Fortsatt vern av Gaula

Det er klassisk naturvern å ta vare på Gaula, skriver toppkandiat i Trondheim Jon Gunnes i et innlegg i dagens Adressa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Foss Møllerstufossen i Nordre Land vann elv

Foto: Bjørg Lien

Ola Borten Moe går langt i å antyde at det kan være aktuelt å åpne verna vassdrag for kraftutbygging. Også andre partier har tatt til orde for dette tidligere. Venstre er ikke et av dem. Det er ikke aktuelt for Venstre å endre vernestatus for vernede vassdrag. I verneplanen er det gjort grundige avveininger om hvilke vassdrag som skal bygges ut og hvilke som skal vernes. Det er flott at det nå foreligger 707 søknader om utbygging av nye vannkraftverk. Dette utgjør ca 12 TWh og bidrar stort til kraftsituasjonene i Norge, Norden og Europa. Ingen av disse søknadene er i vernede områder. Energiministeren bør virkelig bruke krefter på å behandle og godkjenne disse søknadene.

Foto: stock.xchngKraftkrisa i Midt-Norge kan løses med bedre overføringskapasitet og stimuleringstiltak for å redusere elforbruket. Norge er en stor vannkraftprodusent, men vi har også store muligheter innen bl.a. vindkraft, men disse blir ikke utnyttet. Med våre naturgitte forhold, teknologi og kompetanse kunne Norge vært Europas batteri, og det uten å åpne for kraftutbygging i vernede vassdrag. Men det krever en seriøs satsing som dagens regjering ikke synes å være villig til å ta. Venstre mener at en del vassdrag er en viktig naturverdi i seg selv, både med tanke på landskapstyper og variasjonsrikdom i naturtyper fra fjell til fjord. Vi ser det som klassisk naturvern å ta vare på disse vassdragene. Gaula er et slikt vassdrag og nå bør de forskjellige partiene som stiller til valg avklare om de er for eller mot fortsatt vern av Gaula. Venstre vil ha fortsatt vern!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**