Samferdsel: På reise i Nes

Venstre ønsker å få mer person- og godstrafikk over på jernbanenettet. Samtidig vil bilen fortsatt være den primære måten å forflytte seg på for de fleste husstander i Nes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Kongsvingerbanen må oppgraderes.

Kongsvingerbanen må oppgraderes.

Venstre ønsker å få mer person- og godstrafikk over på jernbanenettet. Det krever både en oppgradering av Kongsvingerbanen og en bedring av rutetilbudet i form av økt frekvens, god komfort, lavere priser og senere nattavganger i helgene. Dette må på plass før ny firefelts motorveg kan ønskes velkommen.

Bilen vil fortsatt være den primære måten å forflytte seg på for de fleste husstander i Nes, og næringsutviklingen i bygda er avhengig av gode veger. Det er viktig med en god tilførselsveg fra Årnes til riksveg 2. Kvaliteten på kommunale veger må heves, og driftsbudsjettene til vegvedlikehold, både sommer og vinter, må økes.

Venstre mener det er viktig å legge til rette for myke trafikanter slik at flere kan ferdes til fots og til sykkel. Det vil både gjøre hverdagen enklere og tryggere, samt være gunstig for miljø og folkehelse.

Venstre vil:
* fortsatt jobbe for bedring av Kongsvingerbanen og arbeide for utvikling av et regiontogtilbud med stopp på Årnes og etablering av fellesstasjon Auli/Rånåsfoss

* jobbe for et bedre kollektivtilbud fra Auli mot Gardermoen-området

* ha en kartlegging av kvaliteten på kommunale veger og utarbeide en strategi for å hente inn etterslepet på vedlikeholdet

* sette krav om at nye veger i kommunen, som riksveg 2 gjennom Nes, må bygges så de tåler Østlandsvintrene

* jobbe for en fullverdig kryssing for myke trafikanter over Glomma ved Årnes, og ønsker at man utreder mulighetene for å etablere en trebro fundamentert på de gamle brukarene.

* at det etableres et ringvegsystem rundt Årnes som kan avlaste sentrumsområdet for gjennomgangstrafikk og fungere som en tilbringertjeneste til kollektivknutepunktet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**