Kommentar: Klimapolitikk i kommunene

-Venstre vil bruke kommunene til å gjennomføre politikk som er bra for klimaet, skriver Venstres Helge Solum Larsen i denne kommentaren. -Der regjeringen ikke makter å ta inn over seg alvoret, vil Venstres lokalpolitikere ta det ansvaret de kan. I fjor presenterte Venstre en nasjonal klimakur. Nå gjør vi det samme lokalt og lanserer en rekke forslag fram mot høstens lokalvalg for å bøte på regjeringens manglende innsats og ambisjoner, skriver Solum Larsen. Solum Larsen er bystyremedlem i Stavanger og fylkesordførerkandidat i Rogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge solum Larsen hadde en god og ideologisk viktig innledning til debatt. Programmet ellers var pr

Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Dagens regjering er i ferd med å løpe fra klimaforliket som slår fast at en betydelig del av reduksjonen av klimagasser skal tas hjemme. Vi ser nå det høyeste utslippet av CO2 siden vi begynte å måle i 1973. Etter seks år med rødgrønn regjering er Norge blitt en miljøsinke. Det må vi bruke kommunevalget til å gjøre noe med.

Gode lokale virkemidler
Kommunene rår over virkemidler som omfatter 20 prosent av utslippene i Norge. Venstre vil derfor styrke den lokale klimainnsatsen i kommunene. Målet er at vi skal redusere utslippene med 50 prosent i alle norske kommuner fram mot 2030.
Hver kommune kan ta en rekke grep som samlet bidrar til en reduksjon av klimagasser. Dette handler både om at kommunen selv går over fra fossil til fornybar energi og drivstoff og at den stiller strenge klima- og miljøkrav til utbyggere og egne samarbeidspartnere. Ved å opprette klimafond kan kommunene også sørge for at innbyggerne har mulighet til å redusere energibruken i egne hjem.

I verktøykassen har vi tiltak som energieffektivisering av kommunale bygg, å ta i bruk nullutslippsteknologi i kollektivtrafikken, etterstrebe at alle nye hus skal være passivhus, sørge for at matavfallet omdannes til miljøvennlig biogass og mye mer. Etter høstens valg vil Venstres nyvalgte lokalpolitikere over hele landet bruke disse verktøyene for å arbeide for reduksjon av klimagasser.

Kollektivsatsing – Bybane
En kraftig utbygging av kollektivtrafikken er likevel det viktigste virkemidlet. Ifølge Miljøstatus.no har klimagassutslippene fra transportsektoren økt med 22 prosent de siste ti årene, og veitrafikken har stått for den største økningen. Skal vi ha mulighet til å redusere utslippene fra transportsektoren, er vi avhengige av å få flere over fra privatbil til kollektivtransport. For Nord-Jæren er skinnegående bybane det viktigste tiltaket som både kan løse trafikkavviklingen og samtidig bidra til å nå målsettingene om reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren.

Bybane Bergen

Foto: MK

Dessverre er det ikke alle som ser fornuften i dette. Bjarne Kvadsheim skriver i en kommentar 13. juli at Senterpartiet vil at et bussvei-system skal legges til grunn for utviklingen av kollektivtrafikken i Stavanger. De vil bruke av våre små midler slik at det først bygges ut for buss, så for bybane, på de samme strekningene. Det er å gå baklengs inn i framtiden. Det er dårlig planlegging. Det er dårlig økonomi.

Konsekvensen av dette vil være at Senterpartiet, i likhet med Ap og Frp, velger å la folk sitte i bilkø og vil hindre framkommeligheten næringslivet trenger. Prognoser fra KS viser at det innen 2030 vil være 2 millioner flere reiser daglig i de ni største byområdene i Norge, og at en satsing på kollektivtransport og sykkel vil være den rimeligste løsningen å møte trafikkveksten på. Storbyområdet Sandnes-Stavanger er blant de områdene i Norge som vokser raskest, og for å møte befolkningsveksten trenger vi den framtidsrettede løsningen som bybanen er. Vi har ikke tid til å utsette arbeidet videre. Jernbaneverket slår fast at det om få år kun er skinnegående bybane som har kapasitet til å frakte så mange mennesker som vi må for at transportsystemet skal fungere.

Men kanskje skal jeg ikke la meg overraske over Sps holdning i denne saken. Senterpartiet har gjennom arbeidet i regjering demonstrert at de har forsvinnende små ambisjoner når det gjelder reduksjoner i klimagassene.

Bybanen på Nord-Jæren er et eksempel på at lokale politikere har større visjoner for framtiden og mer vilje til å arbeide for klimaet enn det regjeringen har. Her har fylkes- og kommunepolitikere klart å enes om et kollektivprosjekt som tar storbyområdet Sandnes-Stavanger inn i framtiden. Regjeringen viser derimot en sedvanlig manglende vilje til å satse.

Da bybanen i Bergen ble åpnet for passasjertrafikk i fjor, var det takket være direkte statlig medvirkning som Venstre sikret fra regjeringsposisjon. Klimautfordringen er så alvorlig at storbyer som selv ønsker å prioritere miljøvennlig transport, slik Sandnes-Stavanger gjør, må få statlig støtte til det.

Nasjonal bybanesatsing
Venstre har derfor tatt til orde for en nasjonal bybanesatsing, og vi ser bybanen som det framtidsrettede alternativet for Nord-Jæren. Vi mener det bør opprettes en egen bybanepott som skal gå til bykommuner som satser på skinnegående persontransport.

Bybanen på skinner

Foto: Tore Nilsen

Dette er midler som må komme i tillegg til de ordinære belønningsordningene og gå til bykommuner som satser tungt på skinnegående persontransport.

At dagens regjering vegrer seg for å bidra til bybanen på Nord-Jæren, er dessverre symptomatisk for klimapolitikken de har ført de siste seks årene. Jeg frykter at regjeringens manglende tiltak mot klimagassutslipp nasjonalt truer det lokale klimaarbeidet.

Klimapolitikk i 312 kommuner
Venstre vil kjempe mot at det skjer. Vi kommer til å fortsette å være en pådriver for gode klimaløsninger lokalt. Venstre stiller til valg i 312 kommuner. Får vi inn våre kandidater i alle kommuner, kan vi sammen gjøre mye for klimaet. Valget til høsten vil avgjøre hvorvidt Norge vil ha en klimapolitikk som fungerer.

Kommentaren har også stått på trykk i Rogalands Avis her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**