Innfør merking av oppdrettsfisk nå!

I dag er det slik at en ikke kan spore oppdrettsfisken tilbake til anlegget den har rømt ifra. Ved å individmerke fisken med en microchip vil dette bli mulig, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Venstre Anne Jorid Gullbrekken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Anne Jorid Gullbrekken

Fiskeriministeren og oppdrettsnæringen bruker hensynet til dyrevelferd som argument for ikke å gjennomføre dette tiltaket. Dette argumentet er i beste fall vikarierende, fordi denne merkingen ikke medfører større plager for fisken enn det allerede innført vaksinering gjør. Dette er i hovedsak et økonomisk spørsmål for oppdretterne, og et spørsmål som må avgjøres av politikerne, mener fylkesleder Anne Jorid Gullbrekken. Nå har det skjedd igjen. Trondheimsfjorden er full av oppdrettslaks, og det på det verst tenkelige tidspunktet. Det er nå innsiget av villaks som skal opp i elvene for å gyte, er størst. Dette gjør situasjonen svært kritisk for laksen i trønderske elver både med hensyn på spredning av lakselus og gyting, sier Gullbrekken.

Individmerking av oppdrettslaksen
I dag er det slik at en ikke kan spore oppdrettsfisken tilbake til anlegget den har rømt ifra. Ved å individmerke fisken med en microchip vil dette bli mulig. Fiskeriministeren og oppdrettsnæringen bruker hensynet til dyrevelferd som argument for ikke å gjennomføre dette tiltaket. Dette argumentet er i beste fall vikarierende, fordi denne merkingen ikke medfører større plager for fisken enn det allerede innført vaksinering gjør. Dette er i hovedsak et økonomisk spørsmål for oppdretterne, og et spørsmål som må avgjøres av politikerne.

Større bøter
Et langt større problem for dyrevelferden er den massive økningen av antall fisk i merdene. Her har utviklingen bare gått en vei: Større merder og betydelig økning av antallet fisk. Antallet store og svært store merder har økt med vel 500% fra 2005 til 2009. Det totale antallet merder er stabilt, mens det samlede oppdrettsvolum i samme periode har økt fra 37mill m3 til 67 mill m3. Det er opplagt at dette er en stor utfordring både med hensyn på rømninger og dyrevelferden. Ved skader i disse store merdene vil antallet oppdrettsfisk som rømmer bli mye større enn tidligere.
Økonomiske insitament overfor næringa virker, og oppdrettsanlegg med rømninger må ilegges store bøter.

Jeg er enig med fiskeriministeren når hun sier at havbruk er en stor og viktig næring, og at det er riktig at den får utvikle seg. Men det er ministerens ansvar å sikre at næringen utvikles på en bærekraftig måte. Venstre vil skjerpe kravene til oppdrettsnæringen. Den sittende regjerings unnfallenhet på dette området kan ikke karakteriseres som annet enn feighet overfor en næring som er mer enn moden for å håndtere krav som sikrer både miljøet og næringa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**