Velferd: “Velferd når du trenger det”

Venstres hovedmål for helse og sosialpolitikken er å forebygge sykdom og sosiale problemer. Venstre ønsker å fremheve enkeltmenneskets rettigheter og plikter, samtidig skal det offentliges ressurser brukes til fordel for de som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sykehuskorridor

Foto: © Lucian Coman | Dreamstime.com

Forebyggende arbeid. Prioritere forebyggende arbeid på alle områder. Fortsette å sette inn tiltak så tidlig som mulig.

Hjelp til utsatte grupper. Sørge for at de som har behov for det, får den hjelp og bistand de trenger gjennom et godt utbygd barnevern, rusomsorg, psykiatritilbud og tilpassa boliger.

Folkehelse. Vektlegge tiltak for å bedre folkehelsa, bl.a ved opprettelse av Frisklivssentral og støtte til lag og foreninger som organiserer aktiviteter som gir bedre helse.

Helsestasjon for eldre. På 20 år får vi nesten en fordobling av eldre i aldersgruppen 80 år og eldre. Et godt forebyggende tiltak er etablering av Helsestasjon for eldre som vil kunne redusere behov for bistand fra det offentlige og gi bedre livskvalitet.

Trygghet for alle. Alle må være trygge for at de får den hjelpen de trenger. Det må legge til rette for at flest mulig kan bli boende hjemme så lenge de ønsker. Det må være tilstrekkelig med sykehjemsplasser for eldre som ikke kan bo i egen bolig.

Ufrivillig deltid. Venstre vil fjerne all ufrivillig deltid i løpet av neste fireårsperiode. Det må gjøres endringer i turnusordninger, slik at de som trenger hjelp, får færre å forholde seg til.

•Barn og ungdom. Styrke skolehelsetjenesten og utvide åpningstiden for Helsestasjon for ungdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**