Vil ha 17 000 flere timer i skolen

Haugesund Venstre ønsker å øke lærertimene i skolen med tilsammen 17 000 timer pr. år. Haugesund kommer svært dårlig ut i antall timer til ordinær undervisning. Dette vil Haugesund Venstre rette opp i løpet av de kommende årene, sier Tore Nilsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tore Nilsen viser til at Haugesund kommer på 36. plass av 40 kommuner i vår kommunegruppe, når det gjelder lærertimer pr. elev. Våre elever får mindre enn 1 lærertime i uken. — Dette er bekymringsfullt, sier Tore Nilsen. — Forskning viser at læreren er den viktigste faktoren for god læring, da er det urovekkende at våre elever har så dårlig lærerdekning.

Venstres forslag innebærer en økning av antall lærere i Haugesundsskolen. I løpet av fireårsperioden vil antallet lærere øke med i overkant av 13 hele stillinger. Dette vil bidra til at våre elever får 40 lærertimer pr. år pr. elev, noe som er rundt gjennomsnittet for kommunegruppe 13.

Bystyrets flertall har vedtatt at bevilgningene til skolen skal reduseres med 16 millioner kroner i 2012. Dette vil føre til en ytterligere reduksjon i antallet lærertimer. Det går altså feil vei. Venstre foreslo som eneste parti å opprettholde bevilgningene til skolen. Det er det helt klart et behov for, om vår elever skal få best mulig undervisning.

Lærertimer

Den samlede timetallet til ordinær undervisning har blitt redusert siden 2006. Unntaket er 2010, da rådmannen ved en feiltakelse hadde lagt inn en økning knyttet til innføring av leksehjelp og fysisk aktivitet, både som egne tiltak og i den totale rammen.

Elevtall

I den samme perioden har elevtallet i skolen økt jevnt og trutt. Flere elever har altså måttet dele på stadige færre lærertimer. Dette fortsetter også i 2012 til 2015, om ikke flertallets budsjettvedtak endres.

Lærertimer pr elev

Som et resultat av dette vil altså antallet lærertimer pr. elev reduseres ytterligere. I denne grafen er det også tatt hensyn til framtidig elevvekst. Det er etter Venstres mening absolutt nødvendig å snu denne tendensen.

Spesialundervisning

Reduksjon av antallet lærertimer til ordinær undervisning vil ikke nødvendigvis redusere kostnadene til skole. Som det framgår av denne grafen har utgiftene til spesialundervisning også økt dramatisk i samme periode som antallet lærertimer til ordinær undervisning har blitt redusert.

— Vi trenger å styrke den ordinære undervisningen i skolen i Haugesund. Vi har mange flinke og engasjerte lærere. Disse må få langt bedre vilkår for å gjøre det de er gode på, å arbeide med den enkelte elev og klasse, sier Tore Nilsen.

Venstres forslag til økning i antallet lærertimer vil løfte Haugesund kommune fra en bedrøvelig 36. plass i vår kommunegruppe til en mer akseptabel plass rundt gjennomsnittet for de 40 kommunene vi sammenlignes med. Langt viktigere er det likevel at det vil gi våre lærere bedre muligheter til tidlig innsats og tilpasset opplæring.

— Begge disse tiltakene er viktige, også med tanke på å redusere antallet elever som har behov for spesialundervisning, sier Tore Nilsen. Venstre legger opp til en gradvis økning av timetallet. Kommunens økonomi tilsier dessverre at vi ikke kan klare dette i en engang. Den totale kostnaden vil ligge på mellom 7 og 8 millioner kroner i året. Da er ikke eventuelle reduksjoner i kostnadene til spesialundervisning tatt med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**