Omregulering av Kilemoen

Næringsinteresser og folkehelse må spille på lag når det gjelder oppstart av områdereguleringsplan for «Kilemoen Midtre».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Mary Blikken Gravdal

Mary Blikken Gravdal

Uttak av sand- og grus på Kilemoen har pågått siden slutten av 1960-tallet, noe området bærer preg av i form av store «sår» i landskapet.

 (Illustrasjonsbilde)

(Illustrasjonsbilde)
Foto: Melissa Seierstad

Rekreasjon i friluft
Kilemoen har vært og er et kjent og populært rekreasjons- og friluftsområde for turgåere, mosjonister, og for folk som rett og slett oppsøker området for å oppleve stillhet og avkobling i en oppjaget hverdag. Her oppe har også 0-løpere satt stevne helt fra tidlig 80-tallet, med ca. 200 deltakere i alle aldre. Arrangementet har skjedd på kveldstid, et par ganger i sesongen, og hvor bilparkeringsbehovet ikke har bydd på problemer.

Først for et par-tre år siden ble det uttrykt misnøye fra grunneier over at parkeringen av mange biler i tilknytning til arrangementet hindret ham i å ferdes med traktor. Etter dette har det ikke blitt arrangert 0-løp i dette området. Hundeklubber og o-lag er andre brukere av dette flotte frilufts- og rekreasjonsområdet. Ringerike Orienteringslag har hatt, og har godt merkede løyper i området. Ellers finnes mange stier og løyper sinnrikt merket i form av retningsmarkører lagt opp med stein.

Rikt nett av stier
Det blir derfor feil når Stange Eiendom AS bemerker i saksframlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller merkede fotruter innenfor planområdet». Hele området har et rikt nett av stier, som vel må forstås som fotruter.
Ringerike kommune vektlegger i langtidsplanen 2007—2019 masseuttak av sand og stein. Samtidig settes fokus på en bærekraftig utvikling, sikring av naturens mangfold for framtidige generasjoner. Sikring av bynære friluftsområder vil også være attraktive momenter for yngre familier med tilflyttingsplaner til kommune.

Bærekraftig utvikling
Satsing på en «bærekraftig» utvikling forutsetter en forsvarlig forvaltning av naturressurser/skaperverket, at næringsinteresser og folkehelse/rekreasjon spiller på lag.
Fortsatt masseuttak, over et så stort område, 950 dekar, vil ha store konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, fugleliv/fauna og vegetasjon, kulturminner/miljø, forurensing, støy, støv, grunnvann osv.

Hvor store uttak?
Fortsatt masseuttak i området vil være en viktig nærings- og inntektskilde for kommunen. Dette er det bred politisk enighet om. Men spørsmål som må stilles, går på hvor mye masse som kan tas ut, over hvor stort areal, tempo og framdrift. Ikke bare «Kilemoen Midtre», men også andre av Ringerikes moer er under press. Utbygging og planlagte aktiviteter innskrenker arealer og forringer verdien for friluftsliv, rekreasjon og idrett.

Fortsatt masseuttak må ha som premiss at dette skjer på en forsvarlig måte. Inngrep og uttak i nye områder må skje etappevis, og settes i stand igjen/ tilbakeføres til friluftsområde.
Enhver som opplever å være berørt eller er opptatt av saken, kan henvende seg til Areal- og byplankontoret med kommentarer og spørsmål innen høringsfristen i morgen 27. mai.

Ringerike Venstre

Mary Blikken Gravdahl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**