Program for Balsfjord Venstre 2011 – 2015

Balsfjord Venstre stiller igjen til valg i 2011. Her er det sosialliberale programmet Folk først!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


FOLK FØRST!

PROGRAM for Balsfjord V 2011-15

GRUNNIDÉEN TIL VENSTRE ER ET SOSIAL-LIBERALT SAMFUNN

Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstres grunnidé er kort og godt personlig frihet og ansvar for fellesskapet og for kommende generasjoner. Utgangspunktet er det enkelte menneske, ikke grupper eller klasser. Venstre er et parti uavhengig av organisasjoner. Venstre vil stå for frihet og rettferdighet og ønsker en stat som aktivt bekjemper sosial urettferdighet.

Mer lokaldemokrati
Et levende lokaldemokrati er svært viktig for Venstre. Vi vil at kommunene skal ha mer frihet til å prioritere og tilpasse til lokale forhold. Det stiller større krav til lokalpolitikerne, det vil gjøre det mer interessant å ta et samfunnsansvar som lokalpolitiker, og slik må det være for at ikke landet skal bli sentralstyrt.

Venstre vil skape et demokrati som alle synes det er verdt å delta i. Venstre tror lokale løsninger oftest er bedre enn statens standardoppskrifter. Venstre ønsker derfor at kommunene selv skal kunne sette lokal inntektsskatt for å oppnå konkrete mål, i stedet for eiendomsskatt, hvis det skulle være behov for det.

Garantist for åpenhet
Balsfjord Venstre vil være garantist for at politiske prosesser skal foregå i åpenhet, og ikke i lukka rom. Vi vil derfor foreslå at politiske møter overføres på nett-TV slik at innbyggerne kan følge møtene på internett.

MILJØ

Venstre + Miljø = Sant

Menneskeskapt aktivitet kan være katastrofalt ødeleggende for miljøet og klimaet og må reduseres kraftig. Også lokale tiltak er avgjørende for om vi skal klare å skape en verden for framtida. Venstre har framtidstro og mener at man også skal utnytte ny teknologi og kunnskap for et bedre miljø og tilpasse oss endringer. Vi vil gjøre miljøteknologi til ei næring og ikke et nødvendig onde.
Venstre vil arbeide for at Balsfjord blir en miljøbevisst kommune hvor det blir utarbeidet miljøregnskap og miljøplan. Det vil bli stilt krav om energisparing, redusert forurensning og forbrukervennlig avfallshandtering. Kunnskap innenfor energisparing må utnyttes og en bevisst energisparing vil gi økonomiske gevinster.

Venstre vil arbeide for utnyttelse av biobrensel og miljøvennlige tiltak innenfor kommunen og næringsvirksomhetene i Balsfjord.

sykkelbyen mandal

Vi vil satse på trygge gang og sykkelveier som vil redusere biltrafikk i nærområdet.

SKOLER, BARN OG UNGDOM

Pc, data, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Innenfor velferdsstaten er den offentlige skolen den mest sentrale institusjon, som møteplass for mennesker med ulik bakgrunn og viktigste arena for kunnskap og dannelse i samfunnet.

Venstre vil satse på barn og ungdom og legge tilrette for interessante arbeidsplasser.
Kommunen må drive merkevarebygging, være dyktig til å fremheve kvalitetene ved bygda, slik at kommunen blir attraktiv også for nyetablerere. Skolene, kulturskolen og fritidstiltakene må være så attraktive at neste generasjon foreldre ønsker de samme for sine barn i Balsfjord.

Venstre vil ha arenaer der generasjoner kan møtes. De unge må få ansvar, som gir selvtillit og trygghet. Vi vil arbeide for et samfunn som ikke tolererer mobbing på grunnlag av rase, herkomst, sosial status, seksuell legning, kjønn, eller individuelt valg av livsstil.

Eleven i sentrum
Kunnskap, utdanning og dannelse er i realiteten et frihetsprosjekt for det enkelte menneske, men også nøkkelen til at vi utvikler vårt velferdssamfunn. Barna er bygda og nasjonens fremtid og viktigste ressurs. Vi vil at det satses på skolen slik at barna våre får det beste grunnlaget for sitt fremtidige liv og virke. De stiller med forskjellig bakgrunn og forutsetninger, og må møtes ut fra individuelle behov og muligheter.

Venstre mener at det er i skolen vi har muligheter til å hjelpe barn med problemer. Det er her vi kan forebygge istedenfor å ty til barnevern, politi og tvangstiltak.

Læreren er fellesskapets representant må ha de beste forutsetninger og kvalifikasjoner for å ivareta barnas egenart og energi og kunne lede dem til terskelen av deres muligheter, slik at de får lyst på livet og utfordringene og dermed legge grunnlaget for en aktiv, kreativ og skapende tilværelse. Balsfjord Venstre vil at det utarbeides kompetanseplan for undervisningspersonalet som vil være med på å sikre en god og stabil arbeidsstokk. Venstre vil at kommunen skal få de beste lærerkreftene, noe som kan oppnås ved gode planer og prosedyrer for ansettelse, slik at stillinger ikke blir stående ubesatt samtidig som det kan velges i første rekke.

Gode skoler
Grunnskolen i kommunen skal være en samfunnsaktiv skole, som har et avtalt samarbeid med både hjem, samfunnsliv og næringsliv.

En god og trivelig skole krever gode skolebygg og lærere som beholder inspirasjonen, og en god skole må også ha midler til å gjøre mer enn bare vanlig klasseromsundervisning.

Balsfjord Venstre vil stille krav til at skolebyggene våre er i en slik stand at de fremmer helse, trivsel, estetisk sans og lyst til å lære.

Venstre vil primært ha en allsidig offentlig skole, men er åpen for friskoler med pedagogisk alternativer. Balsfjord Venstre vil bevare skolestrukturen.

Den videregående skolen
Balsfjord Venstre vil hegne om og aktivt bidra til å beholde og utvikle den videregående skolen i kommunen. For kommunen er også utdanningstilbudene som kan gis gjennom voksenopplæring viktige.

Bedre føre var
Balsfjord Venstre vil at kommunen skal føre en ansvarlig alkoholpolitikk. Dette innebærer at man har god kontroll i forhold til de bevillinger som gis. Frihet under ansvar gjelder også bevillingshaverne. Vi vil ha Helsestasjon for ungdom og søke å styrke forebyggende tiltak i forhold til ungdom og rusproblematikk. Venstre vil styrke rehabiliteringsarbeidet for rusmiddelmisbrukere.

Helse

Sosialtjenesten skal bidra til bedre levekår for de vanskeligstilte og bidra til økt likeverd og likestilling. Tjenesten skal være rettet mot det forebyggende arbeid slik at man i større grad kan hindre at sosiale problemer oppstår.

Aktiv og positiv ungdomstid
Ungdomsklubbene må gis støtte slik at de med en rimelig egeninnsats kan være et godt sted for ungdommen på deres premisser. Balsfjord Venstre vil arbeide aktivt for at ungdommen skal tas med på råd og på den måte få mer innflytelse i saker som har betydning for dem.

Vi ønsker å ha et ungdomsråd i kommunen.

Men de eldste tenåringene havner i et vakum mellom ungdomsklubbene og de voksnes arenaer. Dette tomrommet må kommunen bidra til å fylle sammen med de unge og de frivillige organisasjonene. Venstre ønsker å være åpen for nye trender hos ungdommen innenfor fritid, kultur og idrett.

FAMILIEPOLITIKK
Attraktiv bygd for innbyggere og innflyttere
Balsfjord Venstre vil spesielt fokusere på familiepolitikk og arbeidsplasser som er attraktive for innbyggerne. Venstre mener det er viktig at kommunen i samarbeid med private interesser skaper attraktive og trivelige møteplasser og parker i sentrumsnære områder.

Det er viktig at alle familier som er avhengig av et barnehagetilbud, kan få dette dekket.
Balsfjord Venstre vil arbeide for full barnehagedekning og at det gis støtte til private barnehagene i kommunen for å nå dette målet.

4.3 Aktive eldre

Pc, data, eldre

Foto: Microsoft

Venstre mener at eldre er en stor ressurs som må utnyttes og vi vil aktivt støtte seniorrådet i kommunen. Eldre i kommunen skal ha muligheten til å leve et aktivt liv og kunne bruke sine ressurser. Balsfjord Venstre vil arbeide med tiltak som vil sikre de eldre trygghet og god livskvalitet.

ARBEIDSPLASSER
Arbeid er grunnlaget for velferd, og arbeidsplasser må først og fremst skapes i det private næringsliv. For Venstre er det samtidig viktig å få til ei bærekraftig utvikling, der miljøet blir ivaretatt og i seg sjøl kan skape nye næringsmuligheter.

Balsfjord Venstre vil arbeide for at nye bedrifter kan etablere seg i kommunen samtidig som det settes større fokus på at de etablerte bedriftene får forutsigbare betingelser. Kommunen skal aktivt oppmuntre til nyskaping og nyetableringer.

Balsfjord Venstre vil ha utredet mulighetene for miljøvennlig kraftproduksjon, og sikre kommunen inntekter som ved vannkraftproduksjon.

Småbedrifter
Venstre vil arbeide for at det blir attraktivt for nye bedrifter å etablere seg i kommunen.

Ved å skape gode arenaer for samarbeid mellom kommune og næringsliv mener vi i Venstre at man får de beste resultater. Vi ser det som viktig at næringslivet er aktive deltagere i utformingen av kommunenes næringspolitikk. Vi vil arbeide for at kommunen tilrettelegger for det lokale næringslivet gjennom informasjon, trivelige sentrumsområder og gode kommunikasjonsløsninger.

Det er avgjørende at kommunen har de nødvendige ressurser for å kunne hjelpe nye og gamle bedrifter til å utvikle seg i Balsfjord. Dette kan bidra til at småbedrifter får gjøre det de er best til: Å utvikle produkter og tjenester, være innovative, skape vekst og velferd.

Landbruk
Balsfjord Venstre vil særlig vektlegge landbrukets betydning i kommunen og ønsker en sterkere innsats for å fremme denne næringen. Vi vil ha fokus på nytenking og alternative driftsmuligheter, slik at vi kan sikre aktiviteten i primærnæringene og beholde folk i bygdene. Venstre vil at det innovasjonsarbeidet som skjer i landbruket får mer oppmerksomhet og støttes.

Rovdyrene har vi alle ansvar for, men de erogså en belastning for husdyrholdere. Venstre vil ha en balansert kontroll med rovdyrstammen. Vi vil ha sertifiserte lokale jegere som kan rykke ut på kort varsel for å oppnå et effektivt uttak av de skadedyr som skal felles. Ny forskning må utnyttes for å holde rovdyr og husdyr adskilt.

Grønn skog

Spisskompetanse på skogbruk må videreutvikles. Balsfjord Venstre vil legge til rette for å øke skogavvirkinga.

Turisme/reiselivsnæring
Balsfjord Venstre ønsker en bærekraftig reiselivsnæring, der man samtidig passer på å bevare naturherlighetene og miljøet. Ved tilbud til turistene må det legges vekt på å tilby kvalitet og ekthet både innen natur- og bygdeopplevelse, mat og andre produkter. .
De enkelte områder og møtesteder for innbyggere og turister må fremstå ryddige og rene slik at besøkende velger å komme tilbake.

Det må organiseres skuterløype gjennom kommunen, gjerne med tilknytning til nabokommuner og overnattingsmuligheter. Slik løype vil også redusere annen, ulovlig kjøring i områder som skal skjermes.

Vi vil arbeide for at Balsfjord kommune vil fremstå som et attraktivt konferansested.

KOMMUNIKASJON/ SAMFERDSEL
God standard på veier og bredbåndsutbygging er særdeles viktig faktorer både for næringslivet og bosettinga. Det er viktig å sikre myke trafikanter. Balsfjord Venstre vil at gang- og sykkelveier og bussholdeplasser utbygges og sikres. Det må gjøres noe med den farlige trafikkavviklingen i Nordkjosbotn. Venstre vil prioritere gang- og sykkelveier og gatelys, i de områdene hvor skolebarn ikke har et busstilbud. Tiltak som bedrer tilgjengelighet for funksjonshemmede må ytterligere prioriteres.

Balsfjord Venstre vil arbeide for å bedre veistandarden,

KOMMUNEØKONOMI

Økonomisk balanse

Foto: Microsoft

Balsfjord Venstre er prinsipielt mot innføringen av eiendomsskatt. Kommunen må kunne bestemme lokal inntektsskatt hvis det er behov for det, noe som vil være en mer rettferdig løsning enn bruk av eiendomsskatt.

Det må arbeides for et stabilt og helst økende innbyggerantall, som vil styrke kommunens økonomi ved økt skatt, større kundegrunnlag og høyere rammeoverføring. Det er grunn til å myke opp bo- og driveplikten hvis den begrenser bosetting.

HELSE OG OMSORGSPOLITIKK
Balsfjord Venstre vil arbeide for gode lokale løsninger innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten med mer til de som trenger det mest. Vi støtter en videre utbygging av flere sykehjemsplasser, samtidig som det tilrettelegges med dagsenter/møtesteder i distriktene.

Vi vil derfor arbeide for at politikere og administrasjonen tilegner seg den nødvendige kunnskap om finansiering, infrastruktur og kompetanse for Samhandlingsreformen, som gjør at reformen blir iverksatt på en målrettet og kostnadseffektiv måte.
En forutsetning for en god helse- og omsorgstjeneste i kommunen er å ha tilsatt personell med riktig fagkompetanse. Balsfjord Venstre vil at det utvikles gode bemannings- og kompetanseplaner for tilsatte innenfor helse- og omsorgstjenesten, som vil sikrer at stillinger ikke blir stående ubesatt, tverrfagligkompetanse blir utnyttet og at tilsatte blir gitt muligheter for kompetanseheving.

Vi vil at mennesker med psykisk utviklingshemming må få et verdig tilbud som i størst mulig grad er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Det må gis gode muligheter for brukerstyrt personlig assistent (BPA) og transporttjeneste (TT). Familier med psykisk utviklingshemmede må få gode avlastningsordninger. Kommunen må bygge allianser med idéelle og private organisasjoner som jobber mot samme mål.

Balsfjord Venstre vil vurdere en omorganisering av Basvo til beste for brukerne.

KULTUR OG IDRETT
Balsfjord skal fortsatt ha et aktivt og levende kulturliv, som fremmer trivsel og vekst og gjør kommunen attraktiv å bo i. Virksomheten i frivillige organisasjoner, velforeninger og grendehus er sentral i denne sammenheng. Kulturminnene må formidles slik at folk får et nært forhold til fortida. Venstre ser det som viktig å holde kirkene i god stand og vil legge til rette for det kirkelige arbeidet.

Det er viktig å skape bevissthet omkring kulturelt mangfold. Det styrker også bevisstheten og kunnskapen om egen kultur.

Venstre kake marsipan logo musikk

Venstre vil ha kulturskoleplass for alle til en rimelig pris for deltakerne. Når Staten har gitt kommunene større frihet til å prioritere, vil Venstre sørge for at Kulturskolen fortsatt får utvikle seg. Venstre vil gi kulturskolen større ansvar for kommunens kulturaktiviteter og er åpen for et samarbeid på tvers av kommunegrensene for å kunne sikre rekruttering og en høy faglighet.

Breddeidretten og friluftsaktiviteter er basisen for helse og trivsel, og det krever oppfølgning på anleggssektoren. Vi vil at aktivitetsstøtten til frivilligheten, lag og foreninger skal økes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**