Vår viktige nasjonalhavn

Fylkestingskandidat for Venstre i Vest-Agder, Stein Inge Dahn, kommenterer utviklingen i Kristiansand Havn, som har vært gjennom flere rettstvister den siste tiden. Innlegg trykket i Fædrelandsvennen 15. august 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er sterkt urovekkende begivenheter som utspiller seg i Kristiansand Havn for tiden. Et tankeløst havnestyre er blitt avslørt i grov feilnavigering. Nå er det tid for bergingsarbeid. Det bør skje ved kløkt, og ved verdsettelse av den betydningen som havna har for hele landsdelen.

Skip i Kristiansand havn

Sjøtransporten utgjør den desidert viktigste transportformen for gods for norsk næringsliv. For det eksportrettede næringslivet på Sørlandet er skipsfartens rolle i transportkjedene enda mer betydningsfull. Ja — det er nettopp tilgang til havet og til maritim infrastruktur som har vært grunnlag for ryggraden av vårt næringsliv på Sørlandet. Slik har det vært i historisk tid, slik er det i dag — og slik vil det nok bli også i fremtiden.

I Nasjonal transportplan legges det til grunn en betydelig økning av det samlede transportarbeidet i norsk område i årene som kommer. Miljø- og klimautfordringene tilsier at sjøtransport bør bli en av vinnerne i denne utviklingen. Det samme gjelder hvis man vurderer transportformene ut fra et etisk ståsted. Sammenlignet med for eksempel vegtransport, er antallet dødsulykker som følge av sjøtransport forsvinnende lite. Agders sentrale plassering ved havet, og nært Europa og viktige globale transportkorridorer, er derfor et av våre viktigste konkurransefortrinn.

Utviklingen av Kristiansand Havn er ikke kun et kommunalt anliggende. Dette er en av Norges 10 nasjonalhavner og et av de aller viktigste samferdselsknutepunkt for næringslivet og innbyggerne i hele landsdelen vår. Kristiansand Havn er den viktigste containerhavna for industrien både i Arendal, Grimstad, Vennesla, Søgne, Mandal og Lister. Havna er også en av de viktigste fergehavnene for befolkningen og turistnæringen i store deler av Sør-Norge og Nord-Europa.

Derfor er det urovekkende når sentrale politikere i Kristiansand uttrykker skuffelse over at det nå er fastsatt med all mulig grad av tydelighet at det ikke lenger er anledning til å bedrive kommunalt samrøre med aktører i næringslivet, dersom åpenhet og fri konkurranse svekkes. Og derfor er det urovekkende når det fremsettes lettvinte løsninger på det økonomiske uføret til havna, som kan få betydelige konsekvenser for utviklingen av nasjonalhavna vår — og følgelig også for næringslivet på Agder.

Stein Inge Dahn

Venstre vil satse på sikker og miljøvennlig sjøtransport og havnevirksomhet. Det vil vi gjøre ved integritet; ved å være næringslivets beste venn, uten å være bestevenn med noen.

Stein Inge Dahn
Fylkestingskandidat Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**