Småbedrifter

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Utdanning, forskning og utvikling (FoU) og skattesystem er viktige forutsetninger for fremtidens arbeidsplasser og velferd. Venstre vil gjennomføre en helhetlig og ambisiøs næringssatsning i Nord-Trøndelag som betydelig øker antallet vekstforetak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nord-Trøndelag har en lav næringslivsindeks som tar hensyn til lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse. I klartekst betyr det at vi bør bli bedre til å utvikle det eksisterende næringslivet og skape bedre forutsetninger for nyetableringer i Nord-Trøndelag.

Nord-Trøndelag har rundt 14 000 bedrifter, 13500 av disse har under 20 ansatte. Dette viser at småbedriftene utgjør en stor del av sysselsettingen og verdiskapningen i fylket. For næringslivet i Nord-Trøndelag er det utfordrende å rekruttere kompetent arbeidskraft. Dette vil Venstre sette på dagsorden.
Venstres næringspolitikk skal kjennetegnes av en fremtidsrettet og ansvarlig politikk som baner veien for fremgang — for alle.

Venstre vil:
Skape en aktiv næringspolitikk ved å reise langt flere næringspolitiske saker i fylkestinget

Øke kunnskapen om fylkets næringsliv blant ansatte og politikere i fylkeskommunen

Stimulere til nytenkning for målrettet samarbeid mellom etablerte bedrifter, sentrale organer, fylkeskommune, kommuner, høgskolen, videregående skoler, sykehus og finansinstitusjoner, samt utnytte nærheten til Trondheimsregionen.

Forsterke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft gjennom målrettet videreutvikling av Nord-Trøndelag som attraktivt bostedsfylke og støtte opp om trainee-ordningene i Namdalen og på Innherred.

Utvikle konkurransedyktige næringsarealer for et mangfoldig næringsliv i hele Nord-Trøndelag, med utgangspunkt i helhetlige arealplaner som ivaretar både etablerte og nye bedrifters behov.

Sikre god veiledningskompetanse på forskningsordningene SkatteFUNN og IFU/OFU gjennom fylkeskommunens eierskap i Innovasjon Norge

Legge til rette for full bredbåndsdekning og mobildekning, samt utbygging av fiber i hele fylket

Styrke interessen for å starte egen virksomhet ved støtte Ungt Entreprenørskap arbeid sammen med skoleverket, samt støtte opp under inkubatoraktiviteter og lette tilgangen på rådgivning for nyskapere

Styrke reiselivsnæringen og markedsføre fylket som reisemål

Legge til rette for at stedsutviklingsmidler kan benyttes på andre steder enn kommunesentrene.

Innføre en egen tiltakspakke for grundere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**