Lyngen Venstres valgprogram 2011

Lyngen Venstre går til valg på et program som handler om fornying og bevaring. Lyngen kommune trenger begge deler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


FOLK FØRST!

Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmenneske, uansett sosial status, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Friheten skal gjelde for alle. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt.

Miljø og samferdsel
Økt bruk av kollektiv transport og bruk av sykkel som framkomstmiddel gir flere fordeler som mindre trafikk på veiene og en reduksjon i utslipp av CO2. Lyngen Venstre innser at det i vår kommune ikke alltid vil være praktisk å kunne benytte seg av kollektiv transport.
Derfor vil Lyngen Venstre arbeide for:
Hyppigere bussavganger.
Forbedret fergetilbud (flere avganger).
Ullsfjordsforbindelsen.
Opprustning av Pollfjelltunnellen.

Vi vil også legge til rette for at folk i den grad det er mulig får bygge der de ønsker. Tilrettelegge for små og lokale byggefelt, samt kort behandlingstid for byggesaker.

Grønn og klimanøytral kommune:
Arbeide for økt fokus på miljøvern og naturforvaltning i kommunen. Vi ønsker at vår kommune skal være en foregangskommune når det gjelder klimagass-reduserende tiltak. Alle kommunale bygg skal være lavenergihus eller nullutslippsbygninger og at alle eksisterende bygg må energieffektiviseres. Dette vil gi økonomiske fordeler på lang sikt. Varer og tjenester skal være miljømerket.
Miljøsertifisering av kommunale virksomheter.
Bli en plastposefri kommune.
Vi ser behov for å få satt ut søppelbokser (med tømmerutiner) i sentrum, og på plasser som er mye brukt av turister.

Skole og oppvekst
Skolens største utfordring er ikke lærermangel, men heller at lærerne må bruke mye tid på byråkrati.
Venstre ønsker å:
Avbyråkratisere lærerens rolle og åpne for andre fagpersoner i skolen. Styrke kontakt mellom hjem og skole.
Gi skolene de nødvendige ressurser til å drive med daglig fysisk aktivitet.
Spesiell tilretteleggelse for at elever på alle nivå skal kunne utvikle seg, og bruke egne ressurser.
Sikring av skoleveier.
Innføring av friluftsliv og skredkurs i Lyngen som valgfag.

Næring og nyskaping
Stimulere til økt produksjon med basis i vår natur.
Grundere og nyskaping. Rask saksbehandling og et sterkt næringsfond.
Turisme / reiseliv: tilrettelegging og økt satsing for å få turister til å stoppe i Lyngen.
Lokal guideutdanning.
Pådriver for sentrumsplan for Lyngseidet.
Opprydding i kommunen.
Forenkle byråkratiet, færre skjemaer og rask behandling.
Utbedre og vedlikeholde kai og havneanlegg i indre og ytre Lyngen.

Kultur og idrett
Ungdom: Være aktiv overfor lokale lag og foreninger som driver med aktiviteter for ungdom.
Friluftsliv: Tilrettelegging av flere turstier, som både kan benyttes av lokalbefolkningen og turister.
Arbeide for tilrettelegging av tilbud for motoriserte aktiviteter.
Styrke kulturtilbudet til barn og unge. Målet er å få en kulturskole med bredt tilbud for alle.
Kulturtilbud for eldre i kommunen.

Demokrati og deltakelse
Venstre ønsker et åpent og ærlig demokrati. Vi vil arbeide for at beslutnings-prosessene og de politiske debatter blir gjort kjent for kommunenes innbyggere. Vi i Venstre ønsker derfor at viktige saker for hele eller deler av kommunen blir belyst gjennom åpne folkemøter.
16 åringer må få stemmerett i Lyngen.

Helse og omsorg
En god eldreomsorg.
Øke bemanning på sykehjemmene.
Åpne for innføring av fleksible turnusordninger tilpasset den enkelte ansatte og ønsker, der det ikke går ut over tjenesten.
Jobbe for at de ansatte som ønsker det skal få økte stillinger.
Bedre psykisk helsetjeneste.
Styrking av barnevernet.

Slik vil Venstre jobbe for Lyngen:
Vi står for åpenhet – alle skal ha tilgang til informasjon som er underliggende for de beslutninger som tas. Vi ser det som viktig at alt arbeid er åpent og servicepreget for beboerne i vår kommune.
Venstre ønsker at alle bidrar til det beste for kommunen vår. Når beslutninger tas må alle argumenter være hørt. Kommunalt ansatte skal ha mulighet til å si hvordan de opplever sin arbeidssituasjon.

Venstre vil også arbeide aktivt for at Lyngen lensmannskontor blir reetablert på Lyngseidet, eller uansett sikre bedre tilstedeværelse av politimyndighet på Lyngseidet.
All befolkningsstatistikk viser at alderssammensetningen blir forskjøvet mot en større og større andel eldre innbyggere. Dette gjelder også i Lyngen kommune. For at vi skal kunne makte den utfordringen dette betyr blir forebyggende helsearbeid i fremtiden helt avgjørende. Venstre vil i sitt arbeid legge stor vekt på slikt arbeid, og være en aktiv støttespiller for alle lag og foreninger som har slik aktivitet, samt også påse at det offentlige ved kommunen også tar dette arbeid på alvor.

Vi ønsker å være med å ta ansvar og legger ikke skylden på andre når det er de folkevalgte som sitter med det øverste ansvaret i Lyngen. Dette ansvaret innebærer også at det er kommunestyret som skal ha det siste ordet når det gjelder verdier og arbeidsform i kommunen.

GODT VALG!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**