Paradisutbygging utsatt i ubestemt tid

Venstre er bekymret for den lave utbyggingen på Nord-Jæren og ønsker at omformingsområdene i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes bygges ut. Venstre ble stående alene om å ville vedta halve Paradisutbyggingen slik at utbyggingen av boliger og næringsareal kommer i gang. De øvrige partiene støtte et utsettelsesforslag fra Ap som knytter regulering av området opp mot gjennomføring av Jernbaneverkets utviklingsplan for Jærbanen. – Dette kan i verste fall sørge for at det ikke skjer noe i området på mange år, sier nestleder i kommunalstyret for byutvikling, Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum Larsen, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Planen ville kunne sikre at man kom i gang med 200 dekar i området rundt Strømsbrua som inneholder 5000-7000 arbeidsplasser og 200 boliger. Av en samlet utbygging på 127.000 kvadratmeter var 22.000 planlagt til bolig og 105.000 planlagt til kontor og annen næring/kultur.
-Venstre ville gjerne øke boligandelen i området, kanskje opp til 35 %. Det ligger godt til rette for boliger her, sier Solum Larsen.

Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, KrF og SV stemte for å utsette planen:"KBU utsetter behandling av reguleringsplanen til Jernbaneverket har ferdigbehandlet Jernbanens utviklingsplan. KBU ønsker å flytte driftsbanegården ut av planområdet og vil derfor avvente Jernbaneverkets endelige beslutning angående driftsbanegården før planen behandles endelig."

-At utviklingsplanen er et grunnlagsdokument for arbeidet med Nasjonal transportplan, forholder ikke flertallet seg til, sier Solum Larsen. Han konstaterer at det er umulig å si noe om når utbyggingen av området kommer i gang med flertallets holdning, men at dette vil ta mange år.

Venstre gikk inn for å vedta planen, med følgende endringsforslag til bestemmelsene:

PLAN 2217 REGULERINGSPLAN FOR PARADIS — KVALEBERG
BYDELENE STORHAUG, HILLEVÅG, EIGANES OG VÅLAND

Tillegg til bestemmelsenes § 2.2 Bebyggelsesplan, etter 1. avsnitt:
Gjennom detaljregulering kan det vurderes større boligandel, inntil 35 %.

Endring av § 3 Rekkefølgekrav, punkt 2:
Fjerde strekpunkt endres til:
Gr6 — Gr9 etableres

Tillegg til § 4.2 Energiforsyning og miljø
Bygningsmasse skal planlegges for lavt energibruk, og det skal dokumenteres at bygningene minimum tilfredsstiller energiklasse B, Lavenergibygg. Energiløsninger skal være enkle, robuste og langlivede, med vekt på passive løsninger knyttet til utforming og detaljering av bygningskroppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**