Den grønne og åpne elvebyen

Her kan du lese mer om vår miljø- og byutviklingspolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Elvebyen Fredrikstad

Alle i Fredrikstad har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Det må derfor legges langt bedre til rette for å kunne leve miljøvennlig i byen. Å ta vare på naturen — jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet — er avgjørende for vår eksistens og har verdi i seg selv.

Fredrikstad Venstres mål er en by uten forurensning, der ressursene forvaltes til beste for oss som lever nå — og for framtidige generasjoner. Fredrikstad Venstre vil gjøre byen til en miljøpolitisk foregangskommune. Vi skal ta i bruk miljøteknologi og finne løsninger som også andre kommuner kan benytte. En slik omstilling er krevende fra dagens situasjon, men det vil gi nye muligheter. I en verden hvor miljøproblemene blir tydeligere, vil miljøbedrifter og miljøkommuner bli morgendagens vinnere.

Klimaendringer påvirker oss alle, og er en av de alvorligste truslene verden står overfor. Fredrikstad Venstre vil sørge for at Fredrikstad oppfyller sin del av nasjonale og internasjonale utslippskutt, og blir ledende i anvendelsen av ny miljøteknologi. Vi vil gjøre det enkelt å ta klima-, energi- og ressursvennlige valg, og kommunens virksomheter skal være først ute.

Fredrikstad har tre miljøutfordringer som må løses de neste fire årene:

forbedre trafikk- og kollektivsituasjonen radikalt
bedre styringen av byutviklingen
få ned klimautslippene fra kommunens virksomhet

4.1 BYEN HVOR KOLLEKTIVTRAFIKK ER DET NATURLIGE ALTERNATIVET
Fredrikstad Venstre vil gjøre kollektivtilbudet til det naturlige alternativet for transport i Fredrikstad. Det er skrikende behov for en solid satsing på kollektivtransport. Kollektivtransporten må prioriteres foran biltrafikken i sentrum og langs hovedveiene. Økning i antall kollektivreisende skal gi billigere reiser. På sikt må Fredrikstad bli en køfri by der trafikken flyter jevnt i rushtiden, og der de negative sidene ved bilbruk som ulykker, forurensning og det at bilen tar mye plass, er betydelig redusert. Bomiljøer må skjermes mot støy og forurensning.

Parkeringspolitikken er et viktig virkemiddel for å gjøre det mer attraktivt med alternativ transport. Fredrikstad Venstre ønsker en helhetlig og restriktiv parkeringspolitikk som bidrar til å gjøre sentrum mer attraktivt for alle.

Fredrikstad Venstre vil bedre fremkommeligheten for sykler og gjøre det tryggere å sykle. Fredrikstad skal bli en fremtidsrettet sykkelby.

Flere kollektivbrukere og syklister gir bedre plass på veiene.

Fredrikstad Venstre vil:

ha mange flere 15-minuttsruter i bussnettet
sikre at buss- og togtilbudet korresponderer mye bedre enn i dag
oppgradere og bygge holdeplasser med ruteopplysning, sitteplasser og sykkelstativ
forenkle rutesystemet i byen med enkel nummerering, navngiving og fargebruk
bedre trafikkgrunnlaget med smartere ruteplanlegging mellom de tyngst befolkede områdene
jobbe for at fylkeskommunen innfører utvidet reisegaranti med rett til erstatning ved forsinkelser over 20 minutter
at alle busser og ferger skal gå på fornybart drivstoff
gjeninnføre rabatten for de som kjøper periodekort for fergene
at Gamlebyfergen skal gå kontinuerlig fra morgen til kveld
øke antall avganger på Byfergen — første skritt mot “Elvemetroen”
jobbe for markalinjen som ringvei i trafikkpakke Fredrikstad
jobbe for å bedre trafikksituasjonen på Kråkerøy og Gressvik
støtte opp om byggingen av flere kollektivfelt langs hovedveiene
gjennomføre sykkelplanen for Fredrikstad
få bysykler i Fredrikstad
jobbe for å bruke trafikklys som trafikkregulerende tiltak for å få bedre flyt i Fredrikstad-trafikken
jobbe for at all fremtidig trafikkøkning skal løses ved en forbedret kollektivtransport — ikke ved å øke kapasiteten på veiene
utrede bybane mellom Fredrikstad og Sarpsborg
etablere 150 ladepunkter for elbiler innen 2015

4.2 BYEN SOM UTVIKLER SEG SOM DEN GRØNNE OG ÅPNE ELVEBYEN
Elvebyen med boliger, næring og kultur på tidligere havneområder vil i de nærmeste årene gi helt nye muligheter for byen. Alle innbyggere må sikres god tilgjengelighet til elva og fjorden. Elvebyen Fredrikstad har en fantastisk beliggenhet og er porten til skjærgården. Fredrikstad Venstre vil ivareta byens spesielle biologiske mangfold og grønne særpreg. At byen får flere innbyggere, skal ikke føre til at grøntområder bygges ned, eller at elvebredden stenges inne.

Fredrikstad er i vekst, og det skal legges til rette for fortetting og nye boliger i mange deler av byen. Det er plass til mange nye boliger i Fredrikstad uten at byen flyter ut som en eneste stor forstad. Nye boligstrøk må først og fremst etableres gjennom punktvis fortetting, slik at man kan bygge gode nærmiljøer med mindre transportbehov.

Nedbyggingen av dagens grønt- og matjordsarealer må stoppes, og fellesarealer må i størst mulig grad være tilgjengelige for allmennheten. Skoler, barnehager og sykehjem må bygges ut samtidig med at byen fortettes. Det må være et variert boligtilbud med gode nærmiljøer over hele byen.

Fredrikstad er for dårlig tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det må gjøres et omfattende arbeid for å gjøre byen tilgjengelig. Universell utforming må være førende for planleggingen av alle offentlige rom. Universell utforming betyr at alt offentlig rom utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte. Dette vil gjøre hverdagen enklere for alle.

En grønn og åpen by er en god og trivelig by

Fredrikstad Venstre vil:

utarbeide en forpliktende plan for oppgradering av gater, plasser og torg
kartlegge byens grøntområder for bevaring, videreutvikling og vedlikehold
legge til rette for flere boliger i sentrum
se på muligheten til å etablere flere lysløyper, og sikre fri ferdsel for gående i dagens løyper
ruste opp Glommastien og sørge for gjennomgående turveier i kommunen
legge til rette for punktvis fortetting i tettstedene som omkranser sentrum, og gode kollektivnett mellom disse
legge til rette for nyskapende arkitektur som tar hensyn til byens historiske dimensjoner og øvrige kvaliteter
at kommunen skal være en offensiv pådriver for videre positiv utvikling på Værste
sikre at etterbruken av sykehusområdet blir til det beste for befolkningen gjennom utvikling av boliger, næring og grøntområder
ta vare på etablerte småhusområder
sikre gode idretts-, rekreasjons- og grøntarealer i forbindelse med fortetting
vurdere sanering av områder og bygninger i sentrum uten arkitektonisk eller kulturhistorisk verdi
si nei til initiativ som stenger folk ute fra elva
arbeide for at det bygges flere studentboliger og utleieboliger
la universell utforming være førende for planlegging av alle offentlige rom
gå imot deponering av forurensede muddermasser ved Belgen
etablere en kartleggings- og tiltaksplan for naturmangfold i Fredrikstad, og verne områder med rødlistede arter eller naturtyper
aktivt benytte stedsanalysene fra lokalsamfunnsutvalgene i planarbeid

4.3 BYEN SOM TAR KAMPEN MOT KLIMAUTSLIPP PÅ ALVOR
Klimaet på jorda er i dramatisk endring. Millioner av mennesker vil bli miljøflyktninger dersom ikke utslippene av klimagasser reduseres. Fredrikstad skal også ta sitt ansvar for å redusere de globale utslippene av klimagasser. Fredrikstad Venstre vil legge dette til grunn for alle politiske vedtak, og gjøre Fredrikstad til en av de fremste byene i Norge til å ta i bruk ny miljøteknologi.

Energieffektivisering er avgjørende for å redusere utslipp av klimagasser og sikre framtidig energiforsyning. Særlig er det viktig at nye bygninger krever lite oppvarming og er fleksible for ulike oppvarmingsløsninger.

Kommunen har et særlig ansvar når det gjelder å ta i bruk nye og mer miljøvennlige løsninger. Alle nybygg, all oppvarming og all transport i kommunens regi skal være klimavennlig. For å følge opp at kommunen faktisk gjør jobben sin, må forpliktende planer og god rapportering følges tett opp.
Fredrikstads utslipp av klimagasser skal halveres i forhold til 1990-nivå innen 2030.

Lavere klimautslipp er et felles ansvar og en felles mulighet.

Fredrikstad Venstre vil:

at kommunen så raskt som mulig kun skal benytte energi fra fornybare kraftkilder
fremme bruk av vannbåren varme i alle nybygg
avvikle bruk av all olje til oppvarming i Fredrikstad innen 2020
sørge for at alle kommunale bygg varmes opp ved hjelp av energieffektive metoder, slik som fjernvarme, biobrensel eller jordvarme
at alle kommunens virksomheter blir Miljøfyrtårn-sertifiserte
arbeide for bruk av energieffektiv teknologi og bygningsmateriale i alle nybygg i Fredrikstad gjennom at byggesaksgebyr for passivhus halveres
jobbe for at det blir mulig å bygge aktivhus i Fredrikstad. Dette er hus som produserer overskudd av energi tilbake til kraftnettet
at alle biler som brukes av det offentlige, bruker lav-/nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen, innen 2013
arbeide for bruk av nullutslippsteknologi i Østfold Kollektivtrafikk, og sette krav om kun nullutslippsbusser i Nedre Glomma
sette krav om lav-/nullutslippsteknologi ved utlysning og utsteding av taxiløyver
etablere et ENØK-fond hvor avkastningen støtter bruk av strømsparende tiltak
arbeide for at det settes opp pumper og anlegg for alternativt drivstoff i Fredrikstad
bruke renovasjonsavgiften til å stimulere til klimavennlig adferd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**