Mer offentlighet

Lokalavisa Raumnes har i en rekke artikler avslørt hvordan kommunen har benyttet seg av hemmelige sluttpakker for ansatte. Venstre mener mest mulig åpenhet og innsyn er en nødvendighet i demokratiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Etter avsløringene om hemmelige sluttpakker, har Åse Birgitte Skjærli sendt følgende leserbrev til avisa:

Mer offentlighet
For å sikre innsynsrett setter offentlighetsloven sterke krav til saksbehandling. Sogar så sterkt er det formulert at det som er omtalt i loven er unntakene fra kravet om innsyn heller enn hva som skal være offentlig. Nes kommune skal praktisere meroffentlighet, det betyr at også i saker som kan unntas offentlighet skal saksbehandler vurdere om det er mulig å la hele eller deler av dokumentet være offentlig.

Hele kommunens inntektsgrunnlag, med et lite unntak av selvkostområder og inntekt fra forretningsdrift, er innbyggernes skatt. Enten i form av kommuneskatt direkte, eiendomsskatt eller overføringer via statsskatten. Betalingsviljen er sterkt knyttet sammen med at skattebetalerne oppfatter at skattekronene benyttes til innbyggernes beste. Den siste tids avsløringer av avtaler med hemmelig innhold og økonomiske betingelser er svært uheldig i så måte. Ikke først og fremst fordi offentlighetsloven er brutt, men fordi denne type avtaler svekker innbyggernes tillit til saksbehandlig og bruk av skattepengene i kommunen.

Åse Birgitte Skjærli

Åse Birgitte Skjærli
Foto: Birger Areklett

Vi i Venstre mener at meroffentlighet er en grunnstein i velferdssamfunnet, den sikrer rettferdig behandling av alle innbyggerne. Praksisen vi har for dette i Norge skiller oss fra andre land vi helst ikke vil sammenliknes med, land som sliter med korrupte politikere og korrupt byråkrati. Bruken av skattepengene er til syvende og sist politikernes ansvar. Nes Venstre ønsker å bruke penger slik at det tåler offentlighetens lys.

Åse Birgitte Skjærli
Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**