Ullern Venstres valgprogram

Valgprogrammet vårt er klart. Våre kjernesaker som skole, omsorg, miljø og småbedrifter står fortsatt sentralt – også i Ullern. Åpne denne artikkelen og du finner et sammendrag over våre saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


En grønn og frodig bydel

Venstre er et miljøparti, og Ullern Venstre er spesielt opptatt av miljøet i bydelen. Vi ønsker at friluftsområder, stier og turområder vedlikeholdes og opprustes. Vi prioriterer grønne områder og gjennomgående turstier, opp mot og foran bilveier.
Venstre vil:

•Bevare bydelens grønne lunger

•Fremme forslag om mindre busser i "Ring Ullern" for å gjøre det enklere å komme seg på tvers i bydelen. 

•Lage en plan for planting av nye trær 

•Forsette arbeidet med turveiene langs Lysakerelven

•Nye “Park & Ride” muligheter for å redusere trafikken gjennom bydelen 

•Bygge ny E18 under lokk fra Lysaker til Filipstadkaia

•Ha flere sykkelveier

En levende og næringsrik bydel


Ullern bydel har et variert og spennende næringsliv, som vi sterkt ønsker å ivareta. Vi har arbeidet for et "Levende Skøyen" og tatt initiativ til å få vinmonopol på Sjølyst. Vi har dessverre ingen teaterscene, kino eller bibliotek, men det ønsker vi å gjøre noe med.
Venstre vil:

•Jobbe aktivt for kombinert kino- og kulturhus på Skøyen, som også huser en Oslo Musikk- og kulturskole base. 

•Gjøre hverdagen enklere for småbedrifter, og forsette vår kamp mot byråkrati og "skjemagalskap"
•Aktivt jobbe mot enhver form for eiendomsskatt i Oslo

•Se på muligheten for ny svømmehall — og ikke minst fylle bassenget med vann

En sosial og varm bydel

Ullern bydel er blant de bydeler som har flest borgere over 80 år og dermed også mange med omsorgs- og pleiebehov.
Ullern Venstre mener at sosial isolasjon er et alvorlig problem, som reduserer livskvaliteten. Seniorsentra i bydelen er derfor et godt tiltak som åpner muligheten til å treffe andre og delta i kulturtilbud og aktiviteter. Vi trenger også bedre og flere avlastningsmuligheter for foreldre med hjemmeboende barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Venstre vil:

•Styrke seniorsentrene 

•Eget dagsenter for demente 

•Ha flere Omsorg Pluss boliger på Ullerntunet 

•Fortsette å styrke et godt barnevern og lavterskeltilbud til de av oss som faller utenfor 


Et godt liv for 
barn og ungdom

Ullern bydel er en barnerik bydel, og barnas oppvekstvilkår er en viktig sak for oss. Skolene i Ullern er dessverre fulle, og vi vil være en aktiv pådriver for å få til et godt og tilstrekkelig skoletilbud til alle våre barn. Breddeidrett er viktig og vi er glad vi har fått på plass både kunstgress og kunstisbane på Ullernbanen.
Venstre vil:

•Flere helsesøstre på skolene og helsestasjonen 

•Ny ungdomskole på Hoff (Alpharma tomten)

•Fokus på økt kvalitet i bydelens barnehager

•Styrke bydelens tilbud i breddeidrett

•Utvide tilbudet om samlingssteder for uorganisert ungdom

•Flere fortau og trafikklys

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**