Slipp skaperkraften løs

Venstre er partiet som er uavhengig av særinteresser. Vi er ikke bundet til noen bestemte næringer eller organisasjoner. Vi står for integritet og åpenhet, og kamp mot offentlig samrøre med kapitalsterke enkeltaktører. Samtidig tar vi konsekvensene av at det er i det private næringslivet og i våre utdannings- og forskningsinstitusjoner at innovasjon oppstår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre erkjenner at de viktigste arbeidsplassene i morgendagens samfunn ennå ikke er skapt. Derfor har Venstre på Agder en helhetlig politikk for verdiskaping, med mål om å frigjøre enda mer skaperkraft i landsdelen vår. Dette tror vi vil være avgjørende for å sikre grunnlaget for velferd og personlig utvikling for alle.

Venstre bryr seg like mye om små bedrifter som store, og vi har et spesielt engasjement for alle som

Parole 1. mai tog 2011 Oslo

tør ta sjansen på å starte egen bedrift, uansett bransje. I Venstre får også den lille butikken eller håndverkerfirmaet minst like stor oppmerksomhet som store bedrifter gjør. Vi ønsker at det offentlige skal være en aktiv og upartisk tilrettelegger med stor integritet, slik at konkurransen mellom bedriftene blir åpen og rettferdig.

Men samtidig mener Venstre at det er viktig å premiere spesielt bedrifter og næringsdrivende som gjennom sin virksomhet gir et positivt bidrag til et forbedret klima, og som tar ansvar for våre lokale og globale miljøutfordringer. Vi har derfor som mål at myndighetene bør bidra aktiv til en grønn omstilling i næringslivet. Det kan skje ved positive incitamenter. Venstre vil stille krav om miljøsertifisering av bedrifter som skal få levere varer og tjenester til det offentlige. Vi mener at bedrifter som er klimanøytrale bør premieres og prioriteres når offentlige støtteordninger og investeringer skal fordeles. Det bør lønne seg å utvikle teknologi og løsninger som er bærekraftige.

Venstre mener at det fylkeskommunale regelverket for handelsetableringer bør endres, slik at handelsvirksomhet i og nær sentrum av eksisterende byer og tettsteder stimuleres og får bedre vilkår enn på kjøpesentre langs E18 og E39.

Stein Inge Dahn

Venstre vil forsterke samarbeidet med Universitet i Agder, og med høyskoler og forskningsinstitusjoner. Et viktig mål for dette samarbeidet vil være nyskaping og bedriftsetableringer med utgangspunkt i forskningsresultater. Vi vil arbeide for at den statlige finansieringen av Universitetet i Agder styrkes, bl.a. for å øke forskningsandelen.

Stein Inge Dahn
Fylkestingkandidat Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**