Fylkeskommunens rolle er å skape aktivitet i hele fylket

21.-22.juni var det siste fylkestinget i denne perioden. Elisabeth Paulsen ser fram til å ta fatt på en ny periode. Den siste meningsmålingen viste gledelig fremgang og to repesentanter inne – Elisabeth Paulsen, Trondheim og Christian Bonvik, Orkdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Flere viktige saker var til behandling under siste fylkestingsmøte, blant annet utfordringsdokumentet, som er en plan for hva de enkelte partier mener det er viktig å satse på i budsjettbehandlingen i desember. Her sluttet Venstre seg til det fellesborgerlig dokumentet. Blant de viktigste punktene fra dette dokumentet er:

•Fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsplass
•Arbeide for å redusere vedlikeholdsetterslep, både når det gjelder bygninger og vei.
•Legge en plan for å redusere de store lånene fylkeskommunen etter hvert har pådratt seg.
•Videre utbygging av kollektivtrafikken, ved å sette trafikken ut på anbud.
•Arbeide for fritt skolevalg og fortsatt desentralisert skoletilbud.
•Styrke voksenopplæringen
•Tannhelse: Redusere ventetiden for narkosepasienter; tillate å inngå avtaler med private tannleger og fortsette arbeidet med å få statlige midler til å fullfinansiere tannpleierstudium i Trondheim.
•Ønsker å utvikle og styrke samarbeid med frivillig sektor, særlig i strategiarbeid for folkehelsen.
•Økt tilskudd til festivaler, spel og Den Kulturelle Skolesekken
•Fylkeskommunen må delta mer aktivt i arbeidet av å skaffe jobbmuligheter, slik at flere av fylkets studenter blir igjen i regionen etter endt studietid — flere lærlingeplasser
•Styrke regionale sentra
•Styrke den økonomiske bærekraften i landbruket — påvirke sentrale myndigheter til å fjerne hemmende regler og forskrifter for jord- og skogbruk
•Styrke kollektivtilbudet både i Trondheim og i distriktet
•Styrke hurtigbåttilbudet — gassdepot på Flakk — framtidig håp om at dette kan bli biogass
•Følge opp veiutbygging i fylket
•Styrke arbeidet med trafikksikkerhet, herunder gang og sykkelveier, særlig med fokus på tryggere skolevei

Areal og miljø:
Fylkeskommunen skal være en koordinator for det offentlige virkemiddelapparatet og skal bidra til en best mulig samordning mellom stat, fylke, kommunene og næringslivet

Investeringer:
•Vurdering av at det trengs en ny videregående skole sentralt i Trondheim
•Fylkesveiplanene bør skje i egen regi, ikke kjøpes fra Statens Vegvesen.
•Plan for å vurdere tilstanden på fylkesveinettet må prioriteres.

Siden dette er et fellesborgerlig dokument, var det saker Venstre ønsket å få inn som ikke ble tatt inn (FrP gikk imot). Venstre fremmet da et eget forslag når det gjelder miljøpakke og energi og klimaplan sammen med Kristelig Folkeparti: Å ivareta ansvaret for utvikling av klima-og energitiltak vil være en av fylkeskommunens viktigste oppgaver i kommende periode.De gode resultater som etter hvert nå blir synlige av arbeidet med Miljøpakke i Trondheim viser at det nytter. Handlingsprogrammet for Klima og Energi 2010-2011 må følges opp og videreføres"

Siden de Rød-grønne (ennå) har et solid flertall i Fylkestinget fikk forslaget til utfordringdokument fra fellesborgerlig gruppe ikke flertall. Venstres og KrFs forslag fikk derimot støtte både fra Høyre og fra de Rød-grønne og ble dermed vedtatt! Venstre fikk også flertall for et tilleggsforslag til arbeidet med hurtigbåtforbindelse:"Strengere utslippskrav må være ett av kriteriene for nytt anbud med hurtigbåt"

Logistikk-knutepunkt
I Samferdsel Areal og Miljøkomiteen fremmet Venstre forslag om at ny godsterminal bør ligge på Søberg. Dette fikk bare Venstres stemme, så vi valgte i fylkestinget å støtte Høyres forslag som går på at godsterminalen må ligge sør for Trondheim. I det forslaget ligger også at en vurderer flere muligheter til havneløsninger, og siden det er flertall for mer og grundige utredninger har vi tilsluttet oss også det, vi mener vi kan godta mer utredning, selv om vi mener Orkanger havn må være en hovedløsning her, samtidig som det også vil bli noe havnevirksomhet igjen på Brattøra i Trondheim

Styringsform
Det er tatt opp forslag om ny styringsform også i Sør-Trøndelag Fylkesting; i dette møtet ble utredningen tatt til orientering, med andre ord er det ingen partier som på nåværende tidspunkt vil flagge om de eventuelt ønsker å gå over til parlamentarisme. Venstre har i denne sammenheng vært tydelig på at vi ikke ønsker denne endringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**