Sosialt ansvar: Velferd med omsorg og verdighet

Venstre mener at alle mennesker er likeverdige, men ingen er like. Det må gi seg utslag i hvordan vi behandler de som har behov for helse- eller sosialtjenester. Alle pleietrengende bør ha reelle valgmuligheter slik at hver enkelt føler sitt behov ivaretatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Eldre mann på stien

I januar 2012 trer samhandlingsreformen i kraft. Det innebærer bl.a. at kommunen må ta imot utskrivingspasienter fra sykehus og vil få et større ansvar for forebyggende helsetjenester. Nes har i dag kapasitet i form av ledige plasser ved Nes sykehjem, men utfordringen blir å møte kostnadene forbundet med drift av nye sengeplasser. Vi er åpne for at en andel av kostnadene kan deles med omliggende kommuner som har behov for sengeplasser. Venstre mener også at staten må ta en større del av finansiering av omsorgstjenester i kommunene, med særlig vekt på å sikre midler til driften av det stadig økende behov for institusjonsplasser.

Venstre vil:
* opprettholde og styrke Familiens Hus, bl.a. ved å innføre psykologtjenester som en del av lavterskeltilbudet

* bedre forholdene for rusmisbrukere og bostedsløse, bl.a. ved å styrke rustjenesten slik at den har kapasitet til å rykke inn der hvor det er mindreårige rusmisbrukere, samt å opprette et bofellesskap på Esval gård for mennesker uten egen boevne

* jobbe for at det sikres full finansiering fra staten ved innføring av samhandlingsreformen

* legge arealer til rette for sentrumsnær plassering av institusjoner som stat eller fylke har behov for

* opprettholde legevakten på Årnes

* at Ahus skal være lokalsykehus for Nes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**