Skole: Læring for livet

I skolen utdannes framtiden vår, og det grunnlaget vi legger i grunnskolen vil ha betydning for videre utdanning og livsløp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Forebygging av frafall i videregående skoler må starte allerede i grunnskolen. Lærerne har en unik rolle som aktive kunnskapsformidlere og tilretteleggere for elevene, og vi er opptatt av at lærerne skal bruke tiden sin på elever, og ikke papirarbeid. Nes har en stor andel eldre lærere, noe som betyr at vi har en rekrutteringsutfordring foran oss. For å beholde og tiltrekke dyktige lærere, må vi gjøre Nes-skolen til en attraktiv arbeidsplass.

 Forebygging av frafall i videregående skoler må starte allerede i grunnskolen.

Forebygging av frafall i videregående skoler må starte allerede i grunnskolen.

Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste. Venstre mener det fremdeles skal være to ungdomsskoler i Nes, men at antall barneskoler må vurderes basert på en ny strukturutredning.

Et godt samarbeid mellom hjem og skole har positiv påvirkning på elevene. Mange foreldre sier de har liten medvirkning på opplæringen til egne barn. Venstre vil å endre dette ved å innføre en informasjonskampanje; styrke foreldrenes reelle innflytelse gjennom bevisstgjøring hos lærere og skoleledere; og skape en større kultur for åpenhet og tillit, også ved klager.

Barnehager er et frivillig tilbud som stadig flere barn tar del i. Venstre mener derfor det er viktig å utvikle kvaliteten i barnehagene, bl.a. gjennom å sikre tilstrekkelig mange kvalifiserte pedagoger.

Venstre vil:
* garantere sikker transport til skolen ved å sørge for at det er tilstrekkelig med sitteplasser på skolebussene

* redusere unødig byråkrati i Nes-skolene og gi lærerne mer tid til for- og etterarbeid og vurdering; legge til rette for kompetanseheving for lærere og skoleledere; og ha gode seniortiltak for å beholde verdifulle lærere i skolen

* ha større tverrfaglighet i skolen slik at lærere kan være lærere mens andre tjenester kan ta seg av sosiale utfordringer og forebyggende arbeid

*at barns fravær skal meldes til skolen samme morgen, og at elever uten foreldremeldt fravær skal søkes opp i hjemmet og følges opp av miljøarbeidere og med alternative tilbud

* styrke samarbeidet mellom skole og storsamfunn, ved bl.a. å vektlegge foreldrenes rolle i barns læring; åpne for ordninger som skolebesteforeldre; og samarbeid med næringsliv

* legge til rette for at fagarbeidere i barnehager hvor det ikke er nok pedagogisk personale kan videreutdanne seg til førskolelærere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**