En framtidsrettet by for næringslivet

Vår næringspolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hender

Fredrikstad skal være en motor for nyskaping og vekst for hele Østfold. For å få dette til ønsker Fredrikstad Venstre å skape et godt næringsklima i byen, spesielt for nye vekstbedrifter. Dette er avgjørende for å sikre arbeid til flest mulig, og for å sikre verdiskapingen. Utgangspunktet for Fredrikstad Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for å utvikle flere og bedre kunnskapsbedrifter.

Et dynamisk næringsliv trenger både arbeidsskapere og arbeidstakere. Fredrikstad Venstre ønsker å skape en enklere hverdag for småbedriftseiere i byen, og legge til rette for at flere kan skape og utvikle nye bedrifter. Fredrikstad skal tiltrekke seg kompetanse og arbeidskraft.

Nærheten til Oslo-regionen fører til at mange arbeidstakere med høyere utdanning pendler ut av kommunen. For å bidra til at flere kunnskapsbedrifter etableres i Fredrikstad, må Høgskolen i Østfold bli en mer integrert del av byen, og må få tettere kontakt med næringslivet. Kommunen må i større grad enn i dag spille rollen som nettverksbygger og tilrettelegger for kontakt mellom personer og institusjoner som ønsker å skape noe for seg selv og andre.

Fredrikstad har tre næringsutfordringer som må løses de neste fire årene:

etablere flere kunnskapsbedrifter i forlengelsen av en stolt industrihistorie
utnytte potensialet som ligger i kultur- og reiselivsnæringen i byen
bedre kommunens omdømme som næringsaktør

7.1 BYEN SOM TILTREKKER SEG KOMPETANSE OG TILTAKSLYST
Fredrikstad har en stolt industrihistorie som fortsatt gjør seg gjeldende gjennom blant annet prosessindustrien og næringsmiddelindustrien. Med utgangspunkt i disse miljøene må byen utvikle nye industri- og kunnskapsmiljøer som har vekstpotensial, og som er miljø- og klimavennlige.

Samarbeidet mellom ulike aktører fra næringslivet, utdanningsinstitusjonene og det offentlige må bli bedre enn det er i dag. Ofte er den største hindringen for å se nye muligheter innenfor næringslivet mangel på kunnskap om hva andre holder på med. Derfor trenger vi gode møteplasser og nettverk for nyskaping i Fredrikstad.

Fredrikstad Venstre vil sikre næringslivet en god og effektiv infrastruktur. Ett tiltak er å omregulere kommunale tomter som ligger nært dagens tettsteder, til bruk for næringsformål, og for blandet bolig og næring. Samtidig skal kollektivtrafikken styrkes til sentrum og mellom tettstedene.
Markedet for alternativ energi er en næring som vil bli viktig når oljen tar slutt. “Biogassbyen” Fredrikstad må bygge videre på den kompetansen som finnes i dag, og kommunen må gjennom sitt eierskap i Frevar sikre at denne positive utviklingen fortsetter.

Fremtidens næringsliv må skapes i dag.

Fredrikstad Venstre vil:

opprette et åpent nettverksforum mellom kommunen, næringslivet og utdannings- og forskningsinstitusjonene
utfordre Høgskolen i Østfold til å bli en tydeligere utviklingsaktør i Fredrikstad
satse på regionalt samarbeid mellom Fredrikstad, fylket og statlige etater og arbeids- og næringslivet i Østfold, med særlig vekt på nyskaping, samt nettverksbygging og kompetanseutveksling mellom næringsliv og utdanningssystemet
sikre at Frevar har tilstrekkelige midler til investeringer og videreutvikling
ta i bruk offentlig-privat samarbeid på flere prosjekter i Fredrikstad med avtaler med private aktører om kommunal utbygging, drift og vedlikehold
jobbe for at Innovasjon Norge skal gi et skikkelig tilbud til nyetablerere i Fredrikstad
vurdere å opprette et Gründersenter med rimelige lokaler og støtte for nyetablerere i en oppstartsfase

7.2 OPPLEVELSESBYEN FREDRIKSTAD
Gjennom to korte sommermåneder syder Fredrikstad med liv, turisme og aktivitet. Fredrikstad Venstre mener at byen har et enda større potensial innenfor kultur- og reiselivsnæringen, spesielt utenom sommersesongen.

Med nærhet til elva, fjorden og marka har Fredrikstad alle fysiske forutsetninger for å være en attraktiv opplevelsesby. Men da må kommunen spille på lag med og legge til rette for at dette fortrinnet utnyttes. Det handler om å knytte byen til elva, fjorden og marka gjennom klok byutviklingspolitikk. Det handler om gode reguleringsplaner som er helhetlige og på næringslivets og miljøets premisser. Det handler om å bidra til at byens kultur- og reiselivstilbud kan utvikle høyere kvalitet.

Opplev Fredrikstad spiller en viktig rolle i markedsføringen av byen, men bør styrkes slik at de kan ta initiativ til samarbeid og kvalitetsheving av opplevelsesnæringene. Som en relativt stor landbrukskommune har byen et stort uutnyttet potensial for gårdsturisme og lokal produksjon av mat og drikke.

Alt “årnær” seg ikke av seg selv.

Fredrikstad Venstre vil:

sikre at den nye fylkesscenen på Værste blir gjennomført, og at den blir en integrert del av det øvrige kulturtilbudet i byen
bygge ny gjestehavn på Floa
utvikle Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad
oppgradere kollektivtrafikken og parkeringsmulighetene ved populære utfartssteder
ta initiativ til flere større festivaler utenom sommerhalvåret
styrke Opplev Fredrikstads rolle som samarbeidsorgan for å heve kvaliteten på opplevelsestilbudene i byen
gjennom byutviklingspolitikken jobbe for mer handelsaktivitet i sentrum
ha grønne, velstelte og innbydende byrom
arbeide for at landbruket profilerer seg sterkere som en viktig del av Fredrikstad-samfunnet

7.3 KOMMUNEN SOM SPILLER PÅ LAG MED NÆRINGSLIVET
Fredrikstad kommune skal være en kommune som er en forutsigbar støttespiller for næringslivet. Om det gjelder reguleringer, skjenketider eller åpningstider, skal kommunen være en medspiller, og ikke en motspiller.

Kommunale avgifter og gebyrer skal holdes på et så lavt nivå som forsvarlig, og skal ikke koste mer enn det tjenesten faktisk koster. Skjemaveldet må begrenses, og det skal være enkelt å rapportere, søke om og klage på det som kommunen krever av næringslivet og befolkningen, elektronisk.

Kommunen er selv en betydelig næringsaktør gjennom store innkjøp, vedlikehold og som arbeidsgiver for lærlinger. Kommunens innkjøpssystem må profesjonaliseres ytterligere, og det må ikke hefte tvil om uavhengigheten til kommunen som innkjøper. Vedlikeholdet av offentlig infrastruktur må systematisk bedres, og alle etterslep må minimeres. Kommunen må bli flinkere på å rekruttere og følge opp lærlinger.

Fredrikstad kommune skal være enkel og rettferdig for næringslivet.

Fredrikstad Venstre vil:

redusere skjemaveldet
at all saksbehandling for næringslivet skal kunne skje elektronisk
at næringsliv og befolkning enkelt skal kunne se på kommunens hjemmesider hva kommunen bruker og tjener penger på
gjøre kommunens servicekontor mer tilgjengelig for brukere gjennom lengre åpningstider, bedre markedsføring og tettere kontakt med næringslivet. Vi vil også gjøre det mer tilgjengelig for minoritetsspråklige
ha stabile rammevilkår for utesteder med skjenkebevilling og oppheve maksimumsbestemmelsene for åpningstid
sørge for at Fredrikstad fortsatt skal ha lave kommunale avgifter
ha større åpenhet og innsyn i anbudsprosesser og annen kommunal saksbehandling, og styrke den kommunale revisjonen. Dette for å forebygge mulig korrupsjon
sørge for at kommunen tar inn nok lærlinger i alle fagkretser
fortsette å ta i bruk konkurranseutsetting som virkemiddel der det er hensiktsmessig
at alle kommunale (direkte og indirekte) kostnader skal regnes med ved anbud, slik at det sikres lik konkurranse mellom kommunale og private tjenesteleverandører
redusere kommunalt eierskap der dette ikke har en spesiell begrunnelse
forvalte kommunal eiendomsmasse på en forsvarlig og langsiktig måte, ta igjen vedlikeholdsetterslep og sikre langsiktig vedlikehold av kommunens verdier

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**