Porsgrunn Venstres valgprogram 2011-2015

Porsgrunn Venstres kommunevalgprogram for perioden 2011-2015 er klart. Klikk deg inn og les programmet! Presentasjonen av Porsgrunn Venstre i Telemarks fylkesprogram vil bli kunngjort på Telemark Venstres websider om kort tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Porsgrunn Venstres lokalvalgprogram 2011-2015

Velferd og kultur

Porsgrunn Venstre vil:

Prioritere kulturskolen.
Opprettholde fri leie av lokaler til barn og
unge under 18 år.
Tilrettelegge og støtte breddeidrett.
Legge til rette for uorganiserte fritidsaktiviteter.
Etablere omsorgsgaranti for en verdig
alderdom.
Utvide ordningen for omsorgslønn.
Styrke rusomsorgen ved å satse på forebygging
og ettervern.
Legge til rette for at Porsgrunn kan integrere
flere innvandrere og flyktninger.
Gjøre Porsgrunn til en attraktiv kommune
for kunst- og kulturaktive mennesker.
Ivareta Porsgrunns tradisjoner som sjøfartsby.
Etablere Porselensmuseum i Porsgrunn.

Samferdsel

Porsgrunn Venstre vil:

Utvikle kollektivtilbudet i Grenland ved
økt frekvens og lavere pris.
Arbeide for et brukervennlig billettsystem
i offentlig kommunikasjon.
Arbeide for bybane i eksisterende trasé.
Opprettholde driften på Bratsbergbanen
mellom Porsgrunn og Notodden.
Ikke akseptere at gjennomføring av
Eidangerparsellen utsettes flere ganger.
Eidangerparsellen nå!
Arbeide for ny tilførselsvei til Lundedalen
for å fjerne tungtransport forbi skolene.
Bygge ny vei fra Lilleelva til Hovengasenteret
i miljøtunnel.
Ikke akseptere bru over Eidangerfjorden.
Ha utredet spørsmålet om ringvei mellom
Porsgrunn og Skien.

Utdanning

Porsgrunn Venstre vil:

Prioritere trygg skolevei for alle barn i
Porsgrunn.
Rehabilitere Brevik skole.
Vektlegge miljø i undervisning i grunnskole
og barnehage.
Oppmuntre og verdsette unges interesse
for politikk, kultur og samfunnsspørsmål.
Utvikle tilbudet om leksehjelp etter skoletid.
Øke fokus på godt læringsmiljø i skolen.
Videreutvikle Campus Kjølnes.
Styrke og ivareta tilbudet for barn med
spesielle behov.
Bidra til at HiT får status som universitet.

Miljø

Porsgrunn Venstre vil:

At byutvikling ikke skal skje på
utbyggerens premisser.
Legge vekt på at bygging av boliger i
etablerte boligstrøk skal skje på det
eksisterende bomiljøets premisser.
Ta vare på engasjementet i nærmiljøene,
og involvere fellesfora og velforeninger i
større planarbeid som i Herøyaplanen.
Rydde opp og rense langs Lilleelva til å bli
en attraktiv perle.
Ivareta de grønne lungene.
Legge til rette for at Storgata ikke benyttes
til gjennomgangstrafikk.
Redusere klimagassutslipp fra næringsliv
og offentlig virksomhet ved for eksempel
bruk av «energijegere».
Bevare Eidangerfjorden og andre vannspeil
som rekreasjonssted.
Fremme bruk av fjernvarme ved større utbygginger.
Vurdere restriksjoner for å redusere biltrafikk
i sentrum.
Lette adkomsten til sjø og vann.
Arbeide for videre kyststi.

Næring

Porsgrunn Venstre vil:

Bevare begge bysentrene i Brevik og Porsgrunn
for handel, miljø og kultur.
Legge til rette for småbedrifter og miljøvennlige
arbeidsplasser.
Være positive til forskningsbaserte
næringsetableringer.
Ha Frierfjorden som et alternativ til
Breviksterminalen.
Opprettholde og utvikle landbruksbasert
næring og fokus på jordvern.
Forby pelsdyropprett.
Styrke næringsutviklingen i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**