BEKYMRET FOR DE SMARTESTE BARNA

Stein Frøysang tar til orde for å revurdere og revitalisere organiseringen av tilpasset opplæring og spesialundervisning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Stein Frøysang

Foto: A.Hovstø

Min gamle professor på Statens spesiallærerhøgskole (nå: Universitetet i Oslo) —dr. emeritus Kjell Skogen, har skrevet en bok om forskning på hvordan dagens skole takler de ekstremt flinke elevene. Hans funn er helt i tråd med min egen opplevelse av norsk skole gjennom 40 år: frykten for å gi de sterke elevene ekstra fortrinn, angsten for å bedrive tilrettelagt undervisning for de ekstremt "skoleflinke" — de greier seg jo sjøl!
Sjøl om jeg som spesialpedagog har viet mye av livet mitt til de som virkelig sliter (autister, CP-rammede, psykisk utviklingshemmete) – er det med stor troverdighet jeg nå på vegne av VENSTRE kan svare opp den smule debatt jeg ser i HA om temaet: vi må revurdere og revitalisere hele måten tilpasset opplæring og spesialundervisning organiseres på.
Det kastes millioner av kroner etter de samme opplegg som er prøvet ut i ti-år uten å fungere spesielt godt — mer av det samme, takk! Vi må tørre å tenke nytt, organisere undervisningen på nye måter, la læreren få komme tilbake til klasserommet, få vekk mye av skjemaer, møtehysteri og byråkrati som koster utrolig mye bortsløst energi for det pedagogiske personalet. Vi må også tørre å se de evnerike, en gruppe i norsk skole som med dagens system risikerer å bli underytere og tapere i samfunnet! Skogen og Idsøe viser i sitt forsningsarbeid til flere av disse rikt utrustede elevene som har havnet som uføretrygdede fordi de ikke er blitt tatt vare på i skolen. Venstre vil ta fram Opplæringslovens § 5.1 som slår fast at spesialundervisning også kan brukes overfor barn som har lærevansker fordi de er spesielt intelligente!

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Jeg har i lengre perioder jobbet direkte med barn som har hjerneskader, også CP-rammede, og har opplevd gjennom fokusering og spesielt tilrettelagt trening for deres utfordringer — STOR framgang gjennom SEGREGERING i kortere perioder. Dette innebærer ikke mer dramatikk enn at vi samler CP-rammede barn som fungerer på noenlunde samme nivå et par uker i sammenheng, tar dem altså ut av "normalskolen",de får undervisning og trening sammen, noe som medfører et jamnere utgangspunkt, mer motivasjon og målbar framgang!
Venstre vil tørre å tenke nytt, gi både de som sliter med lærevansker, sosial angst, høy IQ — enda bedre og mer tilrettelagt undervisning, inkludert mye mer fokus på praktiske fag. Vi vil ikke tillate at vi sløser bort det aller beste Norge har av intellektuell framtidig kapital, vi må tørre å gi de med sterkest teoretisk bagasje nye utfordringer og mer rettferdig undervisning, nettopp ved å tilrettelgge også for disse! Det aller viktigste nok en gang: læreren tilbake til klasserommet som gjennom ny myndiggjøring skal være vår suverent viktigste ressurs i det framtidige pedagogiske landskap.
Stein Frøysang
Hamar Venstre

Stein Frøysang
Ordførerkandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**