Program 2023-2027

Handlingsprogram Porsgrunn venstre 2023-2027

Vi vil jobbe etter Venstres 10 liberale prinsipper i vår utøvelse av politikk i Porsgrunn. Vi vil styrke det lokale selvstyret i vår kommune, høre og lytte til våre innbyggere i saker og de politiske prosesser. Jobbe for at Porsgrunn skal være attraktivt for både næringsliv og bosetting i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

Vårt fokus og hovedinnsats vil være innenfor disse seks områdene:

Klima og miljø
Klimapolitikk er viktig for Porsgrunn Venstre, og vi vil ta klimautfordringene på alvor i vårt nærområde gjennom å verne, handle og stimulere.
Venstre vil:

 • Verne om våre rekreasjonsområder i vår nære natur og miljø,
 • Støtte helhjertet «Fra togspor til turvei», på strekningen Porsgrunn til Larvik
 • Støtte forskning på miljøvennlig energi som f.eks. hydrogensatsing, solenergi, jordvarme, kjernekraft, vind- og vannkraft
 • Gjøre det enklere å produsere energi på egen eiendom (solenergi)
 • Støtte forskning og klimatiltak på reduserte utslipp og klimaavtrykk som f.eks. CO2-fangst og lagring, bærekraftig veksellandbruk, sirkularitet og gjenvinning
 • Stimulere til økt bruk av kollektivtransport gjennom pris og tilgjengelighet
 • Støtte og stimulere ENØK tiltak
 • Jobbe for lokale strømstøtteordninger til både private husholdninger og bedrifter
 • Tilgang til sjøen for alle
 • Være pådriver for at gruvene i Brevik aldri skal brukes til deponering av farlig uorganisk avfall

Skole og oppvekst
Barn lærer mer når de har det bra
Venstre vil:

 • Øke bevilgningene til oppvekst for å imøtekomme de mange behov.
 • Støtte og stimulere aktører innen barneidrett, barneaktivitet og andre fristfaktortiltak
 • Støtte oppunder frivilligheten, idretten, lag og foreninger
 • Jobbe for løsninger som belønner oppmøte på VGS fremfor fokus på fraværsgrense
 • Innføre fritidskort for alle mellom 6 og 18 år uavhengig av foreldrenes inntekt
 • Kreve at grunnskolene i Porsgrunn skal bli dysleksisertifiserte
 • Øke antall lærlingeplasser i kommunen
 • Se på bonusordninger og rekrutteringstillegg til læreryrket for å rekruttere og beholde kompetanse

Stedsutvikling
Venstre ønsker:

 • Et levende og tilgjengelig sentrum med fokus på helhetlig og miljøvennlig byutvikling og estetikk
 • Å gjøre sentrum tilgjengelig for alle ved bedre tilkomst fra bydelene og vektlegge universell utforming
 • Ta vare på byen kulturarv ved verning
 • Sikre Porsgrunnsmuseene videre drift
 • Stimulere utvikling av næring i sentrum
 • Utvikle og støtte tiltak i nærmiljøene der folk bor
 • Fullføre planlagte prosjekt i Bypakka, turvei langs elva prioriteres
 • Stimulere til økt bruk av og bedre tilkomst med kollektivtransport
 • Inspirere til rimelige boligprosjekter, samt bedre støtteordningene for førstegangskjøpere og vanskeligstilte
 • Garantere fortsatt kommunal drift av Ælvespeilet og Filmsenteret Charlie

Næringspolitikk
Venstre vil:

 • Støtte opp om småbedrifter, gründervirksomhet og grønne arbeidsplasser
 • Jobbe for bærekraftig vekst og utvikling av lokalt næringsliv
 • Støtte og bevare private barnehager og skoler
 • Se på tiltak for å gjøre det lettere å starte opp virksomhet
 • Støtte tiltak som gjør Porsgrunn attraktiv for etablering av næring

Helse og omsorg
Verdighet i hjelp og omsorgen for gamle, syke, funksjonshemmede og rusavhengige er viktig for Venstre. Frihet, livskvalitet, likeverd og felleskap er noen av våre liberale prinsipper vi legger til grunn i dette. Venstre ønsker:

 • Sørge for full fastlegedekning
 • Ta på alvor utfordringene vi har dag i veksten av eldre og pleietrengende Tørre å tenke nytt og være villige til å gjøre endringer i helsetjenestene:
 • Ded vil bli færre ansatte pr pasient – sikre bærekraftige helsetjenester med god kvalitet
 • Sikre rett kompetanse fordi det blir mer kompliserte og samsatte sykdommer hos eldre
 • Se på arbeidsdelingen mellom profesjonene, styrke og etterutdanne helsefagarbeiderne og andre yrker
 • Bidra til forsvarlig pleie og hjelp til hjemmeboende ved hjelp av velferdsteknologi, frivillighet og pårørendesamarbeid
 • Se på alternativ drift av helsetjenestene innen eldreomsorg med mindre boenheter med servicetilbud i tillegg til de større institusjonene.
 • Sikre tjenester bygget på medbestemmelse (autonomi), verdighet og pårørendesamarbeid.
 • Øke antall sykehjemsplasser gjennom nybygging og samarbeid med nabokommunene
 • Være pådriver for bedre lønnsbetingelser for helsepersonellet, jobbe for heltidskultur og helsefremmende arbeidstidsordninger
 • Se på bonusordninger og rekrutteringstillegg for å rekruttere og beholde kompetanse
 • Øke ressursene til barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien, PPT o.l.
 • Jobbe for rusreform og en mer human ruspolitikk, fra straff til hjelp, avkriminalisere bruk og besittelse, støtte tiltak hvor man kommer i posisjon til å gi informasjon, støtte og hjelp til rusavhengige og ungdom generelt
 • Styrke forebyggende og tverrfaglig samarbeide knyttet til rusomsorg
 • Støtte rusforebyggende og rusbruk-reduserende tiltak som virker som f.eks. Rocketman og Sykkelkollektivet

Skatter, avgifter og kommunal drift og forvaltning
Venstre vil:

 • At det skal lønne seg å eie egen bolig. Eiendomsskatt er en usosial og urettferdig skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Venstre vil jobbe for å trappe ned og avvikle dagens eiendomsbeskatning.
 • Jobbe for edruelighet i lokalpolitikken, at tæring settes etter næring, og at høy kvalitet i de primære kommunale oppgavene kommer først.
 • At det skal være samsvar mellom pris for kommunale tjenester og levering av disse tjenestene.
 • Jobbe for å utvikle og forsterke samarbeidet i Grenland om kommunal drift og tjenesteyting for å redusere driftskostnader og stykkpris på tjenestene