Det gode liv i Nes

Frihet og demokrati bygges nedenfra. Det er borgerne som skal kontrollere myndighetene, ikke omvendt. Vi mener derfor at beslutninger skal tas så nær borgeren som mulig — gjerne av borgeren selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Et bredt folkelig engasjement er en forutsetning for å skape gode steder som fremmer livskvalitet. Venstre tror nesbuene ønsker å delta og bidra med synspunkter, diskutere og påvirke kommunens framtid, og vi ønsker å bygge et levende lokalsamfunn basert på åpne demokratiske prosesser. Derfor må vi i større grad invitere til ulike former for åpen deltakelse i den politiske utviklingen. Vi mener det vil fremme identitetsfølelse og stolthet til eget lokalsamfunn.

Venstre ønsker et konsentrert utbyggingsmønster, men mener samtidig at det bør finnes et variert tilbud av boliger og eiendommer som appellerer til mennesker i ulike livssituasjoner med ulike ønsker. Det vil kunne bidra til å trekke flere ressurssterke mennesker til kommunen.

Venstre vil:
* utvide lokaldemokratiet ved å invitere innbyggerne til å delta i plansmier og andre åpne prosesser i forbindelse med stedsutvikling

* arbeide for åpenhet i alle ledd av lokalpolitikken, også i kommunale og interkommunale foretak

* gi eiere av gårdsbruk rett til å bruke gårdsnavn i offisiell adresse

* at kommunen markerer 200-års jubileet for Grunnloven i 2014

* ha en sentrumsutvikling i Årnes som skaper levende og trivelige møtesteder for mennesker, kultur, næringsliv og handel, også på kveldstid, og med større aktivitet langs elvekanten

* etablere gågate i Rådhusgata mellom Skole- og Jernbanegata

* etablere eget kommunalt utvalg for behandling av ØRU-saker

* fortsatt jobbe for at det innføres stemmerett for alle over 16 år jobbe

* jobbe for at kommunen får myndighet til å innføre direkt valg av ordfører

 Venstre vil skifte ut biler med folkeliv og lage gågate mellom BB-senteret og Posten i Årnes.

Venstre vil skifte ut biler med folkeliv og lage gågate mellom BB-senteret og Posten i Årnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**