Venstre vil sikre gode oppvekstvilkår i Sola

Her er Sola Venstres forslag for programområdene skole, SFO, barnehage, barnevern

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Skole:

Sola Venstre vil søke om å få et prøveprosjekt med praktiske valgfag i ungdomsskolen.
Det er viktig med en praktisk og virkelighetsnært utdanningsløp på ungdomstrinnet i grunnskolen. For mange blir det for mye teori og Sola Venstre ønsker at kommunen skal søke om å få delta i pilotprosjekter der man skal kunne gjeninnføre praktiske valgfag som et tillegg til språkfagene som nå tilbys. Disse valgfagene kunne f.eks legges opp mot temaene til programfagene i den videregående skolen. Da ville elevene vært bedre forberedt da de gjorde sine valg knyttet til studieløp på videregående, men elevene ville også få en følelse at de lærte noe matnyttig

Sola Venstre vil styrke tilretteleggingen av videre- og etterutdanning av lærere.
Sola kommune må i større grad benytte etter- og videreutdanningstilbudet "Kompetanse for kvalitet". Det må tilrettelegges både i form av økte økonomiske midler samt bedre tilrettelegging av vikarordning for dem som er ute i både kortere og lengre studiepermisjoner.
Det er også viktig at kommunens lærere blir godt informert om tilbudet.

Sola Venstre vil at mer av lærerens arbeidstid skal brukes på direkte elevkontakt.
Lærerrollen må avbyråkratiseres. Sola Venstre ønsker å ha fokus på oppgaver som stjeler tid fra undervisningen og tar sikte på at deler av disse skal kunne reduseres. Vi ønsker en gjennomgang av rapporteringsrutiner og planarbeid, for å se om denne arbeidsbyrden kan minskes og derfor frigjøre mer tid for lærerne til elevkontakt.

Sola Venstre ønsker at skolene skal bli nærmiljøsentra.
Skolene bør være gode samlingssteder i kommunen vår og deler av skolebygningene bør kunne tas i bruk som nærmiljøsentra. Her kan innbyggere i alle aldre få rom og anledning til å treffes på ettermiddags/kveldstid for sosialt samvær. Dette gjelder spesielt for barn og ungdom som nå faller utenfor det eksisterende aktivitetstilbudet i kommunen. Ved økt romkapasitet i nærmiljøsentraene, har kommunen selv samt lag og organisasjoner rom for å opprette nye aktivitetstilbud.

Sola Venstre vil forbedre tilbudet knyttet til etter- og videreutdanning av rådgivere i skolen.
Elevene bør ha tilgang til kvalifisert yrkesveiledning og sosialrådgivning.


Sola Venstre vil styrke Pedagogisk- psykologisk helsetjeneste samt skolehelsetjenesten.

Dette er førstelinjeinstanser som elevene møter tidlig og det er viktig at man allerede her, har kapasitet og ressurser nok til å kunne gripe fatt i de utfordringer som finnes.

SFO:

Sola Venstre ønsker å sikre at SFO har et godt pedagogisk tilbud som tilrettelegger for sosialt samvær og lek.
Ute- og innearealer må utvikles og tilpasses for å tilrettelegge for det pedagogiske tilbudet.
SFO må også kunne benytte andre fasiliteter i kommunen som idrettshaller, kulturhus osv.

Sola Venstre ser positivt på at aktivitetene til frivillige lag og organisasjoner skal inkluderes og bli en del av SFO. Sola Venstre ønsker ikke at private bedrifter skal få selge inn sine tjenester som en del av SFO tilbudet.
Ved at man åpner opp for at frivillige lag og organisasjoner kan gjennomføre sine tilbud innenfor SFO sine åpningstider sikrer man at godt tilbud til store barnegrupper. Disse tilbudene er rimelige i pris på de laveste barnetrinnene som benytter SFO.
Dersom man tillater at private arrangører slipper til, vil de høye prisene disse krever føre til et klasseskille i SFO.


Barnehage:

Sola Venstre vil ha likebehandling av alle barnehagebarn både i privat og offentlig barnehage.
Nye statlige overføringsordninger skaper usikkerhet knyttet til finansiering av private barnehageplasser.

Sola Venstre vil tillate flere barnehager med fleksible åpningstider kombinert med regler om maksimal oppholdstid.
Skiftordninger gjør at ordinær barnehagetid ikke passer med arbeidsmønsteret. Vi ønsker derfor barnehager som i større grad enn nå, tilbyr fleksible åpningstider uten at dette skal gå ut over makstiden.

Sola Venstre ønsker økt innsats for å sikre pedagogisk personale i alle avdelinger i barnehagene.
Det er viktig å skape gode rekrutteringstiltak som sikrer bra faglige kvalifikasjoner hos de som skal jobbe i Solabarnehagene.


Barnevern:

Sola Venstre vil vurdere ny kommunal organisering av barnevernet hvor man i større grad etterstreber interkommunalt samarbeid.
Sola Venstre vil arbeide for at det statlige og kommunale barnevernstilbudet i regionen samorganiseres.

Sola Venstre vil øke midler til tiltak og stillinger i det kommunale barnevernet.
Vi ønsker å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling skal få kompetent hjelp til rett tid. Alle unge i Sola kommune skal sikres trygg oppvekst. Det er derfor viktig å sikre nok ressurser til barnevernet både i form av antall stillinger, men også sørge for å inneha rett kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**