Sørum Venstres valgprogram 2011-2015

Venstre er Norges liberale parti. Venstre forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og for hverandre. Her er Sørum Venstres valgprogram for 2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Last ned valgprogrammet som pdf (12 s. A5)

 Venstre har tro på menneskets skaperevne og kreativitet.

Venstre har tro på menneskets skaperevne og kreativitet.

Frihet – ansvar
Vi har tro på menneskets skaperevne og kreativitet. Vi har tro på den enkeltes ansvarsfølelse overfor andre og for fellesskapet. 


Venstre har 0-toleranse for enhver form for mobbing og diskriminering, og vil fremme tiltak som forebygger slik adferd på alle områder.


Respekten for det enkelte individs verd er overordnet og begrunner enhver politisk holdning og en hver politisk handling for Venstre. Derfor godtar vi ikke negativ adferd — utsagn eller handling — som benyttes til stigmatisering av grupper.


Gjennom generasjoner har mennesker funnet sammen (dannet samfunn) for å løse oppgaver som man er felles om. De offentlige institusjonene skal være representative organer for disse samfunnene. Det er du som gjennom dine valg er med på å bestemme hvordan disse organene skal settes sammen, og derved hvilke holdninger som skal drive samfunnsutviklingen. Det er dette demokratiet handler om.


Det offentlige skal tilrettelegge rammevilkår som gir rom for den enkeltes utfoldelse. Det offentlige har ansvaret for summen av enkeltindividers handlinger, og må derfor trekke grensene for uønsket utfoldelse, enten det dreier seg om krenking av den enkelte, av fellesinteresser (samfunnsinteresser) eller miljø. Du er med på å bestemme hvor disse grensene skal trekkes gjennom dine valg.Et fremtidsrettet, liberalt samfunn


Venstre legger særlig vekt på


• reformer for moderne lavutslippssamfunn og for ivaretakelse av miljø


• reformer for et liberalt kunnskapssamfunn


• reformer for et varmere velferdssamfunn.For å løse dagens miljøutfordringer, for å skape nye arbeidsplasser når oljeøkonomien tar slutt, og for å bevare og utvikle velferdssamfunnet, må det skje en betydelig innovasjon. Det forutsetter et høyt kunnskapsnivå i befolkningen. 


Venstre er et moderne og teknologioptimistisk miljøparti. De beste metodene i dag vil være forbedret i morgen. Sørum Venstre er derfor varsom med å programfeste bestemte løsninger på ulike utfordringer. 


Sørum Venstre ønsker å tydeliggjøre hvilke oppgaver vi vil prioritere. Hvis Venstre i Sørum blir gitt makt og mulighet av deg som velger til å påvirke utviklingen i kommunen, vil vi tilstrebe å bruke de best tilgjengelige virkemidler som forskingsmiljøer tilråder etter hvert som vi tar fatt på de enkelte oppgavene 


 Miljøvern er summen av en rekke valg og handlinger fra enkeltmennesker, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Miljøvern er summen av en rekke valg og handlinger fra enkeltmennesker, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Foto: Ellen Kvalsund

Miljø
Menneskelig adferd har påført og påfører natur og klima skade. Vi har alle et ansvar for å rydde opp i oppstått skade, fjerne etablerte skadekilder, og forebygge fremvekst av nye.


Sørum Venstre tror at organisering av kommunens tettsteder, lokalisering og utvikling av næringsliv og offentlig kommunikasjon i nærhet av bosetning er vesentlig for bærekraftige lokalsamfunn. Gode løsninger på disse områdene er forutsetninger for de lokale, sosiale miljøer og for å løse oppgaver knyttet til naturens miljøutfordringer. 


Folk må ha anledning til å delta og bidra med synspunkter, diskutere og påvirke hvilke rammer som skal legges for lokalsamfunnets fremtid. Dette vil myndiggjøre lokalbefolkningen og legge forholdene bedre til rette for en mer mangfoldig næringsutvikling, økt lokal verdiskaping, kulturaktiviteter og miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger. 


Miljøvern er summen av en rekke valg og handlinger fra enkeltmennesker, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Venstre vil ha et samfunn der de kloke valg også blir de prioriterte valg. Derfor ønsker Venstre at skattesystemet skal vris i grønn retning.


Med dette som bakgrunn vil Sørum Venstre i kommende kommunevalgsperiode prioritere


• tettstedsutvikling med mennesket i sentrum, 


• tiltak for tryggere samferdsel og øket bruk av offentlig kommunikasjon, og andre miljøvennlige tiltak. 


 Sørum Venstre vil ha tettstedsutvikling med mennesket i sentrum.

Sørum Venstre vil ha tettstedsutvikling med mennesket i sentrum.
Foto: Terje Vidar Høvik

TETTSTEDUTVIKLING


Politiske myndigheter må fastsette rammevilkår.


Næringslivet som aktører må skape innhold.


Beboerne må bruke de lokale tilbud.


Roller må ikke sammenblandes ved at politiske organer blir aktører. Men uten samspill mellom politikere, aktører og brukere, dør de lokale tettstedene. 


Kommunale myndigheter bør ikke bruke store midler på å utvikle prosjekter uten at de er forankret i prosjekter som er avklart med aktører. Sørum Venstre vil i kommende kommunevalgsperiode arbeide for utvikling av tettsteder med mennesket i sentrum
.

• der kommunens tettsteder gis likeverdig behandling,
 som skaper levende og trivelige møtesteder for kultur, næringsliv og handel,

• der kommunen bidrar til å fremme identitetsbygging og stolthet til eget lokalsamfunn gjennom bred lokal medvirkning i de lokale plan- og utviklingsprosessene, 

• der kommunen gjennom rammevilkår for lokalt næringsliv sikret og utvikler lokale arbeidsplasser,

• der kommunen bidrar til at ungdom ønsker å bo og arbeide i kommunen, 

ved å tilstrebe balanse mellom boligetablering og arbeidsplasser, og

• der det formaliseres en dialog med det lokale næringsliv med sikte på å tilrettelegge for vekst for lokale bedrifter.


Slike tiltak er god miljøpolitikk fordi de bidrar til å motvirke handelsflukt fra kommunens tettsteder med lokal nyskaping og mangfold, samt flere kortreiste arbeidsplasser.


 Det haster med å få Rv. 22 med bro over/tunell under Glomma og bedre jernbanetilbud.

Det haster med å få Rv. 22 med bro over/tunell under Glomma og bedre jernbanetilbud.

Kommunikasjon og samferdsel

Sørum Venstre vil i kommende kommunevalgsperiode i samarbeid med nabokommuner søke å påvirke overordnete myndigheter som har ansvar for samferdsel og kommunikasjon til å forbedre offentlig kommunikasjon. Eksempler på slike tiltak er utvidelse av Rv. 22 med bro over/tunell under Glomma og bedrete jernbanetilbud.

Venstre + Miljø = Sant

Miljøplanlegging
God tettstedpolitikk gir miljø- og klima-gevinstDet er kompliserte sammenhenger mellom valg av tekniske løsninger og miljøgevinst. Alle kommunens enheter har et særlig ansvar for å "gå foran" i forbindelse med planlegging og restaurering av egen bygningsmasse og ved kommunale anskaffelser for øvrig.


Prosjektering og lokalisering av kommunale tjenester må legges til tettsteder slik at de understøtte verdiskaping og næringsliv. Dialog mellom næringsliv som innovator og aktør må innledes på så tidlig stadium som mulig i planprosesser for utvikling av tettstedene.Venstre vil i kommende kommunevalgperiode arbeide for at:• det stilles krav til reduksjon i utslipp av klimagasser, særlig gjennom reduksjon av kommunens bruk av fossilt brensel til oppvarming, kjøling og kommunikasjon.• alle kommunale enheter pålegges under utarbeiding av budsjett å
 utrede omlegging av energiforbruk fra fossilt brensel til fornybar energi,
 der fossilt brensel ikke kan erstattes, utrede omlegging av prosessorganisering med sikte på redusert forbruk av energi,• utarbeide klimabudsjett og klimaregnskap for egen enhet,• det utarbeides oversikt over og fremdriftsplan for de kommunale anlegg som krever utskifting og oppgradering, 


• det innføres gradert byggegebyr der det lønner seg å bygge lavenergiboliger,


• det etableres informasjonstjeneste for å fremme økt bruk av mer miljøvennlige oppvarmings- og energiformer, og 


• helhetlige grøntområder sikres, og overgangssonene mellom vann og grøntområder bevares. 


Bare gjennom slike tiltak vil Sørum kommune bidra i bestrebelsene på å nå nasjonale og internasjonale mål om reduksjon av klimautslipp.


 Sørum Venstre støtter ikke eiendomsskatt og vil fortsatt arbeide for at denne skal avvikles.

Sørum Venstre støtter ikke eiendomsskatt og vil fortsatt arbeide for at denne skal avvikles.

Eiendomsskatt og kommunal økonomistyring

Sørum Venstre støtter ikke eiendomsskatt og vil fortsatt arbeide for at denne skal avvikles. 


Sørum Venstre er av den oppfatning at politiske organer må gi tydelige føringer som skal legges til grunn i kommunens budsjettarbeide. De må kontrollere at føringene er fulgt opp gjennom begrunnelser for den enkelte budsjettpost. Det skjer ikke i tilstrekkelig grad i dag. Det er Sørum Venstres syn at det er mye å hente gjennom bedrete budsjetteringsrutiner, og budsjettkontroll.


 Sørum kommune har mange fortrinn, ved sin sentrale beliggenhet, ved store ressurser, ikke minst innen fornybar energi og landbruk, og ved sin kulturhistorie og unike natur. 


Sørum kommune har mange fortrinn, ved sin sentrale beliggenhet, ved store ressurser, ikke minst innen fornybar energi og landbruk, og ved sin kulturhistorie og unike natur. 


Næringsutvikling og landbruk

For Venstre er småbedrifter "ryggraden" i næringslivet. Det henger bl.a. sammen med


• at småbedrifter ansetter de fleste arbeidstakere,


• at det er nærhet mellom eiere og beslutningstakere, og


• at de er fleksible stilt overfor store samfunnsendringer.


Vi vet at omstillinger er nødvendig på alle nivåer i samfunnet og internasjonalt når oljealderen tar slutt.


Sørum kommune har mange fortrinn, ved sin sentrale beliggenhet, ved store ressurser, ikke minst innen fornybar energi og landbruk, og ved sin kulturhistorie og unike natur. 


Vi tar i dette programmet sikte på å skissere de punktene som vi mener er viktige, og der kommunen og dens innbyggere har mulighet for å påvirke utviklingen. For Sørum Venstre er det viktig at de ulike områder plasseres inn i en større sammenheng, f.eks. ved at næringsutvikling ses i sammenheng med bosetningsmønster, kommunal planlegging gir rom for næringsutvikling, miljøhensyn, kommunikasjon, m.v. Vi savner en næringspolitikk der kommunens representanter setter seg sammen med næringslivsrepresentanter på tidlige stadier i planleggingsprosesser for å finne frem til langsiktig gode løsninger for kommunen.


Mange av rammevilkårene for å utnytte disse fortrinnene er avhengig av beslutninger på regionalt og nasjonalt nivå.

 Varm velferd når du trenger det.

Varm velferd når du trenger det.

Varm velferd når du trenger det
Det er mange sammenhenger mellom fagområdene som kommunens politikere og administrasjon skal forvalte. Flere av punktene som er nevnt i dette programmet, har direkte og indirekte betydning for helse og omsorg for innbyggerne i Sørum.Kommunalt ansvar for helse og eldreomsorg


De offentlige forpliktelsene som kommunen har, er regulert i kommunehelsetjenesteloven. Det må trekkes et skille mellom kommunens ansvar og forpliktelser og det private og frivillige arbeidet som skjer ut fra den enkeltes og grupper og lags engasjement. Kommunen skal støtte og inspirere det frivillige arbeidet, men ikke administrere eller styre dette arbeidet. Vi er derfor kritisk til den administrering som kommunen er i ferd med å gjennomføre, i stedet for å støtte og stimulere til videreutvikling det grasrotarbeidet som gjennom lang tid har foregått i frivillighetstjenesten. Det kan lett føre til en utvikling mot sin hensikt der genuint frivillig innsats og engasjement blir ødelagt og omdannes til en kommunalt styrt administrasjonsvirksomhet.


Kommunal planlegging på helse- og omsorgsområdet skal ta hensyn til at flest mulig kan være selvhjulpne og klare seg ut fra egne forutsetninger. Det har konsekvenser på alle områder, bl.a. i forbindelse med planarbeid som utføres av teknisk etat.Sørum Venstre vil særlig arbeide for


• i eldreomsorg og for fysisk og psykisk utviklingshemmete:


• at eldre over 75 år en gang årlig skal få tilbud om besøk av pleie- og omsorgstjenesten. Besøket skal gi informasjon om kommunens tjenester, kartlegge behov og tilby tilrettelegging og bistand,


• at kommunen støtter de frivillige institusjonene i deres arbeid på helse- og sosialsektoren, • at psykisk helsevern styrkes både for barn, unge og voksne, ved at det opprettes psykologstilling(er) i kommunen som har dette ansvarsområdet. Flere av våre nabokommuner har slike stillinger.• innsats mot vold i nære relasjoner og sikre bedre oppfølgingstilbud til voldsrammede.• å styrke frivillighetsarbeidet innenfor etablerte ordninger og bidra til å styrke og synliggjøre disse fremfor å utvikle nye, konkurrerende og byråkratiske systemer.


 Sørum Venstre vil arbeide for etablering av lavterskeltilbud for barn og unge.

Sørum Venstre vil arbeide for etablering av lavterskeltilbud for barn og unge.

Omsorg for barn og unge 

Mange barn og unge og deres familier sliter med utfordringer knyttet til rus, psykiatri, venner, familie, skole, arbeid, økonomi, sted å bo og lignende. Der er viktig å gripe fatt i slike ufordringer så tidlig som mulig.Sørum Venstre vil i kommende kommunevalgsperiode arbeide for etablering av lavterskeltilbud for barn, ungdom under 20 år og for deres familier, der man legger opp til ulike forebyggende aktiviteter og tilbyr gratis, døgnåpen hjelp. 


Referanse: Prøveprosjekt i Ås, Nesodden og Frogn kommune (Alfateamet)


 Sørum Venstre vil stimulere breddeidretten for barn og ungdom.

Sørum Venstre vil stimulere breddeidretten for barn og ungdom.

Kultur og idrett
Kultur- og idrettsaktivitet danner viktige møteplasser for barn og ungdom på tvers av aldersgrupper og etnisk og sosial bakgrunn. Der får de anledning til å "forfølge" og utvikle sine interesser, evner og anlegg. Og der skapes mulighet for fellesskap og toleranse. Det er viktig at kultur- og idrettsarbeidet er forankret i og har utspring i grasrotengasjement.Sørum Venstre vil arbeide for


• å stimulere arbeidet i lag og foreninger, 


• å stimulere breddeidretten for barn og ungdom,


• videreføre gratisprinsippet for barn og unge og heve aldersgrensen til 18 år,


• øke bevilgningene til folkebibliotek og litteraturformidling til gjennomsnittlig Akershus-nivå og tilrettelegge bibliotekets åpningstid slik at det kan ytes bibliotekservice til hele kommunen,


• å samordne bruk av den kulturelle skolesekkens tilbud med kulturskolen, og


• fremme kulturtiltak og arrangementer som bidrar til økt kunnskap og forståelse for minoritetskulturer i Sørum.

Barn og skole
– Ivaretakelse og utdanning 


Kunnskap er grunnlag for frihet og demokrati og for et samfunn som evner å løse fremtidens utfordringer. Sikring av barns og ungdoms utvikling er derfor den viktigste investering for en bærekraftig og nyskapende fremtid.


Barn og unge har de samme rettigheter som andre til utvikling og realisering av evner og anlegg og til å bli beskyttet mot grenseoverskridende handlinger. Foreldre har det grunnleggende ansvaret for å sikre dette for sine barn.


Det offentliges bidrag til denne utviklingen oppnås gjennom


• barnehager, 


• utdanning,


• spesielle tiltak for barn og unge som trenger ekstra oppmerksomhet, 


• støtte- og omsorgstiltak til barn og unge, og 


• eventuelt til familien der det er nødvendig for ivaretakelse av barna, og


• stimulering til meningsfull fritid. 


Barnehager

For å oppnå og opprettholde full barnehagedekning er man avhengig av så vel private som offentlige barnehager. Sørum kommune eier og driver 6 barnehager (enheter), mens det er 16 private barnehager i kommunen.Sørum Venstre vil arbeide for:


• å sikre likeverdige økonomiske rammevilkår for private barnehager som for de offentlige barnehagene,


• et tilpasset pedagogisk innhold i barnehagetilbudet gjennom høy kompetanse hos ansatte og budsjettering for kompetanseutvikling og etterutdanning av ansatte, og


• at barn med dårlig språkutvikling prioriteres ved opptak til barnehageplass.


 Venstre vil styrke innsatsen for kompetanseheving og etterutdanning.

Venstre vil styrke innsatsen for kompetanseheving og etterutdanning.

Grunnskolen:
Som grunnskoleeier er det kommunens oppgave å sørge for at den enkelte skole har tilstrekkelige midler til å gjennomføre opplæringslovens krav og innfri Kunnskapsløftets forventninger. Det dreier seg ikke bare om tilførsel av økonomiske midler, men også om en organisering og drift av skolevirksomheten som styrker den enkelte skoles muligheter til å ivareta sine pedagogiske oppgaver og målsettinger.


Skolens overordnete mål er barna. Alt arbeid, enten det skjer i kommunens sentrale administrasjon eller ved den enkelte skole, er forpliktet på og legitimert ut fra dette samfunnsoppdraget.


Sørum Venstre vil i kommende kommunevalgsperiode prioritere og arbeide for styrking av grunnskolen gjennom 


• tillit til og utvikling av lærernes kompetanse og evne til å inspirere og engasjere den enkelte elev, 


• å styrke innsats for kompetanseheving og etterutdanning, 


• stimulering til en "pedagogisk dialog" ved den enkelte skole og mellom kommunens skoler, 


• målretting av ressurser til administrative funksjoner, slik at lærere får tid og rom til å ivareta pedagogiske oppgaver, og slik at rektor kan ivareta stillingens kjerneoppgave etter opplæringsloven (§ 9-1: "Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. …") 


• å sikre den pedagogiske ledelse ved den enkelte skole frihet i metodevalg 


• å skille mellom pedagogiske oppgaver og oppdrager- og behandlingsoppgaver som har andre årsaker enn læringsvansker, og frita de pedagogiske medarbeiderne fra arbeidet med ikke-pedagogiske oppgaver, 


• styrking av lokal vaktmestertjeneste med miljøarbeiderkompetanse ved den enkelte skole, 


• å kartlegge den enkelte skoles behov for opprustning, fornyelse av læremidler og kompetanseheving hos lærerne, 


• å prioritere økonomiske rammer for å kunne ivareta og utvikle skolen på disse områdene, og 


• politisk styring av prioriteringer knyttet til skolenes eiendomsmasse, som i for stor grad er overflørt til kommunens eiendomsselskap.

Stem Venstre fordi
Sørum Venstre prioriterer:


• grunnskolen


• tettstedutvikling


• helse og omsorgEn god skole forutsetter:• Elevenes trivsel og tro på egen mestring ut fra ulike evner og anlegg.


• Høy kompetanse hos og tillit til lærerne.


Som ansvarlige skoleeiere må kommunestyre målrette budsjettvedtak. Rammebevillinger uten målstyring er utilstrekkelig.Tettstedutvikling forutsetter:• Lokalisering av offentlige, publikumsrettete tjenester for å underbygge handelsstanden.


• Samlingsplasser, trivsels- og aktivitetsom-råder.


• Skille mellom slike områder og parkeringsområder.


• Nærhet til og utvikling av offentlig kommunikasjon.


• Fortetning og utvidelse av boligområder i tilknytning til tettsteder.Ansvarlige myndigheter må invitere handelsstanden til dialog i tidlig stadium under planlegging. Tettstedutvikling tar tid. Uten innbyggernes bevissthet om bruk av lokalt næringsliv, kan tettstedsplaner forbli monumenter på skrivebordet.

Helse- og omsorgspolitikk forutsetter:


• Interkommunalt samarbeid der samhandlingsreformen krever høy kompetanse hos personalet.


• Institusjonsplassering nær kommunikasjonsknutepunkter.


• Institusjonsplassering som gir beboere kontakt med tettsteder og et pulserende liv.


• Fokus på barn og ungdom med særlige behov.


For Sørum Venstre må miljøhensyn gjennomsyre planlegging på alle områder.


Se også Akershus Venstres valgmateriell:

 Slik ser Akershus Venstres valgfolder ut.

Slik ser Akershus Venstres valgfolder ut.

Las ned valgfolder (A4) som PDF

Akershus Venstres program for 2011 - 2015 - forsiden.

Akershus Venstres program for 2011 – 2015 – forsiden.

Valgprogram (A5, 24 sider) PDF

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**