Styrk lærerne!

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for elevene, derfor satser vi på læreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Statue, skolebarn

Foto: Marianne Wethal

Vi vil at alle lærere skal ha rett og plikt til etter- og videreutdanning, innføre 5årig lærerutdanning og redusere skjemavelde. Lærerne må få mer tid til elevene fremfor å bruke mye tid på byråkrati. Et økt behov for samarbeid mellom hjem og skole krever også at lærerne får frigitt tid.

Venstre ønsker å forenkle læreplanverket ved at kompetansemålene blir færre (i dag er det 232 av dem!) og mer målbare. Kvalitet på undervisningen er helt avgjørende for elevenes utbytte. Det bør også legges til rette for alternative (lokale) læreplaner med en mer praktisk tilnærming til teoritunge fag for å motvirke senere frafall i videregående skole.

Samtidig må det gis rom for at den enkelte lærers personlige kreativitet, engasjement og kompetanse kan komme til uttrykk i undervisning og skolehverdag – slik skapes arbeidslyst både for lærere og elever. Det viktigste læremiddel i skolen er læreren selv!

Venstre er positiv til å øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolene og ser det som helt nødvendig å sørge for et løft for skolehelsetjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**