforming av lokale læreplaner og bruk av kartleggingsverktøy.
Legge til rette for kompetansehevende etter- og videreutdanning for lærere, virksomhetsledere og andre relevante faggrupper.
Sette mer fokus på samarbeid mellom skole og hjem. Blant annet gjennom videre satsing på elektroniske kommunikasjonsmidler.
Gi foreldre og elever tilgang til resultatene fra nasjonale prøver.
Trygge skoleveien for alle elever.
Sikre alle elever sitteplass og setebelte på skolebussen.
Styrke helsesøstertjenesten ved skolene.
Forebygge og fange opp psykososiale problemer ved å etablere miljøteam på hver skole.
Styrke mottaksapparatet for fremmedspråklige elever for å gi grunnleggende språkforståelse.
Etablere sterke skolebibliotek ved alle kommunens grunnskoler, og øke tilgjengeligheten til tjenesten ved å ha utvidede åpningstider.
Tilstrebe at ansatte i skolefritidsordningen har relevant fagutdannelse.
Åpne for at ikke-kommunale aktører skal kunne tilby skolefritidsordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**