En skole for kunnskap og like muligheter

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for elevene, derfor satser vi på læreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nora A. Nilsen, Venstres førstekandidat i Sola skriver om den gode skolen:

Framtida begynner i klasserommet. Venstre vil ha en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning, og dette er førsteprioritet i våre alternative statsbudsjetter.

Forskning og utdanning er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner både i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv.

Venstre vil:
at alle lærere skal ha rett og plikt til etter- og videreutdanning. For oss er dette den viktigste prioriteringen i norsk skole.
innføre femårig allmennlærerutdanning og øke opptakskravene.
fjerne tidstyvene i skolen: Gi lærerne mer tid til elevene fremfor å bruke tid på byråkrati.
øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen, og gjennomføre et løft for skolehelsetjenesten.
styrke forskningen gjennom økte bevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.
øke norsk forskningsinnsats til 3 prosent av BNP innen 2013.

Lokalt løser vi utfordringene slik:

Sola Venstre vil søke om å få et prøveprosjekt med praktiske valgfag i ungdomsskolen.
Det er viktig med en praktisk og virkelighetsnært utdanningsløp på ungdomstrinnet i grunnskolen. For mange blir det for mye teori og Sola Venstre ønsker at kommunen skal søke om å få delta i pilotprosjekter der man skal kunne gjeninnføre praktiske valgfag som et tillegg til språkfagene som nå tilbys. Disse valgfagene kunne f.eks legges opp mot temaene til programfagene i den videregående skolen. Da ville elevene vært bedre forberedt da de gjorde sine valg knyttet til studieløp på videregående, men elevene ville også få en følelse at de lærte noe matnyttig

Sola Venstre vil styrke tilretteleggingen av videre- og etterutdanning av lærere.
Sola kommune må i større grad benytte etter- og videreutdanningstilbudet "Kompetanse for kvalitet". Det må tilrettelegges både i form av økte økonomiske midler samt bedre tilrettelegging av vikarordning for dem som er ute i både kortere og lengre studiepermisjoner.
Det er også viktig at kommunens lærere blir godt informert om tilbudet.

Sola Venstre vil at mer av lærerens arbeidstid skal brukes på direkte elevkontakt.
Lærerrollen må avbyråkratiseres. Sola Venstre ønsker å ha fokus på oppgaver som stjeler tid fra undervisningen og tar sikte på at deler av disse skal kunne reduseres. Vi ønsker en gjennomgang av rapporteringsrutiner og planarbeid, for å se om denne arbeidsbyrden kan minskes og derfor frigjøre mer tid for lærerne til elevkontakt.

Sola Venstre ønsker at skolene skal bli nærmiljøsentra.
Skolene bør være gode samlingssteder i kommunen vår og deler av skolebygningene bør kunne tas i bruk som nærmiljøsentra. Her kan innbyggere i alle aldre få rom og anledning til å treffes på ettermiddags/kveldstid for sosialt samvær. Dette gjelder spesielt for barn og ungdom som nå faller utenfor det eksisterende aktivitetstilbudet i kommunen. Ved økt romkapasitet i nærmiljøsentraene, har kommunen selv samt lag og organisasjoner rom for å opprette nye aktivitetstilbud.

Sola Venstre vil forbedre tilbudet knyttet til etter- og videreutdanning av rådgivere i skolen.
Elevene bør ha tilgang til kvalifisert yrkesveiledning og sosialrådgivning.
Det må derfor sikres at de som tilbyr dette har den nødvendige kompetanse.

Sola Venstre vil styrke Pedagogisk- psykologisk helsetjeneste samt skolehelsetjenesten.

Dette er førstelinjeinstanser som elevene møter tidlig. Det er viktig at man allerede her, har kapasitet og ressurser nok til å kunne gripe fatt i de utfordringer som finnes.

Nora Nilsen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**