Samferdsel

Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: God mobilitet for befolkningen, et miljøtilpasset samfunn og verdiskapning for næringslivet. Venstre vil bygge ut helhetlige transportkorridorer, miljøvennlige alternativer for persontransport og stille strenge miljøkrav i offentlige anbud og konsesjonsutlysninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre vil bevilge mer penger til investering og vedlikehold av veinettet i Nord-Trøndelag. Vi vil innføre prosjektfinansiering og Offentlig-privat samarbeid (OPS) i samferdselsprosjektene for rask og effektiv gjennomføring.

Et helhetlig transporttilbud skal sikres for innbyggerne i Nord-Trøndelag. Trondheim Lufthavn, Værnes, må videreutvikles og småflyplassene i Rørvik og Namsos må styrkes.

VENSTRE VIL:
Bygge hurtigtog med dobbeltspor mellom Steinkjer og Trondheim

Arbeide for et bedre tilbud på Nordlandsbanen

Påvirke staten til å igangsette elektrifisering og oppgradering av Meråkerbanen

Opprettholde jernbanetraseen inntil det blir bruk for Namsosbanen som miljøvennlig transportalternativ.

Følge opp fylkestingets vedtak om opprustning av FV 17 Steinkjer — Namsos ut ifra opprinnelig visjon. Venstre har et langsiktig mål om å videreføre FV17-satsningen, med en fergefri forbindelse fra Namsos til Ytre Namdal.

Sikre den fylkeskommunale finansieringen av utbyggingspakken Fosenvegene.

Arbeide for at finansiering og opprusting av FV 705 mellom Stjørdal og Tydal skal avklares i løpet av planperioden.

Prioritere helhetlig opprustning av transportstrekningene Lauvsnes — Sitter, Åsen Frosta, Hjelbotn — Verrabotn, Ytre Namdal — E6, Straumen — Røra.

Arbeide for omlegg av Innherredsvegen gjennom Stjørdal sentrum etter skissen for "Innherredsvegen Øst"

Prioritere utbedring av flaskehalser langs fylkesveiene, som eksempel bru mellom Haga og Ness i Verdal.

Prioritere utbedring av flaskehalser på E6 herunder strekningene Langstein, Veksetbakkene, Mediå — Okshammeren og Harran.

Utbedre Fjerdingelv bru og Håpnes bru på E6, samt Vintermyr jerbaneundergang

Arbeide for utbedring av Forra Bru på E14.

Arbeide for å sikre egne rassikringspenger til Nord-Trøndelag.

Øke standarden på fylkesvegene gjennom å legge fast dekke

Øve påtrykk på jernbaneverket for å sikre planoverganger.

Være en pådriver for bruk av miljøvennlig drivstoff(biodrivstoff) i offentlige anbud innen kollektivtrafikk, ferge og hurtigbåt

Satse langsiktig og forpliktende på sammenhengende gang og sykkelvegnett, samt prioritere gang- og sykkelvegnett innen 4 kilometer fra skoler.

Etablere en fylkeskommunal støtteordning til ladepunkter for elbil, samt legge til rette for hurtigladere for elbil på strekningen Trondheim — Steinkjer.

Styrke kollektivtrafikken og legge til rette for bedre samordning mellom buss, tog og drosje, samt videreutvikle ordningen med bestillingstransport i distriktene. Avreiser må også harmonere ved skoleslutt.

Ha et godt hurtigbåttilbud i Nord-Trøndelag

Påvirke staten til å sikre en tilstrekkelig og langsiktig finansiering av Trondheim lufthavn Værnes.

Midt-Norge skal ha en ressursvennlig og effektiv håndtering av gods, uten å ødelegge viktige miljøverdier. Hellstranda på Stjørdal skal skjermes.

Arbeide for å redusere antallet viltpåkjørsler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**