Utbygging av båndbyen endelig vedtatt

Venstre fikk i bystyret mandag kveld endelig flertall for at det skal fortettes mellom Stavanger og Sandnes. Forustranden nord skal omformes og det skal fortettes ved jernbanestopp og bybane. Disse grepene i kommuneplanen kom på plass mot stemmene til Arbeiderpartiet og Frp. -I minst to tiår har Venstre arbeidet at byutviklingsstrategien for storbyen Sandnes-Stavanger skal baseres på båndbyen. Denne kommuneplanen er det endelige gjennomslaget for at denne politikken skal være førende, sa Venstres Helge Solum Larsen i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum larsen stavanger rogaland

Foto: 2020park, Tone Eldøy

-Det er et solid og gjennomarbeidet kommuneplanforslag vi nå skal vedta. Forslaget gjør en rekke viktige grep for å svare på de areal- og transportmessige utfordringene vi står overfor sett i et klimaperspektiv. Konsekvensutredningene som nå følger planen viser dette klart og tydelig, sa Solum Larsen.
-Venstre har vært målrettet og satt fokus på behovet for fortetting langs bybåndet Stavanger — Sandnes i en rekke saker. Aksept for at en stor andel, 70 %, av utbyggingsbehovet skal skje som fortetting i bybåndet, og ikke som ny feltutbygging er riktig og nødvendig. Vi har også pekt på behovet for å igangsette planprosesser for å se på fortettingsmuligheter i gangavstand fra jernbanestoppene på Jærbanen og langs kommende bybanetrase på fv44.
Vi er særdeles godt fornøyd med at vi i dag får på plass et vedtak som sikrer at området Forusstranden nord endelig kan tas i bruk til boliger, sa han.

Endelig seier
Venstre fremmet forslaget om denne omdisponeringen allerede ved forrige kommuneplanrullering i 2006. I kommunalstyret for byutvikling 23. mars 2006 tok vi opp dette forslaget: "Forusstranden nord vises som transformasjonsområde – bolig. Det skal i planperioden startes en prosess for å nylokalisere asfaltverket, en evt. flytting skal bekostes av utbygger. Det kan etableres boliger i området utenfor sikkerhetssonen vist i ROS-analysen, så fremt det ikke er andre forhold som gir begrensninger. Dette avklares særskilt med forurensings- og sikkerhetsmyndigheter."
Da forslaget kom til behandling i bystyret litt senere i mars samme år, ble det stemt ned av Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og Sosialistisk Venstreparti.

Jærbanen

Foto: Øyvind Misje

-Det er beklagelig at vi ikke har vunnet fram før og at vi dermed har tapt verdifull tid, men selvsagt enda mer gledelig at dette får flertall nå, sa Solum Larsen og la til: -Området ligger ideelt til for nye boliger som byen trenger. Det er mangel på nye boliger i Stavanger, noe som resulterer i svært høye priser og store vansker for nyetablerere å komme inn i markedet. På Forusstranden vil også boligene komme tett på den nye stasjonen på Gausel og bybanen. Dette er miljøriktig byutvikling etter Venstres ønske.

Flere boliger på Forus
Et av de mest effektive virkemidlene for å påvirke transportutfordringene på Forus ved siden av bybanen, er å øke andelen boliger i rimelig avstand fra regionens største arbeidsplassområde. Arbeidsplassveksten i Forus-området har i mange år vært større enn boligproduksjonen, og det er ikke en framtidsrettet miljøriktig byutvikling.
-Det åpner seg muligheter for boliger andre steder i og omkring Forus blant annet i det såkalte 2020park, slike planer vil Venstre også se på med stor interesse og vi er glad for at dette også nå får flertall og blir tema ved neste rullering om to år, sa Solum Larsen.

Miljøpakke
-For Venstre er det å få på plass den skinnegående bybanen nøkkelen til å bygge den fremtidsrettede byen. Bybanen er ikke målet, men virkemiddelet vi trenger for å få til en arealstrukturering som er nødvendig, slo Solum Larsen fast. -Terskelen for når bybanen er det eneste kollektivtiltaket som har kapasitet til å transportere nok mennesker, inntreffer allerede i 2023. Vi har ingen tid å miste, sa han.
-Bybanen, etappe 1 skal stå ferdig i 2018. Bybanen må inn i neste rullering av Nasjonal transportplan. Kommuneplanen sier at vi vil få store kapasitetsproblemer dersom Rogfast og Ryfast kommer uten at bybanen realiseres. og denne utfordringen kan måtte føre oss i retning en omforent miljøpakke på Nord-Jæren. Det må politisk arbeid til for å få dette til. I dag mister vi en betydelig andel statlige midler til kollektivtransporten fordi vi ikke benytter oss av virkemidler. Tapet er på rundt 300 millioner kroner.
Solum Larsen viser til hvor mye Trondheim får i ekstraordinære belønningsmidler til kollektivtransporten, sammenlignet med Nord-Jæren.

-Det er bare å konstatere at vi nå gjør vedtak som tar byen i en klimavennlig retning. Opposisjonen til dette er et Frp som velger en arealpolitikk basert på vekst i bilbruk og transportproblemer og et Arbeiderparti som er mot alt som kan støtte opp om bybanen og selv om det betyr at det ikke blir boliger nok til folk.

Stemmene til Ap og Frp spilte ingen rolle. Venstre har flertall i bystyret sammen med Høyre og KrF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**