Valgprogrammet 2011, Miljø og byutvikling

Miljø og byutvikling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


last ned hele programmet i pdf.format her.

Bodø Venstre - program 2011

Innhold:
Skole, oppvekst og kultur
Miljø og byutvikling
Varm velferd
Næring og nyskaping
Våre kandidater

← tilbake til forsiden

Bodø Venstre - program 2011, s2

Du kan stole på at Venstre setter miljøet først.
All aktivitet må tilpasses naturens premisser, til beste for oss som lever nå og for framtidige generasjoner. Derfor er det viktig å alltid være føre var.
Kollektivsatsing.
Venstre skal arbeide for et mer miljøvennlig og fremtidsrettet transportmønster. Tog og buss skal bli et naturlig alternativ til bilen. Rushtidsavgift kombinert med tidsbegrenset gratisparkering vil øke kollektivandelen på arbeidsreiser og samtidig gjøre det attraktivt å benytte seg av servicetilbudene i sentrum.
Bodø er omgivelsene!
Venstre vil jobbe for et grønt bymiljø og redusere støykilder. Parker og bygater må være tilgjengelige for alle, også de som er dårlig til beins. Benker må på plass. Venstre ønsker ikke en ytterligere fortetting av kaikanten i bykjernen. Vi ønsker å utrede planer for etablering av cruisehavn ved Løvoldkaia og park rundt Hundholmen. Venstre vil sikre de få gjenværende åpne rom mot sjøen. Venstre ønsker å sikre almenntilgangen til Bodømarka og øke tilgjengeligheten. Området rundt Soløyvannet må få flere stopp-plasser og parkeringsplasser – og et busstilbud.
Rønvikjordene.
Jordvern er god miljøpolitikk, både lokalt og globalt. Nedbygging av matjord lar seg ikke reversere. Venstre vil ha Rønvikjordene som et aktivt, levende landskap med parsellhager, grønn eldreomsorg og økologisk landbruk. Vi vil jobbe for at Rønvikjordene skal by på en mangfoldig produksjon av kortreist mat, opplevelser og verdifull forskning.
Sykkel: ja til gjennomgående sykkelvegnett.
Det må legges bedre til rette for sykkel i Bodø. Venstre vil jobbe for et gjennomgående sykkelvegnett, fra Festvåg til Saltstraumen. Adkomst for sykkel og etablering av sykkelparkering ved offentlige bygg og ved sentrale næringsarealer må på plass.
Universell tilgjengelighet.
Alle kommunale bygg og gater skal ha universell tilgjengelighet gjennom hovedtraseer.
Avfallshåndtering.
Et forbrenningsanlegg er vedtatt etablert i Bodø. Venstre er sterkt kritiske til at dagens gode ordning med sortering av bioavfall skal inngå i disse planene. Venstre mener bioprodukter bør inngå i et større kretsløp og gjenvinnes til jord slik dagens ordning er. Fra matavfall til matjord er god miljøpolitikk. Det nye anlegget vil trenge store mengder avfall, som må hentes inn fra områder utenfor Bodø. For å hindre at den økte etterspørselen etter søppel fører til økt avfallsproduksjon i Bodø, må det gis insentiver til kommunen, bedrifter og befolkningen for å minske produksjonen av søppel.
Flybyen Bodø.
Venstre mener at Bodø er og må forbli en forsvarsby, og at byen kan ivareta interessene til Forsvaret. Bodø hovedflystasjon er en viktig institusjon i Bodø bys historie og næringsliv. I tillegg til arbeidsplasser og økonomisk gevinst, ønsker Bodø Venstre å ta hensyn til negative virkninger på byen dersom Bodø skulle bli eneste kampflybase. En slik faktor er støy. Venstre kan leve med dagens støynivå, men kan ikke akseptere at dagens ulemper med flystøy økes for byens innbyggere med de uheldige helsemessige konsekvenser dette fører med seg. Bodø Venstre vil legge til rette for og stimulere til at Generalinspektøren for luftforsvaret (GIL) og Luftforsvarsstaben (LST) flyttes til vår kommune.
En grønn kommune.
Kommunen skal gå foran og prioritere miljøbevisst utvikling. Venstre vil miljøsertifisere kommunens enheter. Det skal være et krav til kommunens innkjøp at det velges miljøvennlige produkter der det er praktisk mulig, samt el-bil fremfor biler som går på fossilt drivstoff. Kommunens enheter skal etterstrebe miljøvennlig oppvarming og energisparing.
Venstre vil dessuten:
ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud, som inkuderer togstopp på Tverlandet og Reitan.
ha et sentrumsnært friområde for hunder.
etablere dugnadsfond for forskjønning av nærmiljøet.
ha en torskeoppdrettsfri Skjerstadfjord.
ikke lage et steinbrudd ut av Lille Hjartøy.
si ja til rushtidsavgift framfor bompenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**