Fredrikstad som kommune

Vår økonomiske politikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Klipp kredittkort

Fredrikstad kommune har to hovedutfordringer:

1. Å ha en sunn og balansert kommuneøkonomi
2. Å levere kommunale tjenester og organisering som stadig blir forbedret og fornyet

Økonomien til Fredrikstad kommune er preget av lave skatteinntekter og høye utgifter. Dette henger sammen med at vi kommer dårlig ut på levekårsstatistikken. Dårlige levekår gir færre i arbeid, og større utgifter til offentlig velferd. Det viktigste grepet for å forbedre kommuneøkonomien er derfor å forbedre levekårene. Dette vil vi gjøre ved å satse på skolen, bidra til å skape flere arbeidsplasser, og støtte opp om frivilligheten og lokalsamfunnene i byen vår gjennom å opprettholde og styrke lokalsamfunnsutvalgene.

Fredrikstad Venstre ønsker så lav eiendomsskatt som mulig. Før den reduseres, må vi være sikre på at kommunens tjenestetilbud har tilstrekkelig kvalitet. Den viktigste saken for Fredrikstad Venstre de neste fire årene blir å kombinere hensynene til en sunn og balansert kommuneøkonomi gjennom effektiv drift, med behovet for å forbedre og fornye tjenestetilbudet.

Vi vil at kommunen skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver hvor den enkelte medarbeiders kompetanse kontinuerlig blir brukt og videreutviklet. Vi er opptatt av å skape gode fagmiljøer på tvers av fagområder — for å heve kvaliteten på tjenestene. En målrettet satsing på lederkompetanse i kommunen er den beste metoden for bedre koordinering og sterkere økonomisk kontroll over tjenestetilbudet.

Fredrikstad kommune er tynget av gjeld. Utgifter til renter og avdrag går direkte ut over tjenester til innbyggerne. Høsten 2010 vedtok bystyret en "handlingsregel" for finansiering av nye investeringer. Den går i korthet ut på ikke å låne mer enn det som skal til for ikke å øke utgifter til renter og avdrag til et høyere nivå enn i 2010. Venstre mener dette er et helt nødvendig tiltak, men vi mener at gjelden må reduseres — ikke bare videreføres.

Venstre ser at gjelden kan reduseres først og fremst med to grep på kort sikt:

selge Fredrikstad energi AS
bruke deler av opparbeidede fondsmidler

Det er Venstres mål at på lang sikt, 10—20 år, skal alle nye investeringer som belaster driftsbudsjettet, finansieres fullt ut med overskudd fra driftsbudsjettet uten nye låneopptak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**