Klima og miljø: Vårt felles ansvar

Venstre tenker helhetlig om klima og miljø, og vår politikk på dette feltet går som en grønn tråd gjennom programmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Bjørketre i juni

For Venstre er klassisk miljøvern like viktig som klima og energi. I Nes finnes det både landskapstyper og dyre- og plantearter som er truet. Romerikes karakteristiske ravinelandskap er en sjelden landskapstype med et særegent mikroklima og bør bevares. Det er også behov for en skjøtselplan for enkelte nøkkelområder hvor vi finner rødlistede arter.

Venstre vil fremme grønt næringsliv og er kritisk til å la forurensende næringer etablere seg i Nes. Vi vil støtte lokal satsing på fornybar energi, og jobber for at kommunens bygg og biler skal over fra fossil til fornybar energi og drivstoff. For å redusere biltrafikk bør offentlige tjenester ligge ved kollektivknutepunkt, og vi ønsker et konsentrert utbyggingsmønster i etablerte tettsteder og ved kollektivtraseer som fremmer både fjernvarme og kollektivbruk.

Venstre vil:
* ha et sterkt jordvern, bevare gjenstående raviner, og trygge det biologiske mangfoldet gjennom en handlingsplan

* stille strenge krav til utbyggere om en miljøriktig byggeprosess, samt at det lages rekkefølgebestemmelser til reguleringsplaner ved byggefelt som sikrer at fjernvarme e.l. er på plass før utbyggingen gjennomføres

* at kommunen skal bli klimanøytral og miljøsertifiseres, og vi vil være en pådriver for
gjennomføring av kommunens energi- og klimaplan

* at Nes skal bli en Fairtrade-kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**