Miljø

Klimaendringene og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi våre barn og barnebarn like gode muligheter som vi selv har hatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tapet av naturmangfold, er i tillegg til klimaendringene, den største miljøutfordringen vi har. Naturmangfoldloven må legges til grunn i all arealplanlegging slik at bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold sikres. Det er nødvendig med bedre arts- og områdevern.

Natur- og miljøtenkingen er et overordnet prinsipp i all politikk. Utfordringen er å få integrert miljøpolitikken i de lokale beslutninger som tas og sikre en bærekraftig utvikling. Fremtiden kan bli en ren fornøyelse dersom vi handler.

Venstre vil:
At offentlige virksomheter stiller miljøkrav og bruker utarbeidede miljøkriterier ved innkjøp. Nye offentlige kriterier må utarbeides der de ikke eksisterer, og kompetansen hos innkjøpere på miljøkrav må økes.

Stimulere til bruk av biodrivstoff i fylkeskommunens bilpark og arbeide for å etablere et kommersielt biodrivstoffanlegg i Nord-Trøndelag.

Opprette et eget fylkeskommunalt klimafond for tilskudd og lån til husholdninger, offentlige etater, industribygg og næringsbygg som ønsker å redusere energiforbruket gjennom bruk av ENØK-tiltak.

Stimulere til utbygging av mini, mikro og småkraftverk, samt satse på bioenergi, der dette ikke kommer i konflikt med verneverdier og biologisk mangfold. Videre utnyttelse av vindkraft må skje etter helhetlig vurdering av vindkraftprosjekter i fylket.

Ivareta jordvernet for å sikre mulighetene for matvareproduksjonen på lang sikt og under ulike forhold

Beholde Trondheimsfjorden fri for torskeoppdrett

Opprette et eget sikkerhetsfond for opprydding i oppdrettsnæringen

Verne villaksen og styrke kunnskapsgrunnlaget og dialogen mellom forskjellige interesser for å sikre våre villaksstammer

Ikke bygge ut Trongfossen

Redusere utslippene av kvikksølv og andre miljøgifter

Verne om allemannsretten og sikre allmennheten tilgang til strandsonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**