5.0 Helse og omsorg

Sarpsborg Venstre ønsker gode offentlige velferdsordninger. Det er en forutsetning for det frie og gode samfunn at det finnes et sikkerhetsnett for de som faller utenfor. Sarpsborg Venstre vil prioritere hjelp til de svakeste i samfunnet ved å gi mer til de som trenger det mest. For Venstre er velferdssamfunnet mer enn bare velferdsstaten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


God kvalitet på tjenestene er viktigere enn hvem som utfører dem. Det kan være det offentlige, private eller ideelle aktører. Det offentlige kan aldri erstatte nærhet og omsorg i frivillige fellesskap, familie og nærmiljø. Samspillet mellom stat, kommuner, frivillige felleskap og den enkeltes personlige ansvar overfor sine medmennesker skaper trygghet og forankring.

Sarpsborg Venstre vil:
Arbeide for full dekning av sykehjemsplasser.
Sørge for en langsiktig og helhetlig planlegging for fremtidig utbygging av eldresentre og sykehjem.
Videreføre satsingen på dagsenter for demente.
Utvide satsingen på frivillighetssentralene og utvikle et kompetansesenter hvor seniorer kan gå på kurs om de ønsker å arbeide på frivillig basis.
Utvide tilbudet på hjemmetjenester og andre omsorgstilbud, for å redusere presset på sykehjemmene.
Vurdere bruk av gamle Sarpsborg sykehus til rehabilitering og sykehjem.
Styrke tilbudet ved kommunens helsestasjoner.
Sikre videre drift av Krisesenteret.
Sikre videre drift og øke satsning på Varmestua.
Bygge nye kommunale boliger utenfor bykjernen, og samtidig arbeide for å renovere eksisterende boliger.
Styrke tilgangen til behandlingsplasser og bedre ettervernstilbudet for rusmisbrukere.
Innføre gratistilbud innen psykiatri for ungdom, også uten henvisning fra lege.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**