8.0 Kultur, idrett og friluftsliv

Kultur, idrett og friluftsliv er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og god folkehelse. Den offentlige innsatsen må i større grad rettes inn mot å sikre mangfoldet innen kultur, idrett og friluftsliv, og gi tilbud som aktiviserer barn og unge. Dette er viktige arenaer for trivsel og inkludering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det er viktig for Sarpsborg Venstre at innbyggerne har et bredt fritidstilbud. Gode fritidstilbud er med på å gjøre Sarpsborg til en attraktiv kommune å bo og arbeide i.

Sarpsborg Venstre vil:
Etablere nytt bibliotek og kulturhus, fortrinnsvis samlokalisert sentralt i byen.
Arbeide for å etablere et nytt ungdomshus og utvide satsingen på ungdomsklubbene i kommunen.
Fjerne egenandelen på kulturskolen og ferieklubben for barnefamilier som mottar sosialstønad.
Ha gode skolebibliotek som også er åpne for publikum med utvidet åpningstid.
Legge til rette for at Østfoldmuseet fortsatt skal ha sin base i Sarpsborg.
At kommunens barnehager, skoler og skolefritidsordninger aktivt skal bruke museene.
Sørge for systematisk opprustning, skilting og vedlikehold av våre viktigste kulturminner.
Bedre informasjonen om og vedlikeholdet av turstier i kommunen.
Lage en helhetlig plan for utvikling av kommunens idrettsanlegg i samarbeid med Sarpsborg idrettsråd.
Etablere en skatepark i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**