Valgprogrammet 2011, Varm velferd

Varm velferd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


last ned hele programmet i pdf.format her.

Bodø Venstre - program 2011

Innhold:
Skole, oppvekst og kultur
Miljø og byutvikling
Varm velferd
Næring og nyskaping
Våre kandidater

← tilbake til forsiden

Bodø Venstre - program 2011, s5

Et velferdssamfunn bør måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre vil gi mer velferd til de som trenger det mest.
Verdighet.
Barn og unge, voksne og eldre – for alle handler det om mestring, muligheter og mening, om kompetanse når hjelp trengs, om samvær og trygghet.
Styrking av rusomsorgen.
Venstre har lenge jobbet for etableringen av et halvveishus i Bodø — et hus som ivaretar oppfølging av mennesker rett etter at de skrives ut fra avrusningsbehandling. I tillegg må kommunen aktivt jobbe for å få på plass egnet bolig, arbeid/aktiviteter og et rusfritt nettverk for å sikre vellykket rehabilitering.
Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen spiller en viktig rolle i rusomsorgen i Bodø, og kommunen må fortsette sin støtte til dette arbeidet. Venstre vil inkludere mennesker med verdifull erfaringsbasert kompetanse som tilbydere i rusomsorgen. Det må også satses på brukerstyring der hvor menneskene med skoen på vet hvor den trykker og ønsker å bidra til å bedre egen og andres situasjon.
Barnevern.
Venstre ønsker å styrke barnevernet og sørge for at førstelinjetjenesten, de som møter barna og familiene, har den høyeste kompetansen.
Psykebil.
Psykisk helsevern er en spesiell hjertesak for Bodø Venstre. Vi vil jobbe for at Bodø blir en foregangskommune i å bygge opp en sivil, skolert, ikke uniformert, akuttjeneste for å hente mennesker som trenger bistand når veggen er møtt og nedturen stor.
Venstre vil dessuten:
ha tilstrekkelig helsetilsyn i institusjoner.
at pårørende sikres nødvendig avlastning.
at aktivitet og kulturopplevelser i større grad kan erstatte medikamenter.
forbedre samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.
ha flere arenaer for samvær, generasjonstreff og formidling av erfaringskompetanse.
at Tusenhjemmet og Bratt’n sikres nødvendig økonomi til drift og planer.
støtte frivillige organisasjoner som velferdstilbydere.
fortsatt jobbe for innføring av borgerlønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**