Valgprogrammet 2011, Næring og nyskaping

Næring og nyskaping

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


last ned hele programmet i pdf.format her.

Bodø Venstre - program 2011

Innhold:
Skole, oppvekst og kultur
Miljø og byutvikling
Varm velferd
Næring og nyskaping
Våre kandidater

← tilbake til forsiden

Bodø Venstre - program 2011, s6

Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak bra for de store, men dette stemmer ikke nødvendigvis den andre veien. Derfor er Venstre særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende. Venstre vil bedre rammevilkårene for småbedrifter med de stimuleringstiltak kommunen har til rådighet. Bodø kommune må legge til rette for privat investeringsvilje og sørge for at statens virkemidler er kjente og tilgjengelige i kommunen.
Samhandling er fremtiden.
Universitetet i Nordland utgjør en unik ressurs i Bodø, og Venstre vil fremme samspill mellom kommunen og UiN. Bodø kommune skal bidra til å skape møteplasser mellom næringsliv og akademia, stimulere til etablering av nettverk og legge til rette for at gode ideer tas videre.
Universitetsbyen Bodø.
Kommunen må bli bedre til å samhandle med studentene og gjøre studentene mer synlig og integrert i bybildet. Kommunen må bli flinkere til å rekruttere flere nyutdannede og etablere flere traineeprogram, samt målrette flere tilbud mot studentene og være seg sitt vertsansvar bevisst.
Fremtidens næringsliv er miljøorientert.
Grønn omstilling og innovasjon er viktig for å møte fremtidens miljøkrav. Bodø kommune skal stimulere til omstilling gjennom å stille grønne krav, og være tydelig på hva som trengs for å være konkurransedyktig. Venstre vil legge til rette for at bedrifter enklere kan benytte seg av miljøsertifiseringsordninger. Venstre vil innføre krav om at alle kommunens innkjøp skal komme fra beviselig miljøvennlige bedrifter, og sertifisering vil være et viktig kriterium.
Venstre vil dessuten:
redusere skjemaveldet og sikre enkel, rask og god saksbehandling.
sikre uavhengighet og likebehandling.
sikre at småbedrifter også blir hørt.
etablere et nærings- og utviklingsfond som skal tilby stipendiater.
frita studentsamskipnaden og kulturhistoriske bygg for eiendomsskatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**