Kultur og idrett

For Venstre er en større kultursektor og et kreativt Norge et mål i seg selv. Venstre vil videreutvikle det nordtrønderske kulturlivet, både det profesjonelle og det frivillige. Det frivillige foreningslivet er kunnskapsformidler, kulturbærer og samfunnsbygger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre er kritisk til dagens sterke sentralstyring av norsk kulturliv og vil ha en samlet gjennomgang av kulturpolitikken med sikte på å erstatte dagens statlige detaljstyring med desentralisering av makt ned på regionalt nivå.

Venstre vil jobbe målrettet innenfor kulturfeltet slik at alle kan oppleve kunst og kultur uavhengig av bosted, økonomiske og sosiale forhold og funksjonsdyktighet.

Idrett er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige innsatsen må i sterkere grad rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretts-Norge og gi tilbud som aktiviserer barn og unge. Breddeidretten er en viktig arena for inkludering. Tilskuddsordninger må støtte opp om lokalt engasjement, ikke reserveres for store prosjekter.

Venstre vil:
Øke støtten til nye og etablerte museer i fylket. De små museene må få bedre rammevilkår til å fungere sammen med de store.

Gi museer og kulturminner støtte til å videreutvikle sin formidling

Styrke tilbudet i den kulturelle skolesekken.

Engasjere de beste innen nordtrøndersk matkultur, kokker og små matprodusenter til å bidra i den kulturelle skolesekken.

Bidra til at lag og foreninger får forutsigbare rammer for sin aktivitet på regionalt nivå

Arbeide for å få på plass siste del av opptrappingsplanen for Nord-Trøndelag Teater slik at de kommer på samme nivå som de andre regionteatrene, og sikre finansieringen av teater-utdanningen i Nord-Trøndelag

Styrke kulturminnevernet gjennom å etablere et kulturminnefond på fylkeskommunalt nivå

Arbeide for å få realisert kulturminnetiltaket Bergkunstreisen i Nord-Trøndelag

Arbeide for at Norsk Revyfestival på Høylandet og Norsk Revyfaglig senter skal gis status som nasjonalt knutepunkt.

Arbeide for at Stiklestad nasjonale kultursenter får status som regionalt pilegrimssenter

Arbeide for at Riksantikvaren setter av økonomiske virkemidler for å sikre vedlikehold av borgruinen på Steinvikholmen

Støtte stedsutviklingsprosjekter som er fremtidsrettet med hensyn til å skape kreative møteplasser for å utnytte verdiskapningspotensialet i kultursektoren.

Styrke bruken av nynorsk målform gjennom å sette av en årlig pott i regionalt utviklingsprogram.

Sette byggeskikk på dagsorden i forbindelse med tildeling av lån og støtte til byggetiltak som fylkeskommunen har ansvaret for.

Sikre idretten en god, langsiktig og forutsigbar finansiering

Arbeide for økt satsning på masseidrett spesielt rettet mot barn og unge.

Investeringsmidler til idrettsanlegg på Regionalt utviklingsfond videreføres

Arbeide for å få ned etterslepet på spillemidler i Nord-Trøndelag

Opprettholde tilbudet innen idrettsfag i videregående skole og arbeide for spisset toppidrett i videregående opplæring.

Styrke folkehelseperspektivet i bruk av investeringsmidler innenfor idrettens område

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**