Fylkesprogram for Nordland Venstre 2011-2015 (5)

5. Nyskapende næringsliv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Program Nordland Venstre

Last ned hele programmet i pdf.

←til innholdsoversikten

5.1 Mangfoldig næringsliv
Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi.
Offentlig sektor og offentlig velferd er helt avhengig av verdiskapningen i det private næringsliv og av at initiativrike personer satser, tar risiko og omsetter ideer til handlinger. Derfor er utgangspunktet i Venstres næringspolitikk gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet
Venstre ønsker et næringsliv som er mangfoldig både hva gjelder type bedrifter og størrelse på dem. Målet er å stimulere til robuste bedrifter over hele fylket. Nordland trenger å prioritere bedrifter innenfor fornybar energi, kultur, reiseliv, kompetanseutvikling, fiskeri/havbruk og mineralutvinning.
Venstre vil:
Fokusere på langsiktig og bærekraftig forvaltning av våre naturressurser, slik at det kan gi grunnlag for vekst i naturbaserte næringer.
Arbeide for gode rammebetingelser for næringsvirksomhet — oppmuntre til etablering.
Etablere et kompetansesenter for næringsutvikling knyttet til utmarks- ressurser og vernede områder.
Gi fylkeskommunale stipend til forskere i Nordland som vil utvikle nye løsninger til nytte for bedrifter i eget fylke.

5.2 Industri
Industri gir mange arbeidsplasser i Nordland og er viktig for å foredle fylkets mange verdifulle naturressurser.
Det viktigste fylkeskommunen kan gjøre for industrien er å sørge for gode rammevilkår i form av infrastruktur, kommunikasjoner og tilgang på riktig utdannet arbeidskraft. I tillegg være pådriver over for statlig myndighet der statlig myndighet setter unødige begrensninger.
Venstre vil arbeide for at det blir et godt samspill mellom fylkeskommunen og industrinæringene i Nordland. Både som utviklingsaktør og som forvaltnings-instans må fylkeskommunen søke å finne løsninger som ivaretar industriens behov for utvikling.
Venstre vil:
Legge til rette infrastruktur som kan møte industriens behov.
At industrien i Nordland får tilgang til energi på langsiktige
konkurransedyktige kontrakter.
Kreve ilandføring av gass fra Norskehavet til Nordland — og at gassen
gjøres tilgjengelig som drivkraft for utvikling av ny industri.

5.3. Landbruk
Landbruket i Nordland er inne i
en omfattende omstillingsprosess. Utviklingen går raskt mot større og færre bruk. Det etableres også en god del samdrifter for å kunne forsvare store investeringskrav i nye driftsbygg og ny teknologi. Bøndene som satser er aktive, engasjerte og utviklingsorienterte.
Samtidig blir terskelen for å komme inn i næringa stadig høyere. Mange av de som slutter i næringa ser det ikke økonomisk forsvarlig å ruste opp driftsapparatet til nye krav og nye produksjoner.
Venstre vil støtte aktivt opp om ungdom som ønsker å satse i næringa. Vi vil bidra til å senke inngangsterskelen både med økonomiske tiltak og praktisk støtte. Og vil i tillegg arbeide for at de som ønsker å satse får enklere tilgang på nødvendige arealer.
Venstre vil:
Arbeide for forenklinger i kravene til søknadsprosedyrer og rapportering.
Gå inn for et aktivt jordvern og stimulere til nydyrking.
Etableringskvoter for melk bør også kunne tildeles gårdsbruk som går inn i samdrift.
Samarbeide med avtalepartene i jordbruket om fylkeskommunale strate gier for verdiskaping, miljøoppfølging og rekruttering.
Gi økt investeringsstøtte til de mest kapitalkrevende husdyrproduksjonene for å sikre et tidsmessig produksjonsapparat i tråd med husdyr-
forskriftene.

5.4 Fiskeri og havbruk
Venstre vil tilrettelegge for at nye generasjoner velger fiskeriene som en framtidig arbeidsplass, og at kommunene
har til rådighet rekrutterings-kvoter for unge som vil starte med egen båt i kystflåten.
Fiske, slik Norge forvalter det, er en bærekraftig resurs som ligger der og venter
på å bli tatt opp og brukt til næringsrik
mat, som skaper store verdier som pløyes tilbake i lokalsamfunnet til glede for nye generasjoner.
Verdens behov for mat bare øker, og fisk er og vil være en svært viktig næringskilde i framtiden. Derfor er det viktig at vi legger til rette for nye generasjoner muligheten til å høste av denne verdifulle ressursen. For kystfiskerne er det viktig at de har et lokalt mottaksanlegg de kan levere til, og for å kunne etablere eller opprette et mottaksanlegg må det være grunnlag for å motta et minimumskvantum. Dersom dette skal være mulig må det finnes logistikkløsninger langs hele kysten som sikrer god og stabil råstofftilgang.
Nordland har en produksjon av oppdrettslaks som er blant de største i landet. Det meste av næringa har en sentralisert eierstruktur med egne slakteri og store volum biomasse inn og ut. Oppdrettsnæringa er en stor inntektskilde i mange kystkommuner og har vært viktig for bosetting og trivsel i mange kretser. Med bakgrunn i rømningsproblematikk er det et økende press for strengere begrensninger
av virksomheten. Venstre vil sette strenge krav til miljøforhold og rømningsrisiko. I enkelte områder må oppdrett ikke tillates.
Venstre vil:
Styrke ordningen med rekrutteringskvoter.
Legge til rette for en bedre mottaksstruktur langs hele kysten slik at de minste båtklassene som i dag ikke har kvotebegrensning kan få levert.
Arbeide for at kostnadene for sertifisering i fartøygruppene inntil 11 meter blir så lav som mulig.
Arbeide for lik strukturering i de tre øverste fartøygruppene (opp til 28m)
Videreføre arbeidet med havbruksplaner som kartlegger aktuelle
lokaliteter og overvåker miljøforhold omkring oppdrettsanlegg.
Legge til rette for gode logistikkløsninger for fiskeindustri og
oppdrettsnæring.

5.5 Stimulere nyetableringer
Nordland fylkeskommune disponerer relativt store økonomiske midler til utviklingsformål. En del av dette kanaliseres gjennom Innovasjon Norge (IN), noe fordeles til kommunale næringsfond og noe av dette disponeres av fylkeskommunen til prioriterte tiltak og samarbeidsprogrammer.
Som regional utviklingsaktør vil fylkeskommunen
kunne bidra med rådgivning, veiledning og økonomisk bistand — enten direkte eller via samarbeidsparter. Forholdene
må legges til rette for de som våger å satse på egen bedrift.
Lokalkunnskap og gode kommunale/regionale utviklingsaktører er her en forutsetning. De store geografiske avstandene fra Bindal i sør til Andøy i nord er i seg selv en utfordring for å sikre nærhet og oversikt mellom kommunene og fylket. Venstre går derfor inn for at fylkeskommunen i større grad en hittil kanaliserer sine utviklingsmidler gjennom samarbeidsprogrammer med kommuner og regioner.
Venstre vil:
Arbeide for at kommunene kan etablere egne og/eller interkommunale
investeringsselskaper der staten/fylkeskommunen yter et tilsvarende beløp som det som hentes inn lokalt.

Nordland har i 2009 — 2011 gjennomført forsøk med regionale partner skap der deler av de regionale utviklingsmidlene har vært kanalisert. Dette forsøket er evaluert som svært vellykket. Venstre ønsker derfor å videreføre dette og øke rammene for de regionale partnerskapene
Rydde i jungelen av tiltaksapparat og gi kommuner og regioner større mulighet til å organisere virkemiddelapparatet slik det fungerer best ut fra deres lokalkunnskap.

Les mer:

Program Nordland Venstre

1. Folk først — Åpenhet og folkestyre
2. Samferdsel og kommunikasjon
3. Skole, utdanning og kompetanse
4. Ressurspolitikk for fremtiden
5. Nyskapende næringsliv
6. Miljø, Kultur, og folkehelse
7. Nordområdepolitikk — samarbeid over landegrenser.
8. Ungdom

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**