Sats på distriktene

Levende bygder er avhengig av at det etableres arbeidsplasser utenfor byene. Venstre vil gjennomføre en helhetlig og ambisiøs distriktssatsing i fylket, skriver Andre N. Skjelstad, Venstres førstekandidat ved fylkestingsvalget i Nord-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kronikk av Andre N. Skjelstad – førstekandidat ved fylkestingsvalget

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Levende bygder er avhengig av at det etableres arbeidsplasser utenfor byene. Venstre vil gjennomføre en helhetlig og ambisiøs næringssatsing i Nord-Trøndelag. Vi vil derfor utvikle konkurransedyktige næringsarealer for et mangfoldig næringsliv i hele fylket, med utgangspunkt i helhetlige arealplaner som ivaretar både etablerte og nye bedrifters behov. Dette vil influere på antall arbeidsplasser, antall bedrifter, tilgjengelig spisskompetanse, inntekt og økt aktivitet. Da er det viktig at lokalmiljø har gode forbindelser og god tilgang til aktive byer og regionsentre, samtidig må rammebetingelsene og kommunikasjonene for næringslivet være stabile og forutsigbare.

Gode rammevilkår for næringslivet er viktig. Venstre vil legge bedre til rette for dem som ønsker å skape en arbeidsplass for seg selv og flere, og vi vil satse målrettet på å utvikle flere og bedre kunnskapsbedrifter i distriktene. Nord-Trøndelag har en unik mulighet til å ta i bruk ny teknologi, gjøre omstillinger som skaper nye arbeidsplasser og som har konsekvenser for klimaet.

I kommende fylkestingsperiode foreslår Venstre en rekke tiltak som fylkeskommunen må bidra med for å nå målet om en bedre distriktspolitikk som skal bidra til vekst og utvikling i fylket.

De viktigste distriktspolitiske sakene for Venstre er:
Næringsutvikling
Bolyst
Landbruk
Reiseliv
Samferdsel

Noe av det viktigste fylkeskommunen kan bidra med for å sikre levende distrikter og attraktive bygder er å legge til rette for en moderne infrastruktur. I fylkesvalgprogrammet for perioden 2011 — 2015 foreslår vi derfor en rekke målrettede tiltak for å utvikle de små samfunn i Nord-Trøndelag. For å sikre bygdefolket tilgangen til den mest moderne av alle teknologier, bredbånd, foreslår Venstre å forsterke Nord-Trøndelag fylkeskommunes arbeid med å legge til rette for full mobil- og bredbåndsdekning. Fiberbredbånd til alle må være et langsiktig mål. Venstre foreslår også å legge til rette for at fylkeskommunale stedsutviklingsmidler skal kunne benyttes andre steder enn i kommunesentrene slik hovedregelen er i dag. Slik vil vi bidra med teknologi, kompetanse og regionale utviklingsmidler til grender og tettsteder.

Landbruket står for en betydelig del av verdiskapingen i distriktene. Den tradisjonelle virksomheten må videreføres på en levedyktig måte og mulighetene til mer videreforedling, alternative produksjonsformer og nye inntektskilder må økes. For Venstre er det viktig å sikre en tilstrekkelig landbruksproduksjon for fremtiden. I valgprogrammet for perioden foreslår vi derfor flere tiltak for å øke lønnsomheten i landbruksnæringen. For å sikre en videre utvikling av de mest kapitalkrevende husdyrproduksjonene — særlig melk og kjøtt — vil Venstre innføre en egen fylkeskommunal investeringsstøtte til disse husdyrproduksjonene.

Vi har gode muligheter til å drive økologisk matproduksjon i Nord-Trøndelag. Norge henger etter andre land når det gjelder økologiske varer til forbrukerne. Venstre vil styrke dette området med at Nord-Trøndelag fylkeskommune går foran som en ansvarlig forbruker etter økologiske varer. Derfor har Venstre programfestet en egen fylkeskommunal innkjøpsordning for bruk av økologiske varer i fylkeskommunen kantiner, skoler og andre driftsenheter.

Utdanning og forskning danner grunnlaget for verdiskapning og vekst i større grad en tidligere. En sterk satsning på utdanning og forskning er nødvendig for å skape et nyskapende næringsliv, dette gjelder også innenfor de tradisjonelle distriktsnæringene. For å få en god utvikling foreslår Venstre derfor å øke satsningen på kompetanse og rådgivning innenfor landbruket for å bruke disse mer aktivt i det regionale utviklingsarbeidet som fylkeskommunen har ansvaret for. La meg også ta med at Venstre vil stimulere til økt satsning på nisjemat og tilleggsnæringer, noe som vil være avgjørende for mange bygdesamfunn i Nord-Trøndelag i årene som kommer.

Reiselivet er en viktig distriktsnæring som må sikres gode rammevilkår. Å opprettholde levende bygder, kulturlandskap og ren natur er avgjørende for at Norge skal lykkes som turistland. Venstre har derfor programfestet å styrke reiselivssatsningen, herunder markedsføringen av Trøndelag som reisemål i utlandet. En bedre integrering av kultur og næring vil være viktig i en slik satsning. For å lykkes foreslår vi derfor å realisere kulturminnetiltaket Bergkunstreisen i Nord-Trøndelag, arbeide for at Stiklestad Nasjonale Kultursenter får status som regionalt pilegrimssenter og støtte prosjekter som er fremtidsrettet med hensyn til å skape kreative møteplasser for å utnytte verdiskapingspotensialet i kultursektoren.

Mange grunneiere sitter på store ressurser for lokal, fornybar energiproduksjon. Derfor vil Venstre støtte arbeidet med utbygging av mini, mikro og småkraftverk der dette ikke er i konflikt med verneverdier og biologisk mangfold. Samtidig vil vi øke støtten og veiledningskompetansen til satsning på fornybare energikilder i landbruket, noe som vil være et konstruktivt bidrag til verdiskaping og lokal produksjon av energi.

Et kjennetegn i mange grendesamfunn har vært dårlige veier og lite kollektivtrafikk. Gjennom arbeidet i fylkesrådet har Venstre vært med på å beslutte at alle fylkesvegene i Nord-Trøndelag skal ha asfalt innen 2020. Vi vil videreføre denne satsningen og sette av tilstrekkelig med penger for å nå målet. De fleste kommunene i fylket har også blitt med på ordningen med bestillingstransport i områder hvor kollektivtilbudet er dårlig utbygd. Venstre vil videreutvikle dagens tilbud og arbeide målrettet for å styrke ordningen.

Venstre vil gjøre nordtrønderske distrikter og bygder attraktive for næringsliv og bosetting, noe som handler om å ta de riktige utviklingsgrep. For Venstre handler denne satsningen om bolyst, utdanning, næringsutvikling, en sterk landbruksnæring, attraktive reisemål og effektiv kommunikasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**