Gode arbeidsgivere

Det er vi politikere som har ansvaret for arbeidsgiverpolitikken i Moss kommune, uansett hvilken tilknytning de som utfører tjenester for kommunen har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Person

Foto: freedigitalphotos.net

Moss kommune er som organisasjon avhengig av fornøyde, kompetente og serviceinnstilte ansatte. Kommunen skal være en ansvarlig arbeidsgiver som tar godt vare på sine ansatte. Dette vil også komme innbyggerne til gode. Venstres mål er at Moss kommune skal være åpen og serviceorientert. For å lykkes med det må vi føre en tydelig arbeidsgiverpolitikk som både ivaretar og utfordrer kommunens ansatte.

I vår ble det avslørt at noen av kommunens egne ansatte innen pleie og omsorg samt ansatte i private vikarbyråer innleid av kommunen, arbeidet mer enn det som er tillatt etter arbeidsmiljøloven. Det var flere forhold som ikke samsvarer med en god arbeidsgiverpolitikk.

Moss kommune blir dermed gransket av Arbeidstilsynet. Samtidig gransker et eksternt fimra, på oppdrag fra politikerne, de samme forholdene. De to rapportene vil foreligge i september, mest sannsynlig etter kommunevalget. Uansett omfang, uansett hvem dette gjelder og uansett hvilken tilknytning de har hatt til kommunen, kan vi ikke akseptere at kommunen fremstår som lovbrytere eller legger til rette for lovbrudd.

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

Når de endelige konklusjonene foreligger må vi behandle bruddene ut fra samme regelverk og med samme konsekvenser, uansett om dette omfatter kommunens egne tjenester eller om det er eksterne firmaer som har utført dem. Noen vil hevde at vi må være tøffere mot våre egne fordi det er der politikerne har det faktiske arbeidsgiveransvaret. De eksterne er jo ikke ansatt i kommunen.

Venstres utgangspunkt er at vi skal behandle alle velferdsleverandører likt. Vi skal ha en tydelig og enhetlig holdning til de som leverer tjenester til kommunens innbyggere. Bystyret har faktisk vedtatt et "Manifest for seriøst arbeidsliv i Moss kommune" for å sikre dette. Med samhandlingsreformen må vi også regne med at behovet for arbeidskraft øker. Kommunen må derfor være forberedt på å slippe til alle som kan bidra til å hjelpe til. Det må arbeidsgiverpolitikken ta høyde for.

Et viktig forhold som spiller inn når det gjelder vikarbruk, er sykefraværet. I dag har kommunen et høyt sykefravær. Et for høyt fravær fører lett til overbelastning på de som er på jobb og dermed skaper det en negativ spiral som forverrer arbeidsforholdene. Høy andel vikarer fører også til at det oftere blir ukjente som utfører tjenestene overfor enkeltpersoner, som i hjemmetjenesten. Noen av mottakerne her har stort behov for trygghet og stabilitet.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

For å ha lettere tilgang til vikarer, foreslår enkelte at vi skal opprette en vikarpool. Dette spørsmålet har vært opp tidligere. For noen år siden var det aktuelt å gjøre det i Mosseskolen. Da viste det seg at Moss har færre lærere i grunnskolen enn i kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. Rådmannen beskrev den gangen en underdekning på omtrent 20 lærerstillinger. Det har Venstre tatt konsekvensen av. Venstre har i sine alternative budsjetter lagt inn penger til å øke antall lærere i skolen.

Det er de årlige budsjetter vedtatt av flertallet i bystyret, som avgjør hvor høy bemanning man kan ha. Helse- og sosialutvalget behandlet i mai en sak hvor det er beskrevet et behov for økt bemanning på noen tjenesteområder. Rådmannen ville som eksempel vurdere å gjøre forbruket "ut over godkjent årsverksramme" i hjemmebaserte tjenester, permanent. Altså styrke grunnbemanningen i hjemmebaserte tjenester. Utvalget tok saken til orientering.

Kanskje er det dette som er problemet? Grunnbemanningen kan være for lav også i eldreomsorgen. Venstre synes vi bør gå gjennom tjenesteområdet innen pleie og omsorg og vurdere om økt bemanning kan være en løsning. En god arbeidsgiver bør gjøre en slik vurdering.

Sindre Westerlund Mork
Ordførerkandidat i Moss

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**